4-66

4-66

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 12 MARS 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Anke Van dermeersch à la ministre de la Politique de Migration et d'Asile sur «les amendes pour infractions au code de la route commises par des véhicules de service utilisés par la cellule stratégique» (nº 4-788)

M. le président. - M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, et en ce qui concerne les aspects du droit des personnes et de la famille, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Deze vraag had ik ingediend als schriftelijke vraag, maar aangezien ik geen antwoord heb gekregen, stel ik ze nu als vraag om uitleg. Ik krijg wel graag een antwoord als ik een vraag stel.

Elke beleidscel beschikt in de regel over een of meer dienstvoertuigen.

Hoeveel dienstvoertuigen zijn er voorhanden in de beleidscel die onder de bevoegdheid valt van de minister van Migratie- en Asielbeleid? Graag kreeg ik een overzicht met bouwjaar, type en aankoopprijs.

Welke leden van de beleidscel maken daarvan gebruik en hoeveel kilometers werden ermee afgelegd sinds het aantreden van de minister tijdens deze legislatuur?

Bestaat er een regelgeving of zijn er richtlijnen in geval de betrokkenen verkeersovertredingen begaan en hiervoor bekeurd worden? Wordt daarin vermeld dat de betrokkenen hun bekeuringen zelf moeten betalen? Desgevallend wens ik hierover de nodige specificatie te krijgen.

Graag kreeg ik, in voorkomend geval, een overzicht van het aantal bekeuringen opgelopen met dienstwagens sinds de oprichting van deze beleidscel. Kunnen die gegevens eventueel worden uitgesplitst volgens de aard van bekeuring? Over welke bedragen ging het en wie betaalde die bekeuringen? Welke verdere gevolgen werden eventueel aan deze bekeuringen gegeven?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Aangezien de gegevens in dit antwoord grotendeels cijfermatig zijn, zal ik u schriftelijk een antwoord bezorgen, als u het daarmee eens bent.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Ik vind dit wel grappig. Ik had hierover een schriftelijke vraag gesteld, maar daar heb ik geen antwoord op gekregen. Daarom voelde ik mij verplicht deze vraag te laten agenderen als vraag om uiteg. Nu stel ik vast dat ze toch schriftelijk zal worden beantwoord. Voor mij is dat goed, als ik maar een antwoord krijg.

Kan de staatssecretaris er bij de regeringsleden evenwel op aandringen dat ze de beleefdheid zouden opbrengen om te antwoorden op schriftelijke vragen? Dan zou het ook niet nodig zijn dat we ze omzetten in vragen om uitleg.

M. le président. - Nous ferons publier immédiatement la réponse comme réponse à votre question écrite.