4-51

4-51

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 4 DÉCEMBRE 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Dirk Claes au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «la formation des nouveaux agents de police et le règlement disciplinaire des services de police» (nº 4-579)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

De heer Dirk Claes (CD&V). - De wantoestanden bij de benoeming van enkele politieambtenaren en het wangedrag van enkele agenten hebben de aanwervingen van nieuwe agenten en het tuchtstatuut van de verschillende politiediensten weer volop in de actualiteit geplaatst. Omdat er een tekort is aan agenten, lijkt het alsof de screening van de rekruten niet meer zo streng zou verlopen.

Vanuit de politievakbonden kwamen de jongste tijd enkele kritische opmerkingen. Zo is het voor hen onaanvaardbaar dat kandidaten met een strafblad niet automatisch worden geweerd. Anderzijds vertoont ook het tuchtstatuut gebreken die dringend moeten worden aangepakt. Het is duidelijk dat een grondige analyse van het tuchtreglement dringend gewenst is. Enkele weken geleden gaf de eerste minister ons te kennen dat hij de minister van Binnenlandse Zaken een dergelijke analyse zou vragen.

Wat vindt de minister van het feit dat kandidaten worden geselecteerd die een strafblad hebben? Wat vindt hij van politiemensen die een veroordeling hebben opgelopen voor feiten die dateren van voor hun indiensttreding? Wat gebeurt er als de veroordeling nog niet bekend was bij de indienstneming? Kunnen die agenten nog optimaal functioneren? Zal het nieuwe tuchtreglement daar maatregelen voor bevatten? Hoever staat het met de hervorming van het tuchtreglement? Gebeurt momenteel een diepgaande analyse en zullen op grond hiervan aanpassingen gebeuren?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de vice-eersteminister.

De toelatingsvoorwaarden voor de selectieproeven voor de politie zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.

Dat koninklijk besluit bepaalt dat de kandidaat van onberispelijk gedrag moet zijn en dat die vereiste moet blijken uit een bewijs van goed zedelijk gedrag dat op de datum van de kandidaatstelling minder dan drie maanden oud is. Ondertussen is dit bewijs vervangen door een uittreksel uit het strafregister dat in principe blanco dient te zijn.

Als dat niet het geval is, wordt de korpschef van de lokale politie van de woonplaats van de kandidaat ingeschakeld. Die moet een gemotiveerd verslag opstellen en naar de directeur van de rekrutering en van de selectie van de federale politie zenden.

Op basis van dat verslag beslissen die diensten of de kandidaat al dan niet verder aan de selectie mag deelnemen. Daarenboven wordt tijdens de effectieve selectie van iedere kandidaat door het korps van de lokale politie van de woonplaats van de kandidaat een onderzoek gedaan naar de omgeving en de antecedenten, naast de controle van de integriteit van de kandidaat doorheen de selectieprocedure. Voor 2007 ging het om 2825 onderzoeken.

Er werd vastgesteld dat 311 kandidaten, van wie de overgrote meerderheid een blanco strafregister had, ooit op een negatieve wijze met de politie in aanraking zijn gekomen. Slechts 58 kandidaten werden tot de politieopleiding toegelaten.

De bepaling `Op negatieve wijze met de politie in aanraking te zijn gekomen', dient ruim te worden opgevat. Ze heeft bijvoorbeeld ook betrekking op mensen die zich niet tijdig in het bevolkingsregister hebben ingeschreven bij verandering van domicilie of op kleine verkeersovertredingen. Voor 2008 zijn de voorlopige cijfers respectievelijk 2027, 304 en 50.

Er is nog geen enkele reden om de procedure voor de screening tijdens de selectie van de kandidaat-politiemensen te wijzigen. Het tuchtreglement zal geanalyseerd en indien nodig worden aangepast, maar momenteel wordt daar nog niet aan gewerkt.

De heer Dirk Claes (CD&V). - Ik kreeg geen antwoord op de vraag wat er gebeurt met agenten die veroordeeld zijn nadat ze een blanco uittreksel uit het strafregister hebben gekregen. Kunnen daar nog sancties op volgen? Zorgvuldige navraag bij de lokale politie lijkt me in elk geval onontbeerlijk.