4-65

4-65

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 5 MARS 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Wouter Beke au ministre de l'Intérieur sur «la vague de cambriolages dans les pharmacies» (nº 4-656)

De heer Wouter Beke (CD&V). - We worden geconfronteerd met een inbraakgolf bij apothekers. In Limburg wordt zelfs een apotheek op tien getroffen door een inbraak. Daarbij wordt steeds dezelfde methode gehanteerd: met een zware steen wordt de glazen deur of een etalageraam ingeslagen. Vaak dragen deze inbraken in de plaatselijke apotheek ook bij tot een veralgemeende verhoging van het onveiligheidsgevoel van de burger.

De Limburgse apothekersbond riep zijn leden vorige week op geen geld in de kassa achter te laten. Door die golf van inbraken lijkt het wel of de apotheken niet goed beveiligd zijn, maar dat is niet zo. De verzekering verplicht hen immers zich goed te beveiligen. De kosten ingevolge de beschadigingen bij een inbraak kunnen immers hoog oplopen.

Er moet ook rekening worden gehouden met de wachtdiensten, waardoor sommige apotheken 's nachts open zijn. Iedereen kan op het internet terugvinden welke apotheken wachtdienst hebben en dus open zijn, en welke niet. Door die inbrakenplaag is het veiligheidgevoel bij de apothekers dan ook helemaal zoek.

Ik had dan ook graag vernomen of de minister al maatregelen genomen heeft.

De heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken. - In 2006 hebben mijn diensten een actieplan `Veiligheid apothekers' ontwikkeld met twee belangrijke pijlers.

Zo wordt viermaandelijks aan 450 apothekers een elektronische nieuwsbrief verstuurd over thema's als BIN's, fiscale aftrek, nieuwe wetgeving zoals de camerawet en de nieuwe reglementering inzake persoonsalarmen.

Verder plegen de federale politie en de Algemene Pharmaceutische Bond, APB, geregeld overleg.

Sinds einde 2008 heeft mijn administratie ook geregeld contact met arrondissementele verenigingen van apothekers. Zo werd samen met de Federatie van apothekers van Brussel gepeild naar de veiligheidsbehoeften van de Brusselse apothekers. Op basis daarvan werd een informatieavond georganiseerd.

Gelet op de criminaliteitscijfers en de aanvragen van de apothekersverenigingen in de verschillende arrondissementen zal deze nauwe samenwerking worden voortgezet. Bovendien zal, naar analogie met de huisartsen, in de loop van 2009 een toolbox worden ontwikkeld met veiligheids- en preventietips voor apothekers.

De kosten voor veiligheidsmaatregelen zijn hoog. Daarom heeft de regering ook een systeem van verhoogde fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen ingevoerd. Van 1 januari 2009 af werd dat zelfs uitgebreid tot uitgaven voor dienstverrichtingen door gespecialiseerde beveiligingsfirma's zoals: abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale, de kosten voor het ophalen van de lichte plofkoffer door een vergunde bewakingsfirma en de kosten voor de gemeenschappelijk georganiseerde bewaking van bedrijventerreinen of winkelstraten door een vergunde bewakingsonderneming, de zogenoemde consortiumbewaking. De zelfstandige ondernemers kunnen deze beroepskosten voor 120% aftrekken in plaats van 100%.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Dat er een actieplan is, informatie-uitwisseling, een nieuwsbrief, een toolbox en een fiscale aftrek, is schitterend. Dat bestaat echter al sinds 2006 en gezien de toename van het aantal inbraken - één op de tien apotheken is toch niet niets - lijkt het me raadzaam dat de minister met zijn diensten het bestaande actieplan evalueert en nagaat waar de hiaten zitten. Blijkbaar volstaan de huidige maatregelen niet en zijn de problemen ook voor een stuk structureel. Er kunnen meer inspanningen worden geleverd op het vlak van verscherpt politietoezicht en onderzoek naar het netwerk dat eventueel achter de inbraken zit.