4-66

4-66

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 12 MARS 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Hugo Vandenberghe à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «l'administration de médicaments aux enfants pour le traitement d'un rhume» (nº 4-791)

M. le président. - M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, et en ce qui concerne les aspects du droit des personnes et de la famille, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - De Britse overheidsorganisatie MHRA, die toezicht houdt op de geneesmiddelen, publiceerde een rapport waarin staat dat er geen sterke bewijzen zijn voor de stelling dat medicijnen tegen verkoudheid werken. Ze waarschuwt zelfs voor het toedienen van geneesmiddelen aan verkouden kinderen jonger dan twaalf jaar. Ze zouden niet helpen en bovendien gevaarlijk zijn.

Jarenlang werd er volgens het MHRA van uitgegaan dat geneesmiddelen die gemaakt zijn voor volwassenen in een zwakkere vorm ook kunnen toegediend worden aan kinderen. Het lichaam van een kind zou evenwel heel anders reageren. Zo kunnen de geneesmiddelen bijwerkingen veroorzaken als slapeloosheid, allergische reacties en hallucinaties. Er werden zelfs vijf sterfgevallen geregistreerd bij kinderen jonger dan twee jaar die een overdosis geneesmiddelen hadden gekregen.

Welke conclusies trekt de minister uit het rapport van het Britse MHRA?

Werden in ons land sterfgevallen bij jonge kinderen geregistreerd na een overdosis geneesmiddelen?

Acht de minister het nodig maatregelen te nemen om het geneesmiddelenverbruik door kinderen in het algemeen beter te reglementeren?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister.

Op 28 februari 2009 heeft het MHRA, het agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten van het Verenigd Koninkrijk, inderdaad een reeks aanbevelingen gepubliceerd om het gebruik van geneesmiddelen tegen hoest en gewone verkoudheid bij kinderen te vermijden of te beperken. In België geldt voor de meeste van dergelijke geneesmiddelen al, afhankelijk van de leeftijd, hetzij een contra-indicatie, hetzij een indicatie met beperkingen bij kinderen.

Het Belgisch Centrum voor geneesmiddelenbewaking heeft geen enkele melding gekregen van een overlijden bij kinderen jonger dan 12 jaar ingevolge het gebruik van die geneesmiddelen.

Sinds één jaar volgen het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik dit probleem van dichtbij. Het FAGG werkt aan een gemotiveerd advies dat zal worden opgesteld door een commissie van experts gespecialiseerd in dit complexe domein en dat rekening zal houden met de doelgroep en het groot aantal specialiteiten op de markt.