4-59

4-59

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 15 JANVIER 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Dirk Claes au ministre de l'Intérieur sur «l'augmentation des frais de personnel pour les zones de police» (nº 4-565)

M. le président. - M. Karel De Gucht, ministre des Affaires étrangères, répondra.

De heer Dirk Claes (CD&V). - In heel wat gemeenten en politiezones was er een probleem bij het opstellen van de begroting. Dat had vooral te maken heeft met de stijgende loonkosten voor de politiezones. De personeelskosten stijgen gemiddeld met 7%, terwijl de federale toelage voor 2009 slechts met 2,1% werd geïndexeerd. Nadien komt er wel een correctie, maar dat is meestal twee jaar na datum. Ook de middelen van het verkeersveiligheidsfonds werden aanzienlijk verminderd.

We moeten ervan uitgaan dat het sluitstuk van de politiebegroting de gemeentelijke politiedotaties zijn en dat de federale dotatie een gesloten enveloppe is. Dat betekent dat de gemeenten bij een vermindering van die federale politiedotatie steeds het verschil moeten bijpassen. Veel gemeenten moeten hun gemeentelijke dotatie dan ook verhogen om de politiebegroting in evenwicht te kunnen opstellen. Daardoor komen de gemeentelijke begrotingen steeds meer onder druk te staan, voornamelijk omdat de federale dotaties minder sterk stijgen dan de toename van de kosten, vooral van de personeelskosten. Op die manier wentelt de federale overheid haar eigen budgettaire problemen af op de gemeenten, die door het lokale pact hun belastingen niet meer kunnen verhogen. In de enquête over de evaluatie van de politiehervorming blijkt ook dat een meerderheid van de burgemeesters de mening is toegedaan dat de gemeentelijke dotaties aan de politiezones veel sneller stijgen dan de federale dotatie.

In het kader van de ontwikkeling van de financieringswet van de lokale politie eind 2007 werd een wetenschappelijk onderzoek opgestart. Het eindverslag daarvan werd eind oktober 2008 verwacht.

Is de minister op de hoogte van de moeilijkheden bij het opstellen van de begrotingen van de politiezones?

Is hij van mening dat de gemeenten een te lage dotatie krijgen van de federale overheid? Zal hij een initiatief nemen om die te verhogen?

Weet de minister reeds hoe hoog de complementaire indexering van de federale basistoelage 2008 zal zijn?

Heeft de minister weet van het genoemde wetenschappelijk onderzoek? Kan hij mij de desbetreffende studie en de conclusies van de studie meedelen? Is hij bereid met die conclusies rekening te houden?

De heer Karel De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken.

Om te beantwoorden aan de reële budgettaire noden op het niveau van de lokale overheden, weliswaar ook rekening houdend met de federale budgettaire toestand, werd voor de politiezones een bijkomende federale toelage versneld vrijgemaakt. Met die liquidatie van het Solidariteitsfonds hebben de zones in december 2008 dus een extra injectie gekregen. Die injectie kan gedeeltelijk de kosten helpen dragen als gevolg van de drie indexeringen in 2008, de verhoging van de eindejaarstoelage vanaf 2008 en de verhoging van het vakantiegeld voor 2009.

Meer algemeen heb ik als lokaal politicus meermaals vastgesteld dat vaak moet worden gewacht op cijfers en gegevens van andere overheden alvorens een begroting te kunnen opmaken. De twee afgelopen jaren waren op het federaal niveau toch vrij uitzonderlijk door de regeringsonderhandelingen en het laattijdig aannemen van de begroting. Een week geleden, heeft de Kamer de begroting voor 2009 goedgekeurd. Alles is dus in orde voor een tijdige publicatie van de dotaties 2009 en de bijkomende indexering van 2008. Ik zal alles in het werk stellen voor een spoedige communicatie van die cijfers.

De wetenschappelijke studie met betrekking tot de totstandkoming van de financieringswet is afgerond. Een van de aanbevelingen is dat er best kan worden afgestapt van de koppeling van de financiering aan de KUL-norm. Een actualisering van die norm wordt evenmin raadzaam geacht. Er wordt veeleer gepleit voor een meer verfijnde meting. Mijn administratie zal mij volgende week het evaluatierapport van de studie bezorgen. Men zegt mij dat het een moeilijke materie is en dat we ons met de huidige budgettaire toestand niet al te veel illusies moeten maken. Het is mijn bedoeling, zodra ik het dossier beter heb kunnen inkijken, hierop terug te komen om mijn antwoord aan te vullen.

Dan kom ik tot de derde vraag. Rekening houdend met het verschil tussen het cijfer van de gezondheidsindex van de maand december 2008 (126,56) en het cijfer van de gezondheidsindex van de maand december 2007 (122,23) en met de toegepaste voorziene stijgingscoëfficiënt bij de definiëring van de basisdotatie 2008, levert de bijkomende indexatie van de basisdotatie een globaal bedrag op van 8 922 330,31 euro voor de 196 politiezones.

Kortom uit de indexatie vloeit pakweg nog eens 9 miljoen euro extra voort.

De heer Dirk Claes (CD&V). - Ik dank de minister voor het uitgebreide antwoord. Ik heb natuurlijk ook begrip voor de federale budgettaire toestand. Ik wil de minister wel vragen om die 9 miljoen euro zo snel mogelijk uit te keren aan de politiezones.