4-54

4-54

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 DECEMBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęhet verbod op asbestĽ (nr. 4-540)

De voorzitter. - De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie, antwoordt.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - De Europese Unie had zich tot doel gesteld om tegen 2005 het gebruik van asbest totaal te verbieden. Onder druk van enkele lidstaten werden er nog enkele uitzonderingen toegestaan voor een aantal bedrijven. We zijn ondertussen drie jaar later, en gisteren heeft de Europese Commissie nogmaals voor enkele sectoren een afwijking toegestaan van het verbod op de import van asbest.

Dat is ontoelaatbaar. Elk jaar wordt er nog 100 ton, ofwel 10 000 kg asbest binnen de grenzen van de Europese Unie gebracht, ondanks het feit dat men rekening moet houden met ongeveer 500 000 asbestslachtoffers tegen 2030. Nu is het totale verbod op de import van asbest nogmaals uitgesteld. Er zijn drie sites waar nog asbest wordt gebruikt, twee in Duitsland en ťťn in Polen. Het gaat om bedrijven die in andere landen ook aanwezig zijn en daar geen asbest meer gebruiken. Er zijn alternatieven voorhanden en worden reeds gebruikt. Er is dus geen reden om nog uitzonderingen toe te staan.

In BelgiŽ wordt gelukkig geen asbest meer geÔmporteerd, maar, zeker op het vlak van milieuproblematiek en volksgezondheid, is de wereld een dorp. De asbestproblematiek stopt niet bij de landsgrenzen. Zoveel nationale en internationale milieu- en gezondheidsorganisaties hebben al zolang aangedrongen op een totaal verbod op asbest. Nu er een mogelijkheid was om asbest definitief te verbieden, heeft Europa die organisaties genegeerd. Bovendien geeft Europa hiermee een slecht signaal aan de rest van de wereld nu duidelijk wordt dat steeds meer landen asbest willen weren.

Heeft BelgiŽ de afwijking op het verbod op asbest mee goedgekeurd?

Zo ja, waarom? En waarom heeft het niet geargumenteerd dat er rendabele beschikbare alternatieven zijn, dat asbest schadelijk is voor de hele Europese bevolking en dat een afwijking in Europa een heel slecht signaal is voor de rest van de wereld?

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - Ik lees het antwoord van minister Onkelinx.

Aan de lidstaten wordt niet gevraagd om voor of tegen de mogelijkheid tot uitzondering voor diafragma's die asbestvezels bevatten, te stemmen. In feite wordt aan de lidstaten gevraagd om zich uit te spreken voor of tegen bijlage 17 in haar geheel van de REACH-verordening. Die bijlage is een reŽle vooruitgang op het gebied van de volksgezondheid.

De stemming voor of tegen bijlage 17 in haar geheel werd uitgesteld gelet op de uiteenlopende standpunten in de verschillende lidstaten. Er wordt verwacht dat de Europese Commissie een nieuw voorstel van tekst aan de lidstaten voorstelt begin januari. BelgiŽ heeft in deze context heel uitdrukkelijk zijn standpunt gegeven: `de voorkeur van BelgiŽ gaat uit naar een totaal verbod op asbest, niet alleen in Europa maar ook in de rest van de wereld'.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Uiteraard ga ik er vanuit dat BelgiŽ tegen asbest is. Maar als het consequent wil handelen dan zal het ook tegen bijlage 17 moeten stemmen.