4-62

4-62

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 5 FÉVRIER 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Marleen Temmerman à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «le modèle kiwi» (nº 4-617)

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). - Vorige week organiseerden een aantal organisaties een origineel uitstapje naar de Nederlandse grens. Aan de Belgische kant van de grens werd symbolisch grensapotheek `De Douanier' ingericht, waarbij aanschouwelijk werd gemaakt hoeveel een aantal courante geneesmiddelen in Nederland goedkoper zijn dan in België. Enkele voorbeelden: citalopram (20 mg) is in ons land het meest voorgeschreven antidepressivum, het kost 20,77 euro. In Nederland kost het maar 3,17 euro. Het bekende Fosamax (70 mg) tegen osteoporose heeft in België een publieksprijs van 70,94 euro terwijl dat in Nederland te krijgen is voor 10,14 euro. We kunnen zo nog doorgaan. Dat alles is te danken aan de invoering van het kiwimodel in Nederland.

De controleurs van Volksgezondheid hebben er vorige week nauwgezet op toegezien dat er geen illegale praktijken plaatsvonden. Er werden geen geneesmiddelen verhandeld in de symbolische apotheek. De mensen trokken na de actie gewoon de grens over en kochten daar hun medicijnen in een Nederlandse apotheek, mét voorschrift.

Het kiwimodel, genoemd naar het Nieuw-Zeelandse systeem om middels aanbestedingen de kostprijs van geneesmiddelen te drukken voor patiënt, beroert al langer de geesten.

In ons land werd op 1 januari 2008 een `kiwi light' ingevoerd omdat men ervan uitging dat het volledige Nieuw-Zeelandse systeem niet overdraagbaar was.

We zijn ervan overtuigd dat de minister al het mogelijke doet om de prijs van geneesmiddelen naar omlaag te halen. Daarenboven hebben de inspanningen op het vlak van generieke geneesmiddelen en het voorschrijfgedrag van de Belgische dokters de prijs ook daadwerkelijk gedrukt. De prijs blijft voor onze gezondheidsbudgetten en vooral voor de mensen echter té hoog.

Uit berekeningen blijkt dat het RIZIV bijna 300 miljoen euro kan besparen met het openbaar aanbesteden van geneesmiddelen terwijl de patiënten zelf 113 miljoen besparen. De minister stelt in haar beleidsnota terecht dat het kiwimodel een van de middelen is om tot prijsdalingen te komen.

Ze kondigde een evaluatie en een herziening van het kiwi light-model aan. De eerste ervaring met de Belgische kiwivariant toont aan dat er een goed omkaderend beleid nodig is. Men moet bijvoorbeeld de `vluchtroute' naar andere, duurdere opties beperken, de zorgverstrekkers moeten op het belang van het model worden gewezen. Ik denk dat de grensapotheekactie alvast het nut van een volwaardig kiwisysteem heeft aangetoond.

Ik heb de meeste vragen nagelezen die collega's kamerleden de minister daarover stelden. Het klopt dat onze ziekenhuizen vele Nederlandse patiënten aantrekken, maar het dient te worden gezegd dat Nederlandse patiënten in eigen land beschikken over goedkopere en efficiënte medicatie.

De situatie roept bij mij een aantal vragen op.

Wanneer kunnen wij in het parlement een grondige evaluatie van het beperkte kiwimodel bespreken? Wat is de timing van de door de minister aangekondigde evaluatie?

Wat zijn de juridische bezwaren die de Raad van State formuleerde bij een aantal uitvoeringsbesluiten?

Kan de minister uitleggen waarom de therapeutische vrijheid van de artsen en het goed werkende overlegmodel (het zogenaamde Medicomutakkoord) de invoering van een veralgemeend kiwimodel in ons land in de weg staat?

Kunnen de inspanningen die de minister voert in haar `goedkopegeneesmiddelenbeleid' niet versterkt worden door een herwerkt en versterkt kiwimodel dat in dat beleid geïntegreerd kan worden?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Ik heb het RIZIV gevraagd de volledige evaluatie van het kiwimodel uit te voeren tegen uiterlijk half maart.

Het is moeilijk om hier op pertinente wijze een samenvatting te geven van de bezwaren van de Raad van State. Een groot aantal van die opmerkingen had immers betrekking op het ontbreken van een wettelijke basis. Dat probleem werd intussen aangepakt. De evaluatie van het RIZIV zal onder meer over het juridische aspect gaan.

Ik denk dat de artsen het kiwimodel niet gunstig gezind zijn omdat ze bang zijn voor de gevolgen voor de patiënt. Ze wijzen daarvoor op de problemen die kunnen rijzen wanneer tijdens een behandeling een ander merk wordt voorgeschreven en de verwarring die bij de patiënt kan ontstaan wanneer hij andere pillen moet nemen. Er gebeuren immers vaak ongevallen door slecht gebruik van geneesmiddelen, en die kunnen ernstige gevolgen hebben.

De artsen verplichten een beleid te volgen dat alleen gericht is op de minst dure medicatie, zou in tegenspraak zijn met het overlegmodel en met de tariefzekerheid die daarmee samenhangt. De Medicomut heeft haar rol in verband met het akkoord 2009-2010 voortreffelijk gespeeld door te kiezen voor een structurele oplossing die bovendien de nodige waarborgen biedt voor de patiënt. Zo hebben de artsen zich ertoe verbonden een behandeling in 80% van de gevallen te beginnen met een oudere molecule, die vaak driemaal minder duur is dan de meer recente molecules.

Ik ben niet tegen het invoeren van een kiwi-element in mijn beleid gericht op minder dure geneesmiddelen. Zonder een grondige evaluatie, zowel op juridisch niveau als wat de impact betreft, kan ik echter niets concreets voorstellen.

(M. Hugo Vandenberghe, premier vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). - Ik ben blij te horen dat we in de tweede helft van maart een evaluatie zullen krijgen. We zullen de resultaten ervan aandachtig bekijken.