4-61

4-61

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 JANUARI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Politieke fractie - Wijziging samenstelling

Benoeming van de quaestoren

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Margriet Hermans aan de eerste minister en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de steunmaatregelen voor de auto-industrie» (nr. 4-595)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Justitie over «de stand van de werkzaamheden van de Interministeriële Commissie voor humanitair recht inzake de bestraffing van het negationisme in het Belgisch recht» (nr. 4-592)
Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de minister van Justitie over «het drama in Dendermonde en de beoordeling van het beleid inzake geestelijke gezondheid» (nr. 4-596)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Justitie over «het houden van statistieken over de genitale verminking» (nr. 4-599)
Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Justitie over «het afsluiten van samenlevingscontracten en de problematiek van de schijnhuwelijken» (nr. 4-602)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de gevolgen van de verhoging van de pensioenen voor de vergoedingen toegekend aan gehandicapten» (nr. 4-593)
Mondelinge vraag van de heer Francis Delpérée aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de deelname van België aan de consultatieprocedure voor het Internationaal Gerechtshof met betrekking tot de onafhankelijkheid van Kosovo» (nr. 4-594)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de Belgische samenwerking te Gaza» (nr. 4-591)
Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «de actuele werking van het BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars)» (nr. 4-597)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de bezwaren van de Europese Commissie in het dossier van de overname van SN Airholding door Lufthansa» (nr. 4-598)
Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «het invoeren van een snelheidsbeperking van 100 kilometer per uur op de snelwegen» (nr. 4-600)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 97 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Stuk 4-497)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende goedkeuring van de Resoluties 63-2 en 63-3 van de Raad van gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds (Stuk 4-1074)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 31 mei 2006 (Stuk 4-1088)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 16 juni 2008 (Stuk 4-1089)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (van mevrouw Marleen Temmerman c.s., Stuk 4-1111)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 97 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Stuk 4-497)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van de Resoluties 63-2 en 63-3 van de Raad van gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds (Stuk 4-1074)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 31 mei 2006 (Stuk 4-1088)
Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 16 juni 2008 (Stuk 4-1089)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (van mevrouw Marleen Temmerman c.s., Stuk 4-1111)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over «de leningen van Dexia Public Finance aan Israëlische nederzettingen» (nr. 4-687)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Coveliers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de blijvende problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nr. 78 en 79» (nr. 4-678)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het nieuwe gevaarlijke computervirus in ziekenhuizen» (nr. 4-696)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de evaluatie van de omzetting van de Europese richtlijn 2004/38 over het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden» (nr. 4-692)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de spoedartsen en het brevet acute geneeskunde» (nr. 4-679)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de parkeerproblemen van gezondheidswerkers» (nr. 4-680)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «de overeenkomst tussen De Post en Lloydspharma» (nr. 4-681)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de toename van het gebruik van Rilatine» (nr. 4-688)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «nieuwe dienstverlening van de NMBS voor personen met een handicap» (nr. 4-684)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de voortgang in het dossier "noodoproepsysteem via sms"» (nr. 4-685)

Vraag om uitleg van de heer Freddy Van Gaever aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de problematiek van de torpedotrucks» (nr. 4-693)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de staatssecretaris voor Personen met een handicap over «het medisch onderzoek van dove en slechthorende mensen door de medische dienst van de directie-generaal Personen met een Handicap» (nr. 4-686).

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Informele mededeling van een verdrag
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven