4-65

4-65

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 5 MARS 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «le fait que certaines formes d'administration des médicaments ne soient plus disponibles sur le marché belge» (nº 4-768)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - In een schriftelijke vraag schetste ik minister Onkelinx de problematiek van mensen die geconfronteerd worden met het feit dat een geneesmiddel onder de voor hen vertrouwde toedieningsvorm niet langer in België beschikbaar is ten gevolge van, bijvoorbeeld, een commerciële beslissing van de registratiehouder.

In haar antwoord legde ze uit dat ze in dergelijke gevallen niet over wettelijke middelen beschikt om de vergunning voor het in de handel brengen van de registratiehouder te schrappen. Dat kan alleen indien een geneesmiddel ernstige kwaliteitsgebreken vertoont of wanneer geen enkele vorm van een geneesmiddel gedurende drie opeenvolgende jaren nog in de handel is.

Voor met name een chronische patiënt kan de specifieke toedieningsvorm van een geneesmiddel erg belangrijk zijn. Wanneer bijvoorbeeld de capsulevorm van een bepaald geneesmiddel waarvoor geen gelijkwaardig alternatief bestaat, uit de handel genomen wordt, terwijl de injecteerbare vorm beschikbaar blijft, kan dat belangrijke implicaties hebben voor de autonomie van de patiënt. De capsules kan hij op eigen kracht innemen; voor een injectie is hij afhankelijk van anderen.

Ziet de minister iets in een initiatief om de bevoegdheid van de minister uit te breiden in geval van het niet langer beschikbaar zijn van een bepaalde toedieningsvorm van een geneesmiddel? De schrapping van de vergunning lijkt een te drastische maatregel, maar misschien kunnen er alternatieve instrumenten gevonden worden?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van minister Onkelinx.

De problematiek van de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen moet ruimer worden bekeken dan het geval waarnaar mevrouw Stevens verwijst.

De verschillende reglementaire maatregelen dienen zowel met de Europese wetgeving als met de volgende factoren rekening te houden.

We willen de toegankelijkheid van geneesmiddelen aanmoedigen, in gebruiksomstandigheden die veilig zijn voor de patiënt. Bovendien moeten de geneesmiddelen zo betaalbaar mogelijk zijn. In deze omstandigheden gaat de voorkeur naar het in de handel brengen van geneesmiddelen in België door farmaceutische firma's. De patiënt beschikt aldus over een gecommercialiseerd geneesmiddel met begrijpbare etikettering en bijsluiters; hij geniet bovendien de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in geval van terugbetaalbare geneesmiddelen.

We willen de Belgische patiënten een maximale toegankelijkheid tot alle bestaande medicamenteuze behandelingen bieden, indien nodig zelfs buiten België, voor zover de doeltreffendheid, de veiligheid en de kwaliteit van de behandelingen is gewaarborgd en er in België geen geschikte behandeling voorhanden is.

De huidige farmaceutische reglementering houdt zoveel mogelijk rekening met deze factoren. De farmaceutische firma's dienen evenwel zelf de noodzakelijke maatregelen te nemen om te zorgen voor een regelmatige bevoorrading van de markt en dit in het bijzonder voor de geneesmiddelen die als essentieel op het vlak van de volksgezondheid beschouwd worden.

Mijn diensten bekommeren zich ook over bevoorradingsproblemen. Als het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten op de hoogte wordt gebracht van de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van een geneesmiddel, gaat het na of dit nadelig kan zijn voor de volksgezondheid en welke alternatieven er zijn om het probleem op te vangen.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Het blijft toch merkwaardig dat in Nederland wel kan worden opgetreden tegen het verdwijnen van sommige toedieningsvormen van medicatie.