4-247/5

4-247/5

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

25 NOVEMBER 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

In de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973, wordt een artikel 5bis ingevoegd, luidende :

ź Art. 5bis. — De afdeling wetgeving publiceert onverwijld de adviezen die zij uitbrengt en die in deze titel worden vermeld, via een elektronisch informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek.

Zij voegt daarbij de voorstellen en de amendementen op de voorstellen en ontwerpen waarop deze adviezen betrekking hebben.

Als het advies betrekking heeft op een voorontwerp, vindt de publicatie plaats wanneer het ontwerp wordt ingediend.

Als het advies betrekking heeft op een ontwerp van reglementair besluit, vindt de publicatie slechts plaats indien dat ontwerp win het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. ╗

Art. 3

Deze wet treedt in werking drie maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Zij is slechts van toepassing op de adviezen bedoeld in artikel 2 die na de inwerkingtreding zijn uitgebracht.