4-69

4-69

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 26 MARS 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles sur «la surveillance par caméras dans les parkings pour vélos à la gare de Gand-Saint-Pierre» (nº 4-822)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Fietsenstallingen aan treinstations zijn vaak het doelwit van fietsendieven. Dat is ook het geval voor de fietsenstalling aan het Sint-Pietersstation in Gent. Voor heel wat Gentenaren is het risico dat hun fiets gestolen wordt een voldoende reden om niet per fiets, maar met de wagen naar het station te komen, met alle negatieve gevolgen van dien voor de verkeersdrukte rond het station. Ook het milieu en de gezondheid van de mensen, die een stukje lichaamsbeweging missen, zijn hiervan het slachtoffer.

In het station Gent-Dampoort is een goede en eigenlijk voor de hand liggende oplossing gevonden die het aantal fietsendiefstallen sterk heeft doen dalen, namelijk het installeren van bewakingscamera's aan de fietsenstalling. Het lijkt me evident dat camerabewaking ook in het station Gent-Sint-Pieters een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren om het diefstalprobleem op te lossen. Een probleem voor het installeren van camerabewaking aan het Sint-Pietersstation schijnt echter te zijn dat het terrein waarop de fietsenstalling gelegen is, eigendom is van de stad Gent.

Hebben de minister en de NMBS met de stad Gent al een overleg opgestart over het installeren van camerabewaking aan de fietsenstalling bij het Sint-Pietersstation?

Zo ja, wat zijn de resultaten van dit overleg en waar situeren zich de eventuele knelpunten? Hoe zal dit overleg verder verlopen? Kan de minister een timing geven?

Zo neen, is de minister bereid er bij de NMBS-leiding op aan te dringen een dergelijk overleg met de stad Gent op te starten? Kan de minister ook hiervoor een timing geven? Ik vind het immers niet logisch dat er in Gent qua fietsenstallingen een verschil is tussen het Sint-Pietersstation en het station Gent-Dampoort.

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister.

In Gent-Sint-Pieters werd een fietsenstalling opgericht met toegangscontrole ter hoogte van de Sint-Denijslaan. Deze stalling is uitgerust met camerabewaking. Bijkomend heeft de NMBS Holding in 2007 de exploitant van het fietspunt Max Mobiel aangesteld om tijdens de weekdagen tussen 9 en 19 uur een sociaal toezicht te houden op alle fietsenstallingen in de onmiddellijke stationsomgeving.

In het raam van het masterplan Gent-Sint-Pieters lopen gesprekken met de stad Gent over de inrichting en de exploitatie van de nieuwe fietsenstalling.

In de uitvoeringsstudie is reeds de plaatsing van camera's ter hoogte van de fietsenstalling opgenomen.

In dit stadium is het nog te vroeg om een concrete timing met betrekking tot de indienststelling van deze camerabewaking voorop te stellen.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Ik dank de staatssecretaris voor het antwoord. Ik ben bijzonder blij te vernemen dat in camerabewaking zal worden voorzien. We zullen de evolutie blijven opvolgen.