4-1231/1

4-1231/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

17 MAART 2009


Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij aan de afschaffing van de doodstraf

(Ingediend door de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman)


TOELICHTING


Door de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen en de herziening van de Grondwet van 2 februari 2005, maakte ons land een einde aan de doodstraf als formele straf. De ondertekening van het 13e Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden maakte de houding van ons land op het internationaal toneel nog duidelijker : België schaft onder alle omstandigheden de doodstraf af.

Het is bijgevolg ondenkbaar dat de doodstraf in ons land nog zou worden uitgevoerd. Toch zijn op heden nog niet alle sporen naar de doodstraf verdwenen. In de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij wordt de doodstraf nog als strafmaat aangehouden.

Met dit wetsvoorstel willen wij die verwijzing naar de doodstraf uit onze wetgeving schrappen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2

Artikel 35 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij stelt dat onopzettelijke doodslag gestraft kan worden met 20 tot 30 jaar opsluiting of met de doodstraf. De doodstraf als strafmaat wordt hier geschrapt.

Artikel 3

Artikel 36 stelt dat muiterij met doodslag nog steeds gestraft wordt met de doodstraf. De doodstraf wordt hiermee omgezet in levenslange opsluiting.

Artikel 4

Artikel 69 bepaalt dat de kapitein die zijn schip opzettelijk in de macht van zeerovers brengt, gestraft wordt met de doodstraf. Deze straf wordt omgezet in levenslange opsluiting.

Patrik VANKRUNKELSVEN
Martine TAELMAN.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 35 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij, gewijzigd bij de wet van van 23 januari 2003, vervallen de woorden « of tot de doodstraf ».

Art. 3

In artikel 36 van dezelfde wet worden de woorden « de dood » vervangen door de woorden « levenslange opsluiting ».

Art. 4

In artikel 69, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « de dood » vervangen door de woorden « levenslange opsluiting ».

5 maart 2009.

Patrik VANKRUNKELSVEN
Martine TAELMAN.