4-51

4-51

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 4 DÉCEMBRE 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «les remarques de la Cour des comptes sur le budget des allocations pour personnes handicapées» (nº 4-576)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Het rapport van het Rekenhof over het ontwerp van begroting voor het begrotingsjaar 2009 formuleert een aantal kritische kanttekeningen betreffende de middelen die voorzien worden op het vlak van tegemoetkomingen voor personen met een handicap.

Het Rekenhof constateert dat het krediet op de basisallocatie `Tegemoetkomingen aan personen met een handicap' toeneemt van 1 567,5 miljoen euro tot 1 637,3 miljoen euro. Deze stijging van 4,4% wordt slechts zeer summier verantwoord. Met betrekking tot de stijging van het krediet in 2008 formuleerde het Rekenhof al een gelijkaardige kritiek. Het Rekenhof kan dan ook niet beoordelen of het ingeschreven krediet toereikend is, gezien het over onvoldoende concrete informatie beschikt over onder meer de hoogte van en het aantal tegemoetkomingen, over de te betalen achterstallen, over de budgettaire weerslag van nieuwe initiatieven en wijzigingen van de regelgeving, en over de toegepaste indexeringen.

Verder wijst het Rekenhof erop dat in verband met de te betalen achterstallen de gemiddelde behandelingstermijn van de dossiers opnieuw is toegenomen, namelijk van 7,9 maanden in het jaar 2007 tot 9,5 maanden in het jaar 2008, wat bijkomende verwijlintresten veroorzaakt. De overschrijding van de wettelijk voorgeschreven behandelingstermijn van 8 maanden genereerde tot eind september 2008 reeds 2 miljoen euro aan verwijlintresten.

Ten slotte vestigt het Rekenhof er de aandacht op dat de orderekening van de thesaurie, orderekening 87.02.06.15 - Tegemoetkoming aan gehandicapten, nog steeds een debetsaldo van 21,6 miljoen euro vertoont. Aangezien de kredieten ingeschreven in de aangepaste begroting 2008 vermoedelijk niet zullen volstaan om alle toelagen van dit jaar te financieren, zal het debetsaldo van deze thesaurierekening vermoedelijk nog toenemen. Het Rekenhof wijst erop dat de wettelijke bepaling die toestaat dat de vermelde orderekening een negatief saldo mag vertonen, geen maximaal toegelaten bedrag specificeert. Dit is in strijd met de hierover handelende ministeriële rondzendbrief van 25 april 2008.

Kan de minister me de door het Rekenhof gevraagde, uitgebreide verantwoording bezorgen voor de stijging met 4,4% van het zopas genoemde krediet, zodat het Rekenhof kan beoordelen of het ingeschreven krediet volstaat?

Zal ze in de toekomst automatisch een uitgebreide verantwoording in de ontwerpbegroting opnemen, zodat het Rekenhof zijn opdracht naar behoren kan vervullen? De tekorten in 2007 en 2008 tonen aan dat zulks niet overbodig is.

Wat is de verklaring voor de stijging van de gemiddelde behandelingstermijn van dossiers tot ruim boven de wettelijk voorgeschreven behandelingstermijn? Welke maatregelen neemt de minister om deze stijging opnieuw in een daling om te buigen?

Zal ze een initiatief nemen om de voornoemde orderekening aan te zuiveren? Zal ze de wettelijke bepaling betreffende deze orderekening in overeenstemming brengen met de genoemde rondzendbrief?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik overhandig mevrouw Stevens het antwoord dat staatssecretaris Fernandez Fernandez heeft opgesteld met betrekking tot de opmerkingen van het Rekenhof. Daarin is onder meer de uitgebreide opgave van de kredietsamenstelling opgenomen alsook een onderbouwde toelichting met betrekking tot de gemaakte opmerkingen.

De gedetailleerde berekening en verantwoording van het betrokken krediet zal in de toekomst in de `verantwoording van de algemene uitgavenbegroting' worden opgenomen.

Het Directoraat-generaal voor Personen met een Handicap heeft in een eerste fase de gangbare werkprocessen grondig hervormd waardoor er op korte termijn een achterstand werd opgelopen. De Directeur-generaal maakt zich sterk dat na deze omschakelingsperiode de nieuwe manier van werken zal resulteren in een substantieel kortere doorlooptermijn voor de afhandeling van de dossiers.

In het actieplan 2009 wordt voorzien in de indienstneming van twaalf extra personeelsleden voor de diensten die de dossiers behandelen. Het actieplan voorziet ook in de indienstneming van negen medische assistenten en tien maatschappelijk assistenten. Dat moet de behandeling van de dossiers versnellen zodat de voorgeschreven behandelingstermijn kan worden gerespecteerd.

De medische assistenten worden onder meer ingezet voor de vooranalyse van de medische dossiers zodat de artsen zich voortaan kunnen toeleggen op de eigenlijke medische restproblemen.

De maatschappelijk assistenten kunnen de kandidaat-rechthebbenden op een toelage informeren zodat ze de noodzakelijke documenten correct invullen en nodeloos tijdverlies door heen-en-weer correspondentie wordt vermeden.

Momenteel wordt overleg gepleegd met de staatssecretaris van Begroting om na te gaan hoe de orderekening kan worden aangezuiverd. Alles wordt in het werk gesteld om de kredietramingen zo dicht mogelijk te doen aansluiten op de kredietbehoeften zodat het beroep op de orderekening zo beperkt mogelijk kan worden gehouden. Toch moet het vastleggen van een plafond voor die orderekening met de nodige omzichtigheid gebeuren, gelet op het feit dat het hier om wettelijk verplicht gestelde uitkeringen gaat waarvan de continuïteit van betaling steeds verzekerd moet blijven. Ook hierover wordt overleg gepleegd met de diensten van Begroting om een passende oplossing te vinden.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Ik hoop dat de geplande maatregelen het gewenste resultaat zullen opleveren. Ik vind het belangrijk dat de overheidsdiensten de wettelijke termijn respecteren, zeker in sociale zaken. Wij hebben een voorbeeldfunctie voor de burgers van dit land en zeker voor mensen met een handicap. Zij staan al in een relatief zwakke positie en hebben hulp en aandacht nodig. Ik dring erop aan dat de behandelingstermijn in de toekomst beter wordt gerespecteerd, zodat korter op de bal kan worden gespeeld. Ik dank de staatssecretaris ook omdat zij een inspanning wil doen om de orderekening zo snel mogelijk aan te zuiveren en zodoende de uitbetaling te garanderen.