4-69

4-69

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 26 MARS 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «la Journée mondiale sans Tabac» (nº 4-821)

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - De staatssecretaris voor onder meer Gelijke Kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brigitte Grouwels, organiseert op 31 mei 2009 de jaarlijkse Werelddag zonder Tabak, een rookvrije dag in Brussel. Naar aanleiding van een verzoekschrift dat in het Vlaams parlement werd ingediend, heeft ook de Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid, Veerle Heeren, verklaard dat zij bereid is om op 31 mei aanstaande extra actie te voeren. Zij heeft het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie gevraagd om in samenwerking met de LOGO's en de Vlaamse Liga tegen Kanker te bekijken welke lopende initiatieven van de `rookstopregisseurs' op 31 mei of in de aanloop naar de Werelddag zonder Tabak extra in de kijker kunnen worden geplaatst. Ze mikt op een initiatief per provincie en een in Brussel. Ze onderzoekt bovendien ook of ze daarvoor bijkomende financiële impulsen kan geven.

Neemt u als federaal minister van Volksgezondheid soortgelijke initiatieven? Bent u van plan of bereid om 31 mei te promoten als Werelddag zonder Tabak? Zo ja, aan welke acties denkt u concreet? Zo nee, waarom niet?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van vice-eersteminister Onkelinx.

De Werelddag zonder Tabak wordt ieder jaar op 31 mei georganiseerd en richt zich op de gevaren van tabak voor de gezondheid en de tabaksbestrijding. De WHO heeft deze dag in 1987 ingevoerd om de hele wereld bewust te maken van de tabaksepidemie en de dodelijke gevolgen ervan. Tabaksgebruik is de belangrijkste vermijdbare epidemie waarmee zorgverstrekkers te maken krijgen en is op onze planeet momenteel de doodsoorzaak van één volwassene op tien.

In België organiseert de Nationale Coalitie tegen Tabak, waartoe verschillende verenigingen behoren die strijden tegen tabak, ieder jaar acties in het kader van de Werelddag. De jaarlijkse actie van de Coalitie wordt gefinancierd door het fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik. Dit jaar zal die tot doel hebben de bevolking en vooral de jongeren te informeren over de gevaren veroorzaakt door andere tabaksproducten dan de sigaret, zoals roltabak of waterpijpen. Een aanzienlijk deel van de bevolking denkt namelijk onterecht dat die producten minder schadelijk zijn dan sigaretten. Het lijkt dus van fundamenteel belang te informeren over dit type gebruik, dat momenteel in opmars is.

In de praktijk zal deze actie worden gevoerd met behulp van folders die beschikbaar zijn via sportclubs, jongerenverenigingen, scholen en LOGO's in Vlaanderen. Daarnaast zal de Coalitie ook zorgen voor de bewustmaking van het publiek en de politieke wereld aangaande de noodzaak van een geharmoniseerde wetgeving voor de verschillende tabaksproducten.

Andere specifieke projecten, gefinancierd in het kader van het fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik, zullen eveneens acties ondernemen in het kader van de Werelddag. Zo zal het programma voor tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner op 30 mei een wetenschappelijke voormiddag organiseren over perinataal tabaksgebruik - actualisering en klinische praktijken - bestemd voor professionele gezondheidswerkers. Een ander voorbeeld: het netwerk `ziekenhuizen zonder tabak' stimuleert elk ziekenhuis om op die dag activiteiten te organiseren die bestemd zijn voor het grote publiek in de inkomhal. Zo wordt er bijvoorbeeld een actie voorgesteld om het CO-gehalte van de mensen te meten en om affiches te bezorgen aan de ziekenhuizen.

Ik verwijs nog even naar de WHO. Het internationale thema op 31 mei 2009 heeft betrekking op de `gezondheidswaarschuwingen' op pakjes. Ik herinneren eraan dat België als eerste Europese lidstaat waarschuwingen gebruikte met zowel tekst als beeld.

Daarnaast wordt momenteel een hervorming voorbereid van de maatregelen betreffende de etikettering van tabaksproducten, zodat het positieve effect van de waarschuwingen nog kan worden vergroot. Een ministerieel besluit waarbij op alle gecombineerde waarschuwingen op sigarettenpakjes het rookstopnummer vermeld zal worden, en waarbij het rotatiesysteem van de gecombineerde waarschuwingen gewijzigd wordt, is in voorbereiding. Een wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten en een nieuw ministerieel besluit worden eveneens voorbereid zodat gecombineerde waarschuwingen ook op andere tabaksproducten zoals roltabak aangebracht kunnen worden.

Het verheugt mij dat ook op andere machtsniveaus acties worden ondernomen. Preventie is geen federale bevoegdheid, maar speelt wel een erg belangrijke rol in een doeltreffende tabaksbestrijding.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Ik dank de staatssecretaris voor het mooie antwoord dat hij mij namens minister Onkelinx heeft gegeven. Ik ben echt blij dat die Werelddag zonder Tabak niet onopgemerkt voorbij zal gaan.