4-71

4-71

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 2 AVRIL 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi portant diverses modifications en matière électorale (Doc. 4-1253)

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 2 de M. Coveliers et consorts.

Vote nº 4

Présents : 58
Pour : 11
Contre : 47
Abstentions : 0

-L'amendement n'est pas adopté.

M. le président. - Nous votons à présent sur l'article 21.

Vote nº 5

Présents : 58
Pour : 49
Contre : 9
Abstentions : 0

-L'article 21 est adopté.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 3 de M. Coveliers et consorts.

Vote nº 6

Présents : 57
Pour : 10
Contre : 46
Abstentions : 1

-L'amendement n'est pas adopté.

M. le président. - Nous votons à présent sur l'article 22.

Vote nº 7

Présents : 57
Pour : 48
Contre : 9
Abstentions : 0

-L'article 22 est adopté.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 1 de M. Buysse et Mme Jansegers.

Vote nº 8

Présents : 58
Pour : 8
Contre : 47
Abstentions : 3

-L'amendement n'est pas adopté.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Ik heb mij onthouden. N-VA is voor absolute neutraliteit bij de kiesverrichtingen. Bij het lezen van de verantwoording rijst de vraag of de neutraliteit bij kiesverrichtingen dan ook niet moet gelden voor geestelijken die de priesterboord dragen of kruisjes op de revers, voor zusters die kapjes dragen en voor joodse mensen met een keppeltje.

We mogen niet focussen op één bevolkingsgroep.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Bij de stemming over de amendementen frappeert mij iets. Het heeft een invloed op de stemming over de tekst.

Het Grondwettelijk Hof - ik weet dat baron Delpérée problemen heeft met bepaalde arresten van dat Hof - heeft gezegd dat artikel 7, eerste lid, 2º, van het Kieswetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het kiesrecht van veroordeelden bedoeld in die bepaling van rechtswege wordt geschorst.

Ik heb een amendement ingediend om die bepaling uit de wet te verwijderen.

Het Europees Hof zegt hetzelfde in de zaak Hirst. In de commentaar wordt zelfs gezegd dat België een kans maakt om deel uit te maken van die twintig landen die zo democratisch zijn dat veroordeelden ook kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

Wat is trouwens het morele aspect van het feit dat men iemand die veroordeeld wordt, zijn stemrecht ontneemt? Wie veroordeeld wordt voor familieverlating - wat in bepaalde arrondissementen nog gebeurt - mag niet meer stemmen! En wel omdat hij aan zijn vrouw of kinderen het onderhoudsgeld niet betaald heeft. Wat is de correlatie tussen mogen stemmen in een democratie - hier is men verplicht te stemmen - en het niet betalen van onderhoudsgeld?

U neemt die man of vrouw het stemrecht af.

Dames, mijne heren, spreek mij niet meer van democratie! Haal nooit nog een argument van het Grondwettelijk Hof aan! En van het Europees Hof evenmin! Dat bevestigt alleen dat u manifest schijnheilig bent!

M. le président. - Nous votons à présent sur l'ensemble du projet de loi.

Vote nº 9

Présents : 58
Pour : 49
Contre : 7
Abstentions : 2

-Le projet de loi est adopté.

-Le projet, avec les annexes, sera transmis à la Chambre des représentants.