4-60

4-60

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 22 JANVIER 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Dirk Claes au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «le malaise à la Régie des Bâtiments au Brabant flamand» (nº 4-668)

M. le président. - M. Etienne Schouppe, secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, répondra.

De heer Dirk Claes (CD&V). - Reeds van begin 2008 zijn er bij de Regie der Gebouwen in Vlaams-Brabant zware problemen. Er is het probleem van de vergrijzing waardoor veel mensen met pensioen gaan en er is een bijkomend probleem van ziekte. De situatie verbeterde er niet op toen ook nog een gerechtelijk onderzoek werd gevoerd en een aantal mensen op non-actief werden geplaatst.

Het is duidelijk dat die problematiek een goede dienstverlening van de RDG in Vlaams-Brabant in de weg staat. Het ontbreekt de Regie aan de nodige middelen en de noodzakelijke mankracht om een adequate voortgang van de dossiers te verzekeren. In een interne nota van de directie wordt melding gemaakt van een tekort van maar liefst negentien personeelsleden. Hoewel er nog diverse werknemers zijn die het zeer goed voorhebben met de Regie, worden zij het hardst getroffen daar ze onder enorme druk staan om alle dossiers correct af te handelen. Daarnaast worden ook de secties van de andere provincies door de problematiek aangestoken: sommige dossiers uit Vlaams-Brabant worden momenteel doorgesluisd naar Brussel, Hasselt en Oost-Vlaanderen. Daar ervaren ze dat als een onaanvaardbare verhoging van de eigen werklast.

De situatie heeft een zevental ernstige gevolgen. De administratieve voortgang van de dossiers wordt niet langer op een adequate manier verzekerd, de betalingen lopen vertraging op met verwijlintresten tot gevolg, diverse dossiers kunnen niet tijdig worden overgezonden aan de bevoegde instanties, de werfopvolging gebeurt onvoldoende, nieuwe studies kunnen niet meer worden aangevat, aan dringende oproepen voor herstellingswerken kan bijna geen gevolg worden gegeven en heel wat werk wordt uitbesteed aan privé-ingenieursbureaus die zich nog volledig moeten inwerken in de dossiers.

De gevolgen zijn dus in geen geval te onderschatten! Belangrijke projecten zoals de herwaardering en renovatie van de infrastructuur van de penitentiaire instellingen in Leuven en de beloofde bouw van nieuwe cellen dreigen ernstige vertraging op te lopen. Andere prangende dossiers hebben betrekking op de werkzaamheden aan het Koninklijke Museum voor Midden-Afrika, de jeugdinstelling te Everberg, het Luxemburgcollege en het Rijksarchief te Leuven en het Elisabethgasthuis in Diest.

Een onmiddellijke personeelsversterking is noodzakelijk. Het directiecomité van de Regie dient haar strategisch plan dringend en zonder uitstel uit te voeren.

Is de minister op de hoogte van de crisis bij de Regie der Gebouwen in Vlaams-Brabant? Wat zijn de oorzaken daarvan? Welke maatregelen worden op korte en middellange termijn gepland om uit de crisis te raken? Hoeveel personeelsleden wenst men in dienst te nemen? Op welke termijn dienen die functies uiterlijk te worden ingevuld? In welke mate zullen de vermelde projecten vertraging oplopen ten gevolge van het huidige personeelstekort? Ik wil ook wijzen op de problematiek van de veiligheid, in het bijzonder in de gevangenissen. Daarvoor moet dringend een antwoord worden gevonden.

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van minister Reynders.

Ik ben inderdaad op de hoogte van de moeilijkheden die de Regie, niet alleen in Vlaams-Brabant, ondervindt om haar taken uit te voeren. Om de problematiek een goede oplossing te geven, heb ik al in 2004 een audit laten uitvoeren. Op basis van de resultaten daarvan werd een nieuw directiecomité aangesteld, waarvan vier van de zes leden in functie zijn vanaf 1 februari 2008. Tevens werd een nieuwe organisatiestructuur en een verschuiving in de prioriteiten voorgesteld. Het directiecomité heeft op basis daarvan een strategisch plan en een personeelsplan uitgewerkt. Het probleem werd dus onderkend en de plannen om dat te verhelpen zijn klaar voor uitvoering.

Dat de situatie in Vlaams-Brabant kritischer is dan in de andere provincies is te wijten aan de gevolgen van het juridisch onderzoek waardoor het effectieve personeelsbestand gedaald is met drie ambtenaren, en aan een vraag naar mobiliteit van twee ambtenaren op belangrijke posities, namelijk een waarnemend districtchef en een architect.

Voor Vlaams-Brabant werden drie maatregelen getroffen om aan de problemen tegemoet te komen. De onmiddellijke maatregelen zijn de uitbesteding van een beperkt aantal dossiers aan privéondernemingen, het overbrengen van een reeks technische dossiers naar andere provincies en het overdragen van de administratieve opvolging van de dossiers aan andere provincies. Maatregelen op korte termijn zijn het verhogen van het administratief personeel met een extra ambtenaar en het openstellen van twee functies van architect waarvoor kan worden geput uit de wervingsreserve. Daarnaast werd een directeur aangesteld die verantwoordelijk is voor zowel Limburg als Vlaams-Brabant. Hierdoor wordt logistieke, administratieve en technische hulp vanuit Hasselt mogelijk gemaakt. Die hulp wordt in Leuven ten zeerste geapprecieerd.

Het juiste aantal personeelsleden voor Vlaams-Brabant kan slechts worden meegedeeld na de goedkeuring van het personeelsplan. Die goedkeuring is gepland in maart 2009.

Op het ogenblik en met de maatregelen die al zijn uitgevoerd en degene die gepland zijn, worden geen vertragingen in de uitvoering van de dossiers verwacht.

De heer Dirk Claes (CD&V). - Ik wil er toch op wijzen dat wij wel signalen krijgen over ernstige vertragingen in werkzaamheden, onder meer voor de twee gevangenissen. Wij zijn daarvoor heel gevoelig omdat de minister van Justitie uiteraard het beste wil voor de gevangenissen, en daartoe een masterplan heeft uitgewerkt. We stellen echter vast dat het door de onderbemanning bij de Regie der Gebouwen zeer moeilijk zal zijn om dat masterplan correct uit te voeren. Zo is het dossier van de perimeterbeveiliging nog altijd hangende. Ik vraag dan ook daar snel werk van te maken en verder dring ik aan op structurele oplossingen in de plaats van het huidige kunst-en-vliegwerk.