4-64

4-64

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 19 FÉVRIER 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution (Doc. 4-584)

Discussion générale

De heer Patrik Vankrunkelsven (Open Vld), rapporteur. - Het ontwerp is een paar keer over en weer gegaan tussen Kamer en Senaat.

De aandacht van de commissie ging vooral naar artikel 2, 7º, van het ontwerp over de Vaste Comités I en P. Sinds geruime tijd bestaat er een taakverdeling waarbij de Kamer zich vooral bezighoudt met het Comité P, en de Senaat met het Comité I.

De commissie heeft dat punt een tweede keer besproken en heeft vastgesteld dat de Kamer het zevende punt wenste te behouden. De aanwezige commissieleden vonden dat `een regelrechte aantasting van de prerogatieven die de voormelde wet van 18 juli 1991 met betrekking tot het Vast Comité I aan de Senaat toekent'.

De commissieleden hebben opnieuw een amendement nr. 1 ingediend teneinde artikel 2, 7º, te doen vervallen.

De heer Coveliers maakte bezwaar tegen de verantwoording. Hij betreurt dat bepaalde fracties systematisch uit de Comités worden geweerd.

Amendement nr. 1 werd aangenomen met 9 tegen 2 stemmen.

Het geamendeerde wetsontwerp in zijn geheel werd aangenomen met 9 tegen 2 stemmen.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Deze discussie doet me denken aan het komische filmpje L'Arroseur arrosé.

De Senaat doet zijn uiterste best om op een discriminatoire manier een aantal senatoren uit te sluiten. Het argument is dat zij een bepaalde keuze hebben gemaakt en dat ze om die reden niet meer mogen meespelen. Men verwacht dan dat de betrokkenen zich hierbij neerleggen, ook al wordt geen enkele motivering gegeven en gaat het om een pure discriminatie, die eigenlijk ingaat tegen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Nu de Kamer beslist heeft dat ze naast het Vast Comité P ook het Vast Comité I tot haar bevoegdheden kan rekenen, vindt de Senaat dat zulks niet kan. Welnu, andermaal meet de Senaat met twee maten, te meer daar in de verantwoording bij het amendement dat is aangenomen, wordt geargumenteerd dat de Senaat niet correct wordt behandeld. Dat klopt niet.

In de Senaat wordt systematisch een aantal senatoren uitgesloten. In de Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité I zitten enkel en alleen leden van de meerderheid. In sommige jonge staten in het Oosten van Europa wordt zelfs het voorzitterschap van dergelijke comités per definitie toevertrouwd aan een lid van de oppositie. In dit land, dat zich zo om zijn democratische traditie roemt, zitten alleen leden van de meerderheid in de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De Kamer heeft een dergelijke discriminatoire maatregel niet genomen. De commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité P is democratischer samengesteld dan de Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité I. Als de Kamer echter beslist om de hele Senaat uit te sluiten, dan steigeren de leden van de meerderheid in de Senaat.

Om de hypocrisie van het amendement te benadrukken zullen we tegen het voorliggende, geamendeerde wetsontwerp stemmen.

-La discussion générale est close.