4-65

4-65

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 5 MARS 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «l'accessibilité du nouveau bâtiment de la Direction générale Personnes handicapées» (nº 4-769)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Begin dit jaar is de Directie-generaal Personen met een handicap verhuisd naar de gerenoveerde Financietoren. Ik ging ervan uit dat de nieuwe locatie zeker aan alle toegankelijkheidseisen voor personen met een handicap zou voldoen. Groot was dan ook mijn verbazing én mijn verontwaardiging, toen ik in een reportage in het RTBF-journaal zag dat dit helemaal niet het geval is.

Bij de recente renovatie van de Financietoren blijkt helemaal geen rekening te zijn gehouden met de bestaande toegankelijkheidsnormen. De aannemer in kwestie heeft deze normen eenvoudigweg met voeten getreden. De Regie der Gebouwen heeft dat vervolgens vastgesteld, maar heeft de toren toch gehuurd en in gebruik genomen. Dit vind ik eerlijk gezegd onbegrijpelijk. Duizenden mensen met een mobiliteits- of andere handicap moeten de Directie-generaal bezoeken! Hoe kan het toch dat er niet strikter is toegezien op het naleven van de toegankelijkheidsnormen, zeker in een overheidsgebouw!

De minister is bevoegd voor de Regie der Gebouwen en dus verantwoordelijk voor het niet toegankelijk zijn van de gerenoveerde Financietoren. Hij is ook verantwoordelijk voor het toewijzen van een niet-toegankelijk gebouw aan de Directie-generaal Personen met een handicap. Staatssecretaris Fernandez heeft de problemen ter zake al herhaaldelijk bij hem aangekaart. Dat de minister blijkbaar niet prompt de nodige maatregelen heeft genomen, beschouw ik echt als een grove nalatigheid en als een vorm van gevoelloosheid tegenover de groep van mensen met een handicap.

Daarom heb ik volgende vragen.

Hoe kan het dat de Directie-generaal gehuisvest is in een gebouw dat niet integraal toegankelijk is voor personen met een handicap?

Tegen wanneer zal de Financietoren integraal toegankelijk zijn voor personen met een handicap?

Is de minister het met me eens dat de aannemer die de toegankelijkheidsnormen met voeten heeft getreden, een sanctie verdient? Zal de minister daartoe een initiatief nemen?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van collega Reynders.

Mevrouw Stevens haalt de informatie over de ontoegankelijkheid van de Financietoren voor gehandicapten uit een reportage in het RTBF-journaal. Het is nuttig bij deze reportage enige nuancering aan te brengen.

Bij de renovatie van de voorheen verkochte en daarna door de Regie der Gebouwen terug ingehuurde Financietoren, diende de eigenaar, conform de stedenbouwkundige vergunning, de wettelijke vereisten inzake toegankelijkheid te respecteren die van toepassing waren op het ogenblik dat de vergunningsaanvraag werd ingediend, namelijk de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 11 april 2003.

Tijdens verschillende onderzoeken ter plaatse in 2008 werd vastgesteld dat het gebouw niet helemaal aan de normen beantwoordde. Een lijst met verbeteringswerken werd opgesteld in samenwerking met de eigenaar, de Regie der Gebouwen, de FOD Sociale Zekerheid, de respectievelijke beleidscellen en een vereniging met expertise inzake toegankelijkheid van gebouwen voor mindervaliden. Deze verbeteringswerken zijn nu nagenoeg volledig uitgevoerd. De eigenaar heeft ze volledig ten laste genomen.

Verschillende instanties drongen er echter op aan om verder te gaan dan de wettelijk opgelegde normen van 2003 en om de meest recente wetgeving, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 21 november 2006, toe te passen. Met de staatssecretaris voor Gehandicaptenbeleid en bovenvermelde vereniging werd een overleg georganiseerd om een lijst op te stellen met bijkomende verbeteringen en deze te toetsen op hun technische haalbaarheid. Die aanpassingen kunnen wel moeilijk gebeuren ten laste van de eigenaar.

Alle betrokken partijen doen het nodige om de overeengekomen verbeterpunten binnen de kortst mogelijke termijn te realiseren om zo de toegankelijkheid van de Financietoren voor gehandicapten te optimaliseren.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Waar rook is, is vuur. Ik kan alleen maar vaststellen dat de reportage van de RTBF duidelijk een aantal knelpunten aangaf en dat de minister die nu tegenspreekt. Ik hoop in ieder geval dat zoiets niet meer gebeurt. De overheid heeft in deze een voorbeeldrol. Als ze verwacht dat de privésector meer aandacht heeft voor de toegankelijkheid van gebouwen, dan moet ze zelf het goede voorbeeld geven. Ik zal deze kwestie op een kritische manier blijven volgen.