4-49

4-49

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 20 NOVEMBRE 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «le nouveau service de la SNCB en faveur des personnes à mobilité réduite» (nº 4-538)

M. le président. - M. Olivier Chastel, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, chargé de la Préparation de la Présidence européenne, adjoint au ministre des Affaires étrangères, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Sinds 1 november 2008 is bij de NMBS een nieuwe regeling van kracht inzake de begeleiding van personen met een beperkte mobiliteit. Dat in 103 treinstations 24 uur op 24, van de eerste tot de laatste trein, in principe assistentie voorhanden is voor elke persoon met een beperkte mobiliteit die tijdig - minstens 24 uur vooraf - reserveert, is in elk geval een aanbod dat het voordeel van de duidelijkheid heeft.

Niettemin heb ik in verband met de nieuwe regeling een dubbele bezorgdheid. Ten eerste moeten mensen met een beperkte mobiliteit die telefonisch hun reis willen reserveren, hiervoor gebruik maken van het betalend algemeen infonummer van het callcenter van de NMBS. Uiteraard kunnen mensen ook gebruik maken van het online reserveringsformulier, maar lang niet iedereen heeft internet thuis. Recente cijfers geven aan dat nog steeds ruim minder dan de helft van de gezinnen in België een internetaansluiting heeft.

Hierdoor zijn heel wat mensen die niet de mogelijkheid hebben om gewoon naar het station te gaan en op de trein te stappen, verplicht om extra telefoonkosten te betalen. Ik vind dat weinig rechtvaardig. Een apart, gratis nummer voor mensen met een beperkte mobiliteit die hun reis wensen te reserveren, is hiervoor de voor de hand liggende oplossing.

Mijn tweede bekommernis houdt verband met het antwoord op een mondelinge vraag van mijnentwege. Daarin stelde de minister dat in de al vermelde 103 stations alle treinen vanaf 1 november jongstleden toegankelijk zijn voor personen met mobiliteitsproblemen die tijdig gereserveerd hebben. Bijkomende voorwaarde is dat het callcenter de aanvraag moet goedkeuren. Strikt genomen is het dus de telefonist van de NMBS die beslist of iemand op de trein mag of niet. Op basis van welke criteria wordt beslist tot een goed- of afkeuring van een reservering?

Is de minister het met mij eens dat mensen met een beperkte mobiliteit hun reis moeten kunnen reserveren via een gratis telefoonnummer? Zal ze in dit verband een initiatief nemen? Kan ze een timing geven?

Kan de minister een exhaustief overzicht geven van de criteria die de NMBS-leiding in het callcenter hanteert om aanvragen van mensen met een beperkte mobiliteit al dan niet goed of af te keuren? Kan ze me in het bijzonder een exhaustieve lijst geven van legitieme redenen, die zo nauwkeurig mogelijk gedefinieerd worden, om een aanvraag af te keuren?

De heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van minister Vervotte.

De NMBS heeft het callcenternummer gekozen opdat de klant op één enkel telefoonnummer terecht kan met al zijn vragen, zowel voor inlichtingen als voor assistentie aan personen met beperkte mobiliteit en zelfs voor de aankoop van internationale vervoerbewijzen. Zodoende kan de persoon met beperkte mobiliteit die het callcenter belt, tevens alle informatie krijgen over de dienstregelingen, de tarieven en de dienstverlening van de NMBS.

De invoering van een specifiek telefoonnummer voor personen met beperkte mobiliteit is tot dusver niet overwogen. Niettemin zal de NMBS aan de Nationale Hoge Raad voor Gehandicapten een advies vragen over de invoering van een specifiek telefoonnummer voor personen met beperkte mobiliteit.

De dienst assistentie aan personen met beperkte mobiliteit wordt van de eerste tot de laatste trein 7 dagen op 7 aangeboden in 103 stations. Om van die dienst te kunnen genieten, moet de persoon met beperkte mobiliteit zijn reis minstens 24 uur op voorhand reserveren, hetzij via het callcenter, hetzij via het online reserveringsformulier.

Zo is de persoon met beperkte mobiliteit er, na bevestiging door het callcenter, zeker van dat de stations van vertrek, aansluiting en bestemming wel degelijk toegankelijk zijn en dat hem een aangepaste dienstverlening kan worden geboden. Daarvoor zijn namelijk personeel en eventueel materiële middelen vereist.

Het aantal plaatsen voor rolstoelgebruikers in een trein is beperkt. Wanneer een aanvraag om assistentie wordt ingediend, moet de NMBS nagaan hoeveel aanvragen er voor dezelfde trein al werden ingediend alvorens ze de nieuwe aanvraag kan bevestigen.

Assistentie buiten de 103 stations is alleen mogelijk voor personen met beperkte mobiliteit zonder rolstoel. Het personeel in die stations is aanwezig volgens een welbepaalde werktijdregeling die kan verschillen van station tot station. In de mate van het mogelijke doet het stationspersoneel het nodige om assistentie te verlenen in het station van vertrek, maar het kan niet nagaan of er assistentie beschikbaar is in de aansluitings- en bestemmingsstations. Om zeker te zijn van aangepaste assistentie is het dus raadzaam dat de persoon met beperkte mobiliteit contact opneemt met het callcenter of het reserveringsformulier op de site van de NMBS invult.

De persoon in kwestie wordt verzocht zich tenminste 15 minuten vóór het vertrek in het station aan te melden.

Onder personen met beperkte mobiliteit wordt verstaan: blinden, personen die zich met een rolstoel verplaatsen, personen met een kinderwagen en in het algemeen, iedereen die, hetzij tijdelijk, hetzij permanent, moeilijkheden ondervindt om zich te verplaatsen.

Ik vind dat deze regeling geen einddoel mag zijn. Tegen einde 2008 verwacht ik daarom van de NMBS een concreet voorstel om in haar stations te komen tot een optimalisering en uitbreiding van de aangeboden dienstverlening aan minder mobiele personen.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag naar een gratis telefoonnummer, met de nadruk op gratis. Er zal advies worden gevraagd aan de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap en ik hoop dat ook die vraag aan deze adviesraad zal worden voorgelegd. Een apart nummer is eigenlijk een detail, maar een gratis nummer is voor mij belangrijk vanuit het principe van gelijkheid.

Ik begrijp wel dat het nodig is het 24 uur vooraf contact op te nemen met het callcenter, maar dat het aantal reservaties meespeelt, dat vind ik vreemd. Tegen een gewone treinreiziger zeg je toch ook niet dat hij niet meer mee kan omdat de trein vol zit. Die propt zich er gewoon bij. Dat argument vind ik dus een beetje zwak. Ik kan me ook moeilijk voorstellen dat rolstoelgebruikers plots massaal de trein gaan nemen. Ook kan je blinde personen niet met rolstoelgebruikers vergelijken. Rolstoelgebruikers hebben speciale zitplaatsen nodig, voor een blinde geldt dat niet. Voor hem hoeft geen plaats te worden gemaakt. Het probleem zit hem eerder in de organisatie van assistentie en aan dat punt moet de NMBS in haar beleidsontwikkeling aandacht besteden.

Ik begrijp dat de minister eind 2008 een overzicht verwacht om de dienstverlening te optimaliseren. Ik zal dat dus zeker verder volgen.