4-61

4-61

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 29 JANVIER 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Nomination des questeurs

M. le président. - Lors de sa réunion de ce midi, le Bureau a proposé, en application des articles 8 et 84 du Règlement, de procéder à la nomination de trois questeurs, par scrutin de liste.

Quelqu'un demande-t-il la parole ?

M. Philippe Mahoux (PS). - Je propose la candidature de Mme Olga Zrihen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Voor onze fractie stellen wij de heer Tony Van Parys voor.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a). - Aangezien beslist is dat een lijst van drie kandidaten moet worden voorgesteld, en de kandidaten deel moeten uitmaken van een fractie die recht heeft op een quaestor, kunnen wij niet anders dan voorstellen dat de heer Lambert zou worden vervangen door iemand van onze fractie, namelijk de heer André Van Nieuwkerke.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Waarom worden er drie quaestoren vervangen? Heeft de heer Lambert zijn ontslag als quaestor ingediend?

M. le président. - J'expliquerai tout à l'heure.

M. Josy Dubié (Ecolo). - Je voudrais citer le règlement du Sénat. L'article 16 énonce : « Le président, les vice-présidents et les questeurs sont nommés pour une session. Les membres du Bureau restent en fonction jusqu'à l'ouverture de la session suivante. »

Je ne veux défendre personne mais je m'interroge sur l'application de ce règlement. Ce dernier est-il respecté à partir du moment où l'on remplace des questeurs qui ont été nommés jusqu'à l'ouverture de la session suivante ?

Mevrouw Vera Dua (Groen!). - Ik wil niet de ene of de andere persoon verdedigen. Maar het is het één of het ander: ofwel hapert er iets aan ons reglement, ofwel wordt het reglement verkracht. Bij mijn weten heeft de heer Lambert geen ontslag genomen als quaestor.

M. le président. - La décision prise est tout à fait conforme à notre règlement. Ce dernier précise que les membres du Bureau - en ce compris les questeurs, qui sont désignés après le président et les vice-présidents par un scrutin de liste, donc par trois - sont désignés sur la base de la représentation proportionnelle des groupes politiques. Dès lors, lorsqu'un membre ne fait plus partie d'un groupe représenté au Bureau, il doit être remplacé.

L'article 16 dispose : « Les membres du Bureau restent en fonction jusqu'à l'ouverture de la session suivante ». Cet article date de 1831 et a été rédigé sur la base de la Constitution. Il précise simplement que, chaque année, le Bureau doit être renouvelé. Il ne prévoit pas le cas d'un membre qui, pour des raisons diverses, ne ferait plus partie d'un groupe politique ou ferait l'objet d'une condamnation ou encore serait amené à quitter sa fonction à la suite d'autres circonstances.

Telle est l'interprétation juridique de l'article 16 et ce, depuis 1831. Dans le cas présent, Mme Lizin ne faisant plus partie du groupe socialiste, elle ne peut plus représenter le groupe socialiste au Bureau, et M. Lambert ne faisant plus partie du groupe sp.a, il ne peut plus représenter le groupe sp.a au Bureau ni à la Questure. Par ailleurs, les trois questeurs étant nommés par scrutin de liste, il doivent être désignés tous les trois en même temps. C'est la raison pour laquelle, après délibération du Bureau, il en a été décidé ainsi.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - De hele operatie verbaast me. Gezien de toestand in de PS, kan ik begrijpen dat de PS-fractie vraagt dat mevrouw Lizin als quaestor wordt vervangen. Overigens, toen de heer Schouppe de quaestuur verliet, werd enkel hij als quaestor vervangen. Het is dus perfect mogelijk enkel mevrouw Lizin te vervangen.

De heer Lambert is op 3 februari 2008 uit zijn fractie gezet. Hij had daar zelf niet om gevraagd. Nu pas, nu mevrouw Lizin als quaestor moet worden vervangen, wordt de heer Lambert achter zijn rug aan de kant gezet als quaestor.

Behalve dat het formalistisch niet correct is, is het beneden alle peil.

