4-65

4-65

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 5 MARS 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Geert Lambert au premier ministre sur «la circulaire concernant les critères de régularisation» (nº 4-655)

Question orale de Mme Freya Piryns au premier ministre sur «la concertation planifiée concernant le dossier sur les régularisations» (nº 4-661)

M. le président. - Je vous propose de joindre ces questions orales. (Assentiment)

M. Steven Vanackere, vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles, répondra.

De heer Geert Lambert (Onafhankelijke). - Bij zijn aantreden als eerste minister verklaarde de heer Van Rompuy dat hij het volledig geblokkeerde dossier van de regularisatie zou proberen te deblokkeren door te bemiddelen tussen Open Vld enerzijds en cdH en PS anderzijds. Deze week verklaarde hij naar aanleiding van de oproep van de rectoren van de Vlaamse universiteiten en van de leiders van de erediensten dat er nog voor de regionale verkiezingen een doorbraak zou komen in dit dossier.

Hoe ver staan de onderhandelingen?

Indien er vandaag zicht is op een akkoord tegen de regionale verkiezingen, moeten de contouren daarvan al zichtbaar zijn. Zal men teruggrijpen naar het regeerakkoord van de regering Leterme I? Of komt er slechts, zoals ik in de wandelgangen verneem, een zeer minimaal akkoord dat alleen maar wat aan windowdressing doet om de indruk te wekken dat de regering eindelijk een probleem heeft opgelost?

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Het regeringsbeleid of beter het non-beleid van de regering inzake regularisatie oogst sinds meer dan een jaar steeds meer protest. Ikzelf en andere senatoren stelden een eindeloos aantal parlementaire vragen, er waren tal van betogingen, acties, oproepen, smeekbedes en zelfs wanhoopsacties van mensen zonder papieren. Sociale organisaties en politici riepen steeds weer op tot uitvoering van het regeerakkoord.

Vorige week is het debat rond de regularisatie van mensen zonder papieren opnieuw en in alle hevigheid losgebarsten. Vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen en erkende godsdiensten en de rectoren van alle Vlaamse universiteiten bestempelen het blijvend aanslepen van dit dossier unaniem als `moreel onverantwoord'. Dat is een bijzonder scherp oordeel van deze instellingen, die doorgaans niet met zo'n uitgesproken mening over politieke dossiers naar buiten komen.

De situatie is dan ook schrijnend. Er zijn de nog altijd toenemende overbevolking in de opvangcentra, de bezetting van de garages van de ULB, de nieuwe hongerstaking die is uitgebroken ... Dit alles doet ons vrezen dat het aantal mensen dat hun toevlucht neemt tot extreme daden de komende maanden nog zal toenemen.

De federale regering staat erbij en kijkt ernaar en schuift de hete aardappel steeds maar door, van Vlaamse naar Franstalige kant en weer terug. Mevrouw Turtelboom verwijst naar haar collega Arena, die op haar beurt mevrouw Milquet met de vinger wijst. Mij kan het niet veel schelen wie er schuld heeft aan dit probleem. Het is in ieder geval een verantwoordelijkheid van de hele regering en dus ook van de premier.

Het is jammer dat de eerste minister me niet zelf te woord staat, maar aan de andere kant hoop ik dat minister Vanackere mij een eerlijk antwoord zal geven voor een probleem dat ook hem als een minister met een ACW-achtergrond, moet wakker houden.

De premier beloofde bij zijn aantreden dat hij het regularisatiedossier naar zich zou toetrekken en naar een akkoord zou zoeken. Vorige week vernamen we via de kranten dat hij `een aantal vertrouwenswekkende maatregelen zou nemen om een doorbraak te forceren in het asieldossier' en ook hij heeft er weer een deadline op geplakt: tegen Pasen moest er een oplossing uit de bus komen.

Er zijn al heel wat deadlines gepasseerd: eerst gingen we een akkoord hebben in mei, dan werd het juni en juli, dan werd het september en zelfs oktober, dan was het weer `voor het einde van het jaar'. We hoorden ook nog de krokusvakantie vernoemen, maar die is intussen ook al gepasseerd. Nu is het dus Pasen en ik hoor de klokken in de verte al luiden. Ook die deadline nadert met rasse schreden.

