4-1053/5

4-1053/5

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

3 MAART 2009


Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten


AMENDEMENTEN


Nr. 69 VAN DE DAMES RUSSO EN DURANT

Art. 11

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 11. — In artikel 16 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het bestaande lid worden de woorden « artikel 3, § 3, » vervangen door de woorden « artikel 3, § 4, »;

2º een tweede lid wordt ingevoegd, luidende  : « Enkel de administratieve kosten met betrekking tot de gegevensoverdracht kunnen desgevallend aanleiding geven tot schadeloosstelling. ».

Carine RUSSO.
Isabelle DURANT.

Nr. 70 VAN MEVROUW DEFRAIGNE

Art. 11

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 11. — In artikel 16 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het bestaande lid, worden de woorden « artikel 3, § 3, » vervangen door de woorden « artikel 3, § 4, »;

2º het artikel wordt aangevuld met de volgende zin, die het tweede lid wordt :

« De persoon of organisatie die tot de privésector behoort, mag weigeren om die inlichtingen mee te delen. ».

Verantwoording

Amendement nr. 4 bepaalt dat wanneer de inlichtingen- en veiligheidsdiensten inlichtingen vragen aan een persoon of een organisatie die behoort tot de privésector en die inlichtingen niet wenst te verstrekken, de kwestie wordt beslecht door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het gaat om een specifieke filter om willekeurige aanvragen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsook willekeurige weigeringen van de persoon of organisatie die behoort tot de privésector, te voorkomen.

Tijdens de debatten in de commissie gaf de regering aan dat het niet noodzakelijk was om deze filter in te voeren, aangezien de wet de persoon of de organisatie die behoort tot de privésector niet verplicht om deze inlichtingen te verstrekken. Dit amendement wil ter zake duidelijkheid scheppen.

Nr. 71 VAN MEVROUW DEFRAIGNE

Art. 12

Het voorgestelde artikel 17 aanvullen met een tweede lid, luidende :

« De personen bedoeld in het eerste lid, kunnen weigeren om die gegevens voor te leggen. ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 70.

Christine DEFRAIGNE.