De voorzitter. - Ik vind het ook jammer dat de heer Lambert niet aanwezig is. Hij zit inderdaad in Straatsburg. De sp.a betreurt zijn vervanging eveneens, maar in de gegeven omstandigheden kan het niet anders. De sp.a-fractie kon moeilijk opnieuw de heer Lambert voorstellen als vertegenwoordiger van de sp.a-fractie nu er geen politieke samenwerking meer is met de heer Lambert.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a). - Ik stel vast dat het Bureau unaniem heeft beslist dat er geen discussie is geweest en dat het reglement duidelijk is. De heer Lambert heeft zelf de sp.a-fractie verlaten.

Volgens het reglement van de Senaat worden de quaestoren voorgesteld door de fracties. Wie uit een fractie is gestapt, moet de gevolgen daaraan verbonden aanvaarden. Wij waren aanvankelijk geen vragende partij om de heer Lambert te vervangen. Vanmorgen werd ik echter opgebeld met de mededeling dat de vervanging van mevrouw Lizin als quaestor werd gevraagd. Er werd me ook uitgelegd dat het Bureau drie kandidaten wou voorgedragen.

Ik wil duidelijk zijn. We hebben nooit gevraagd onze quaestor te vervangen omdat wij dat niet zo belangrijk vonden. Nu er drie kandidaten moeten worden voorgesteld is de situatie anders. Men kan van mij, als fractieleider van de sp.a, moeilijk verlangen dat ik iemand voordraag die niet tot onze fractie behoort. Ik zou daarmee het reglement overtreden en dat wil ik niet.

Als de heer Ide een discussie wil voeren, moet dat gaan over de beslissing van het Bureau om drie quaestoren aan te wijzen en niet over allerhande telefoontjes en dergelijke.

M. Francis Delpérée (cdH). - Trois dispositions, contenues dans les articles 16, 84 et 8 de notre Règlement, commandent l'examen de cette question.

L'article 16 prévoit que les questeurs sont nommés pour une session : il s'agit de la durée maximum du mandat qui peut leur être conféré. Une nouvelle décision est nécessaire chaque année pour réinstaller le questeur dans ses fonctions. M. le président a rappelé que c'était là la pratique qui avait été suivie depuis l'indépendance.

L'article 84 contient un alinéa qui répond très directement à la situation d'aujourd'hui.

Lorsque la composition des groupes politiques subit des modifications - c'est le cas au sp.a et au PS - qui influencent la représentation proportionnelle, le Bureau propose, s'il y a lieu, une nouvelle répartition des mandats.

L'article 8 nous dit que les questeurs sont élus au scrutin de liste. Nous avons trois noms composant la liste en question. Le Bureau a rempli son rôle. Il appartient maintenant à l'assemblée de suivre la suggestion qui a été faite.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Na al die jaren verwonder ik mij nog altijd over de creativiteit waarmee het reglement van de Senaat wordt toegepast.

De Senaat heeft één groot voordeel. Wat hij beslist, kan door niemand worden getoetst. De rechtbank en het hof van beroep moeten tenminste nog rekening houden met de toetsing van hun uitspraken. Ze moeten soms zelfs rekening houden met parlementaire commissies.

Het reglement van de Senaat wordt toegepast zoals de meerderheid dat wil. Ik stoor me daar allang niet meer aan.

Ook de creativiteit van de heer Delpérée is grenzeloos.

Eén vaststelling wil ik nog kwijt. Mevrouw Lizin is één van de weinige senatoren die erin slaagt om op een donderdagmiddag om kwart over drie zoveel volk hier bijeen te krijgen. Daarvoor verdient ze dan wel onze bewondering.

Mevrouw Vera Dua (Groen!). - De interpretatie van het reglement is nogal creatief. Daarom geef ik de meerderheid de raad het reglement te verduidelijken, meer bepaald wat artikel 16 betreft.

Ik stel vast dat de politiek soms zeer hardvochtig is, ook voor mensen die het niet verdienen en ik bedoel hiermee de heer Lambert.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Natuurlijk is de toewijzing van de mandaten in het Bureau die vandaag aan bod komt, geen waardering of afkeuring van personen. De conclusie voor een politieke houding die ze gerechtigd zijn aan te nemen en waarvan zij de consequenties dragen, hangt van hun beslissing af en ons is niet gevraagd daarover een standpunt in te nemen.

Er is natuurlijk het reglement. Ik ben onder de indruk als de heer Coveliers opmerkt dat de rechterlijke macht minder creativiteit aan de dag mag leggen. Voorwaar een heel belangrijke vaststelling!