Is de eerste minister al bezig met dit dossier? Heeft hij al gesprekken gevoerd en overleg gepleegd met de verschillende partijen? Heeft hij, als inspiratie, het wetsvoorstel van Groen! met criteria voor een regularisatie al gelezen? We willen daarover graag met de premier van gedachten wisselen. Welke stappen heeft hij al gezet en gaat hij nog zetten om ervoor te zorgen dat hij zich aan zijn belofte kan houden, namelijk een structurele oplossing voor het regularisatiedossier tegen Pasen?

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen. - Ik lees het antwoord van de eerste minister.

Ik begrijp de humanitaire invalshoek van de vertegenwoordigers van de erkende godsdiensten en levensbeschouwingen, alsook van de universiteiten. Op beleidsvlak moet er evenwel een evenwicht worden gezocht tussen de humanitaire aspecten enerzijds en het vermijden van een aanzuigeffect anderzijds. In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht is het niet zo dat de meningsverschillen in de meerderheid en de oppositie samenvallen met de taalgrens. Ik zal in dit dossier tussenbeide komen om te trachten de grootste knelpunten te deblokkeren, meer bepaald wat de humanitaire regularisatie en de economische migratie betreft. Gezien de uitdagingen op andere vlakken van de voorbije maand, heb ik in de mate van het mogelijke daartoe al de eerste stappen gezet door uitvoerige bilaterale gesprekken te voeren met elk van de bevoegde ministers en vicepremiers. Nadien hebben er ook nog informele contacten plaatsgevonden. Op basis daarvan wil ik zeer binnenkort de werkzaamheden voortzetten in groepjes van twee of drie ministers, op basis van eigen voorstellen. Het gaat niet alleen over een rondzendbrief met regularisatiecriteria, maar over een pakket maatregelen waarvoor vier ministers bevoegd zijn. Ik wil de onderhandelingen inderdaad tegen Pasen afronden, maar ik kan geen datum voor een akkoord aankondigen. Hoe sneller er een akkoord is, hoe beter.

De heer Geert Lambert (Onafhankelijke). - Telkens wanneer deze thematiek gedurende de voorbije twee jaar in deze assemblee aan bod kwam, kregen we hetzelfde antwoord, namelijk dat de regering druk bezig was met deze problematiek, er de week nadien overleg was gepland en er - alweer - een werkgroep zou worden opgericht. Het is bijzonder interessant te horen dat de regering nu de intentie heeft om zo mogelijk voor Pasen dit dossier af te ronden. Ik vrees dat we zullen moeten wachten tot sint-juttemis eer er enig concreet antwoord komt. Ik vrees nog meer dat, indien er voor Pasen een akkoord komt, het een bijzonder klein akkoord zal zijn, enkel met de bedoeling aan windowdressing te doen, alsof men de achterban kan sussen door hen met een kluitje in het riet te sturen.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik sluit me aan bij de wijze woorden van mijn collega. We moeten allang niet meer hopen op een akkoord tegen Pasen. Het zullen eerder vijgen na Pasen worden. Voor de betrokkenen is de situatie echter zeer schrijnend. De uitspraak van de premier over een aanzuigeffect is bijgevolg zeer cynisch. Ondertussen is bewezen dat de vorige regularisatiecampagne geen aanzuigeffect heeft veroorzaakt. Ik roep de premier op om het rapport dat voor en na de regularisatiecampagne werd opgesteld door het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding te lezen. Dat rapport geeft zeer duidelijk aan dat regularisatie in de eerste plaats goed is voor de betrokkenen zelf, omdat zij daardoor de kans krijgen hun leven terug op te starten, maar dat de regularisatie ook goed blijkt te zijn voor de maatschappij als geheel.

De premier zegt dat de meningsverschillen niet samenvallen met de taalgrens. Ik ben het daarmee eens. Ik heb enkel gezegd dat sommige ministers het communautaire aspect uitspelen en de schuld bij de andere proberen te leggen. De uitspraak van de premier doet bij mij het vermoeden rijzen dat CD&V toch weer opnieuw op de lijn van Open Vld zit. CD&V moet zelf duidelijkheid creëren in dit dossier. Ik hoop dat de premier snel zijn aangekondigde voorstellen aan het parlement voorlegt.