4-54

4-54

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 18 DÉCEMBRE 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Dotation du Sénat. - Dépenses de l'exercice 2007 et prévisions budgétaires pour l'exercice 2009 (Doc. 4-1037)

Discussion

De heer Tony Van Parys (CD&V), voorzitter van het College van Quaestoren. - Ik zal een bondige toelichting geven omdat de documenten die werden overhandigd zeer duidelijk zijn. Ik dank in eerste instantie de diensten van de quaestuur voor de grote inspanningen die ze hebben geleverd om ons zicht te doen krijgen op onze financiële situatie en onze werking die door de budgettaire middelen mogelijk wordt gemaakt.

Voorliggend stuk gaat enerzijds over de rekeningen van het begrotingsjaar 2007 en, anderzijds, over de begroting voor het jaar 2009. Ik zal kort even ingaan op de cijfers met betrekking tot de rekeningen van het begrotingsjaar 2007.

De inkomsten zijn onderverdeeld in drie posten: de dotatie, de dotatie met betrekking tot de verkiezingsuitgaven van de partijen en de financiële opbrengsten.

Wat de inkomsten voor 2007 betreft, bedroeg de dotatie 63 134 000 euro. Voor de financiering van de politieke partijen, in uitvoering van de wet 4 juli 1989, werd een dotatie betaald van 9 118 000 euro en de financiële opbrengsten in 2007 bedroegen 1 090 987,73 euro, wat het totaal op 73 342 000,73 euro brengt.

De uitgaven voor de werkingskosten van de Senaat bedroegen in 2007 in totaal 62 554 917,05 euro. De uitgaven met betrekking tot de politieke partijen bedroegen in 2007 9 333 677,20 euro. De uitgaven betreffende de rekening-courant bedroegen 152 709,61 euro. Het jaar 2007 werd dus afgesloten met een batig saldo van 1 301 683,87 euro. Tot zover de rekeningen voor het jaar 2007. Ik sta ter beschikking om de nodige toelichting te verstrekken als er daaromtrent vragen of bedenkingen zouden zijn.

Ik kom dan tot de begroting voor 2009.

Il faut savoir que le budget des dépenses du Sénat comporte deux volets distincts : le budget de fonctionnement proprement dit et l'exécution de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Voor de eigenlijke werkingsbegroting van de Senaat werd voor 2009 een bedrag van 71 045 240 euro uitgetrokken. Voor de financiering van de politieke partijen werd een bedrag van 10 236 400 euro uitgetrokken. De totale uitgavenbegroting voor 2009 bedraagt dus 81 281 640 euro.

Le budget de fonctionnement proprement dit du Sénat est composé de quatre grands postes : la rémunération des sénateurs et des anciens sénateurs, le personnel d'appui des sénateurs et des groupes politiques, le personnel statutaire du Sénat et les frais de fonctionnement au sens large du terme.

Als we kijken welke percentages van de werkingsmiddelen naar elk van die vier onderdelen gaan, zijn de vergoedingen voor senatoren en gewezen senatoren goed voor 21,55%. Het politieke personeel ter ondersteuning van de senatoren en de fracties is goed voor 25,37%. Het statutair personeel van de Senaat is goed voor 38,97%. De werkingskosten in de ruime zin zijn goed voor 14,63% van de werkingsmiddelen.

Het is interessant te weten dat veel van de begrotingsposten en de uitgaven die men in de begroting terugvindt indexgebonden zijn. Dat betekent dat men daarop weinig vat heeft en dat die posten voor 2009 ongeveer met 4,6% zullen stijgen. Dat geldt voor 85,88% van de totale uitgaven. Die zullen onvermijdelijk een verhoging met zich meebrengen die overeenstemt met de indexering, zoals voorzien en ook beschreven in de toelichting.

Wat de inkomsten betreft, gaat onze begroting uit van een dotatie van 65 685 000 euro, een dotatie voor de financiering van de politieke partijen van 10 237 000 euro en financiële opbrengsten van 1 300 000 euro. Met nog 4 059 640 euro aan eigen middelen komen we tot een sluitende begroting: de inkomsten worden begroot op 81 281 640 euro, wat gelijk is aan de uitgaven zoals ze zijn begroot.

Ik dank de diensten omdat ze het mogelijk maakten de rekeningen op een transparante manier aan de leden van onze assemblee mee te delen. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van het college van quaestoren om deze transparantie in de toekomst te handhaven, want het is belangrijk dat de dotatie van de Senaat in de grootst mogelijke openheid besproken kan worden.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Ik vind inderdaad dat we de diensten moeten bedanken voor dit zeer goede en duidelijke document. De bijkomende uitleg die ik gevraagd heb, was ook heel goed. In vergelijking met vijf of zes jaar geleden is dit een zeer transparante begroting wat uiteraard bijdraagt aan de duidelijkheid.

