4-61

4-61

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 29 JANVIER 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles sur «le nouveau service de la SNCB en faveur des personnes handicapées» (nº 4-684)

M. le président. - M. Jean-Marc Delizée, secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - In november 2008 legde ik minister Vervotte een aantal bekommernissen voor in verband met de nieuwe dienstregeling van de NMBS voor personen met een handicap. In haar antwoord stelde de minister dat de op dat moment bestaande regeling geen einddoel mocht zijn. Ze verwachtte tegen einde 2008 van de NMBS een concreet voorstel met het oog op een optimalisering en een uitbreiding van dienstverlening aan minder mobiele personen.

Voor alle duidelijkheid schets ik nog even de regeling die sinds november 2008 van kracht is. Ik baseer me hierbij op de informatie die minister Vervotte me toen verschafte.

In 103 stations wordt de dienst assistentie aan personen met beperkte mobiliteit van de eerste tot de laatste trein, zeven dagen op zeven, aangeboden. Om van die dienst gebruik te kunnen maken, moest de persoon met beperkte mobiliteit zijn reis ten minste 24 uur op voorhand reserveren, hetzij via het callcenter, hetzij via het online reserveringsformulier. Alvorens de aanvraag te bevestigen diende het callcenter na te gaan of het aantal plaatsen voor rolstoelgebruikers op de trein nog niet was overschreden. Op de dag van de treinreis werd de persoon in kwestie vijftien minuten voor het vertrek in het station verwacht.

In alle andere stations is assistentie mogelijk voor personen met beperkte mobiliteit zonder rolstoel. Om zeker te zijn van de aangepaste assistentie diende de persoon met beperkte mobiliteit opnieuw ten minste 24 uur op voorhand contact op te nemen met het callcenter of het online reserveringsformulier in te vullen.

In haar antwoord zei minister Vervotte ten slotte dat de NMBS aan de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten een advies zou vragen over de invoering van een specifiek en gratis telefoonnummer voor personen met beperkte mobiliteit.

Nu we een aantal maanden verder zijn, had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Welk concreet voorstel heeft de NMBS intussen gedaan en leidt dat tot een optimalisering en uitbreiding van de zonet geschetste regeling?

Heeft de NMBS al contact opgenomen met de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten en heeft die al een advies uitgebracht?

De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden. - Ik lees het antwoord van minister Vanackere.

Sinds de invoering van de nieuwe regeling op 1 november 2008 heeft de NMBS haar inspanningen voor personen met beperkte mobiliteit voortgezet en streeft ze ernaar het netwerk van 103 Belgische stations permanent uit te breiden. In dit kader legt de NMBS momenteel de laatste hand aan een voorstel.

Dat voorstel beoogt in de eerste plaats het aantal stations waar van de eerste tot de laatste trein hulp aan personen met beperkte mobiliteit wordt geboden, met tien uit te breiden.

Daarnaast heeft de NMBS in twee regio's een proefproject in samenwerking met taximaatschappijen die zijn uitgerust voor het vervoer van personen met beperkte mobiliteit.

Personen met beperkte mobiliteit worden per taxi vervoerd van een station waar geen hulp kan worden geboden, naar een station waar wel van de eerste tot de laatste trein hulp kan worden geboden en omgekeerd.

Ook komt er in twee stations een proefproject met een mechanisch toestel dat personen met beperkte mobiliteit, ook rolstoelgebruikers, een trap op en af brengt.

De uitbreiding van het aantal stations met hulp en de twee proefprojecten komen er in de loop van het eerste semester van 2009.

Artikel 46 van het beheerscontract met de NMBS bepaalt dat de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten de enige gesprekspartner voor de NMBS is met betrekking tot de problematiek van de minder mobiele reizigers. In het kader van dat beheerscontract zal de NMBS over haar voorstel tot uitbreiding van de dienstverlening aan personen met beperkte mobiliteit op zeer korte termijn advies inwinnen bij de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten.

In haar antwoord van 20 november zei minister Vervotte dat ze de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten advies zou vragen over de invoering van een specifiek en gratis telefoonnummer voor personen met beperkte mobiliteit. Op 21 november heeft de beleidscel van de minister met de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten overlegd. Deze laatste vond de invoering van een specifiek en gratis telefoonnummer geen prioriteit.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn duidelijk antwoord. Ik ben erg blij te vernemen dat de dienstverlening zal worden uitgebreid, dat er tien stations met hulp bijkomen en dat er proefprojecten worden gestart. Ik ben dan ook benieuwd naar het resultaat daarvan.

Ik kan begrijpen dat de Nationale Hoge Raad een specifiek en gratis telefoonnummer niet als een echte prioriteit bestempelt, al vraag ik me wel af of de raad uit een aantal punten moest kiezen en in dat kader het telefoonnummer niet prioritair vond. Ik heb daar toch wel vragen bij, maar zal daar uiteraard niet verder op ingaan.