4-66

4-66

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 12 MARS 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Anke Van dermeersch au ministre de l'Intérieur sur «la formation des agents de gardiennage» (nº 4-790)

M. le président. - M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, et en ce qui concerne les aspects du droit des personnes et de la famille, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Artikel 6 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid stelt dat de Koning de voorwaarden bepaalt inzake beroepsopleiding en -vorming, beroepservaring en medisch en psychotechnisch onderzoek van personeelsleden uit de private en bijzondere veiligheid.

Het desbetreffende koninklijk besluit van 21 december 2006 bepaalt dat een bewakingsagent die uitsluitend behoort tot de interne bewakingsdienst van een permanente instelling van publiek recht die cultureel erfgoed beheert, houder moet zijn van een bekwaamheidsattest `bewakingsagent-erfgoedbewaker'. Die opleiding bestaat volgens artikel 21 van het koninklijk besluit uit een studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en de plichten van de bewakingsagent, uit cultuurinzicht en omgaan met diversiteit, uit observatie en rapportering, uit psychologische conflicthantering en uit `toegepaste preventie en interventie in permanente instellingen die cultureel erfgoed beheren'.

Die laatst genoemde deelopleiding van 12 lesuren zou naar verluidt nog niet bestaan, alhoewel het koninklijk besluit al geruime tijd geleden werd gepubliceerd. Graag had ik van de minister een reactie gehad.

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van minister De Padt.

Het koninklijk besluit van 21 december 2006 omvat een totaalproject waarbij de beroepsopleidingen, de psychotechnische tests en de examinering van bewakingsagenten en leidinggevenden in de bewakingssector worden herzien.

De inwerkingtreding van die bepalingen werd stapsgewijs in de tijd gespreid. Mochten alle wijzigingen tegelijk worden ingevoerd, dan zou dat zware moeilijkheden teweegbrengen voor de opleidingsinstellingen en voor de administratie.

De opleiding om het `bekwaamheidsattest bewakingsagent-erfgoedbewaker' te verkrijgen, met als onderdeel `toegepaste preventie en interventie in permanente instellingen die cultureel erfgoed beheren', is zeer recent erkend.

De bewakingsagenten in musea die de taak van erfgoedbewaker uitvoeren moeten pas vanaf 1 juni 2011 over het specifieke diploma `erfgoedbewaker' beschikken.

Ik kan mevrouw Van dermeersch een overzicht overhandigen met de inwerkingtreding van de opleidingen voor bewakingsagenten en de datum waarop de betrokkene aan de nieuwe opleidingsvereisten dient te voldoen. Ik geef u ook een kopie met de tabel van de startdata.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Het is jammer dat minister De Padt niet zelf antwoordt. Ik had graag meer uitleg gekregen over de problemen met betrekking tot de start van de opleiding.