Maar er is l'esprit des lois. De discussie over het reglement wordt in hoge mate overstegen door de geloofwaardigheid van het College van Quaestoren. Dat college wordt aangewezen op basis van een lijst die de verschillende fracties vertegenwoordigt. De bedoeling is het materiële beheer van de Senaat in objectieve handen te geven en niet te laten afhangen van partijpolitiek.

Indien in het college maar één fractie vertegenwoordigd zou zijn en twee andere quaestoren zitting zouden hebben als onafhankelijke senatoren, dan rijst er een principieel probleem van democratische representativiteit. Boven de letterlijke interpretatie van het reglement geldt in een parlementaire assemblee allereerst de regel van voldoende representativiteit als respect voor de democratie. Dat is precies de geest van het reglement en dat wordt ook perfect verwoord door de tekst.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Als dat zo is, dan hoop ik dat ik in de toekomst voor mijn vragen een beroep kan doen op de geest van het reglement.

Ik wil vandaag niet alleen verwijzen naar het reglement maar ook naar een precedent. Op 22 maart 2008 werd één quaestor vervangen door een andere. Een enkele vervanging is dus wel mogelijk.

Ik heb er begrip voor dat de PS mevrouw Lizin als quaestor wil vervangen. Ik kan er evenwel niet bij dat die vervanging aangegrepen wordt om over een lijst van drie kandidaten te stemmen waardoor de heer Lambert uit de boot valt.

Ik stel voor dat de Senaat vandaag stemt over de vervanging van een quaestor aangezien het spoedeisende probleem mevrouw Lizin is. Voor het overige kunnen we blijk geven van enig respect en wachten tot de heer Lambert zelf aan het debat over zijn lot kan deelnemen.

De voorzitter. - De heer Ide heeft volkomen gelijk als hij zegt dat wij respect moeten tonen voor mevrouw Lizin en de heer Lambert. Maar wat hij verder zegt, klopt niet.

De Senaat moest de heer Schouppe als quaestor vervangen omdat die minister was geworden.

Vandaag zijn de omstandigheden helemaal anders. Mevrouw Lizin heeft de PS-fractie verlaten en de heer Lambert heeft zijn eigen partij opgericht.

Face à une telle situation, il est indigne de faire de la politique politicienne. Je demande un peu de respect pour Mme Lizin, pour M. Lambert, pour les institutions et le règlement du Sénat et je vous propose d'adopter la décision du Bureau. (Applaudissements.)

De heer Hugo Coveliers (VB). - Ik begrijp dat u als voorzitter respect vraagt voor de instelling waarvan u voorzitter bent. Maar men moet niet de hypocriet spelen. Deze regeling is vooraf bedisseld. De meerderheid geeft haar eigen interpretatie aan het reglement. Ik leg me daarbij neer, maar een dergelijke regeling moet men niet democratisch noemen.

De voorzitter. - Ik weet als advocaat dat advocaten alles kunnen bepleiten als dat moet. Ik respecteer dat, maar ik kan ook zien wanneer zulks het geval is en dat is wat nu gebeurt met wat u zegt.

C'est l'application stricte du Règlement et je souhaite qu'il en soit ainsi.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a). - Ik begrijp de reactie van de heer Ide, aangezien hij geen lid van het Bureau is. Ik begrijp ook dat er informele contacten zijn geweest. Ik heb zelf getelefoneerd met de heer Lambert. Het feit dat ik hem heb moeten opsporen - hij is in Straatsburg - en dat ik niet wist wat er vandaag ging gebeuren, bewijst dat er niets werd bedisseld.

Aan de heer Coveliers wil ik zeggen dat in het Bureau niemand heeft tegengesputterd tegen het voorstel. Zijn fractie was aanwezig. Er waren twee senatoren van de Vlaams Belangfractie aanwezig. De heer Coveliers moet nu niet doen of hij uit de lucht valt.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Ik vraag het woord wegens een persoonlijk feit, wat me volgens het reglement het recht geeft het woord te nemen gedurende een minuut.

Ik geloof niet in de collectivistische visie van mevrouw Vanlerberghe. Ik behoud het recht om mijn mening te zeggen.

M. le président. - Le nombre des candidats présentés étant égal au nombre des mandats à conférer, je proclame M. Tony Van Parys, Mme Olga Zrihen et M. André Van Nieuwkerke élus questeurs du Sénat. (Applaudissements)