4-66

4-66

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 12 MARS 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Yves Buysse au ministre de l'Intérieur sur «les permanences de nuit de la police des chemins de fer à Gand et Bruges» (nº 4-672)

De heer Yves Buysse (VB). - Ik verneem dat de nachtpermanenties van de spoorwegpolitie in het station van Gent teruggeschroefd zijn. Waar er tot nu toe elke nacht iemand aanwezig was, zal dat vanaf 16 maart slechts het geval zijn voor een halve maand. De andere helft van de nachtpermanentie zou worden overgenomen door de post in het station van Brugge. De ene helft van de maand zou Brugge moeten instaan voor de interventies in zowel Oost- als West-Vlaanderen en in de andere helft van de maand de post in Gent.

Klopt die informatie? Gaat het over een tijdelijke regeling?

Wat is de aanleiding voor die nieuwe regeling? Is dit met de NMBS overlegd, want er heerst hierover nogal wat onrust bij de treinbegeleiders?

Aangezien de treinbegeleiders vaker een beroep doen op de spoorwegpolitie van Gent - voor probleemgevallen op late treinen vanuit Brussel - dan op de post van Brugge, vind ik de nieuwe regeling nadelig voor een snel en efficiënt optreden van de spoorwegpolitie bij vragen om bijstand. Is hier rekening mee gehouden?

Zijn er buiten Brugge en Gent nog andere herschikkingen in de permanenties van de spoorwegpolitie in de verschillende stations gepland?

De heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken. - De informatie die de heer Buysse heeft gekregen, klopt. Vanaf 1 maart wordt een regeling toegepast waarbij de post Gent de eerste helft van de maand voor rekening neemt en de post Brugge de tweede helft.

Het gaat hier om een tijdelijke regeling omdat vooral de post Gent momenteel een vrij hoog ziekteverzuim kent.

De regeling werd op 5 februari door de spoorwegpolitie aan het hoofd van Securail meegedeeld.

Het verschil in vragen om bijstand aan de post Gent en de post Brugge is tijdens de nacht niet zo groot. Als een dringende interventie nodig is en er niet snel een interventieploeg ter plaatse kan komen, kan steeds een beroep worden gedaan op de lokale politie.

Er zijn op andere plaatsen geen herschikkingen gepland. Bij onvoorziene omstandigheden kan elders uitzonderlijk wel eenzelfde regeling worden getroffen. De verschillende partners van de spoorwegpolitie zullen hier vooraf voldoende over worden geïnformeerd.

De heer Yves Buysse (VB). - Ik ben al blij dat het over een tijdelijke regeling gaat. We mogen de risico's waaraan treinbegeleiders blootstaan immers niet onderschatten. Als zij op late uren alleen in een trein staan en bijstand nodig hebben, dan is de spoorwegpolitie de enige op wie ze kunnen rekenen. We kunnen ons daar dus niet veel experimenten veroorloven.