Ik heb nog enkele opmerkingen over de inkomsten en ook over de uitgaven.

Wat de inkomsten betreft, gaat men uit van een bedrag van 1 300 000 euro financiële opbrengsten. Ik vraag me af of dat wel realistisch is. We weten dat de financiële opbrengsten in 2007 1 090 987,73 euro bedroegen. Met de huidige financiële crisis, zijn de opbrengsten beslist lager dan in 2007 en dat zal ook in 2009 wel zo zijn. Ik vrees dan ook dat de financiële opbrengsten te hoog zijn ingeschat.

Het stemt me optimistisch dat de heer Van Parys verklaart dat er voldoende middelen zijn voor de financiering van de Senaat en van de politieke partijen, hoewel 4 059 640 euro moet worden gefinancierd uit eigen middelen. Op een bepaald moment was zelfs sprake van 5 900 000 euro eigen middelen. Kamer en Senaat hebben dan meer geld gevraagd aan de regering. Ik neem aan dat het amendement is aangenomen en we meer zullen ontvangen dan de regering ons aanvankelijk wou geven. Ik hoop dat de eigen middelen zullen volstaan en dat de inkomsten de uitgaven dekken.

Onze fractie zal zich bij de stemming onthouden omdat wij van oordeel zijn dat de Senaat met de ter beschikking gestelde middelen economischer zou kunnen omspringen. Om de uitgavengroei af te remmen werd al beslist om vanaf 2008 het Bulletin van Vragen & Antwoorden alleen nog elektronisch ter beschikking te stellen. Kan ook niet overwogen worden een exemplaar van elk wetsvoorstel alleen te bezorgen aan de senatoren die dat bij het begin van het jaar uitdrukkelijk vragen? Dat zou heel wat druk- en portkosten besparen. Senatoren krijgen nu elk wetsvoorstel gedrukt in hun brievenbus. Ze hebben niet altijd de tijd om dat te lezen. Ik vind dat één exemplaar op het fractiesecretariaat volstaat.

Ook op de uitgaven voor elektriciteit, verwarming en water kan worden bespaard. In het Vlaams Parlement wordt in de kantoorruimten gebruik gemaakt van lichtschakelaars die reageren op beweging en het licht automatisch aan- en uitschakelen naargelang al dan niet iemand aanwezig is in het kantoor. De installatie van dergelijke lichtschakelaars in de Senaat zou een besparing op de elektriciteitskosten met zich meebrengen.

Met deze twee voorbeelden wil ik aantonen dat economischer kan worden omgesprongen met het geld van de dotaties van de Senaat en dat is ook de reden waarom wij ons bij de stemming zullen onthouden.

De heer Tony Van Parys (CD&V), voorzitter van het College van Quaestoren. - De financiële opbrengsten werden niet overschat. Het jaar 2008 was relatief rustig door de lange regeringsvorming. Op die manier konden reserves worden opgebouwd en waren de financiële opbrengsten groter. We hebben de financiële opbrengsten dan ook zeer realistisch geraamd.

Wat de reserves betreft, werd bij de oorspronkelijke voorstellen voor de dotatie in de Kamercommissie een amendement goedgekeurd. Daardoor zullen we onze reserves niet in dezelfde mate moeten aanspreken als oorspronkelijk was voorzien. We beschikken dan ook over een realistische begroting.

We zullen het voorstel in verband met de terbeschikkingstelling van wetsvoorstellen nader bestuderen, rekening houdend met de behoeften van de leden van de assemblee. De gedrukte stukken kunnen bijvoorbeeld donderdagmiddag op de banken worden gelegd. We moeten er wel op letten dat de rechten van alle leden om de documenten te ontvangen die de basis uitmaken van het wetgevend werk, niet worden aangetast.

Er is in de begroting geen stijging van de uitgaven voor energie voorzien. Dat is te danken aan de grote inspanningen voor een rationeler energieverbruik binnen onze assemblee. Inmiddels zijn de hoofdtellers van de elektriciteit aangesloten op een energiemeetsysteem; op die manier krijgen we zicht op het energieverbruik. Ook werd een energieplan opgesteld en heeft het college van quaestoren beslist om een architect-energieverantwoordelijke in dienst te nemen die deze problematiek zal volgen.

We moeten inderdaad letten op elke euro en eurocent die we uitgeven. We zullen de suggesties van mevrouw Van dermeersch dan ook in onze debatten meenemen.

-La discussion est close.

-Il sera procédé ultérieurement au vote sur la dotation du Sénat.