4-46

4-46

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 23 OCTOBRE 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au ministre des Affaires étrangères et à la secrétaire d'État aux Personnes handicapées sur «la ratification de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées des Nations unies» (nº 4-414)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Op 13 december 2006 keurde de Algemene Vergadering van de VN een nieuw mensenrechtenverdrag goed, het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. België heeft dit verdrag op 31 maart 2007 ondertekend, maar het ratificatieproces is nog aan de gang. Een snelle afhandeling van dit proces is belangrijk, want België kan de inwerkingtreding van het verdrag helpen bespoedigen. Het verdrag treedt immers pas in werking wanneer twintig landen het geratificeerd hebben en momenteel hebben nog maar tien landen dat effectief gedaan.

In januari stelde ik reeds een vraag over de stand van zaken van het ratificatieproces. De minister antwoordde toen dat de FOD Buitenlandse Zaken in nauwe samenwerking met de FOD Justitie en de FOD Sociale Zekerheid de voor de bekrachtiging vereiste documenten voorbereidt. Het ontwerp van de memorie van toelichting was op dat moment ook bijna klaar. De federale regering zou alles in het werk stellen om het verdrag zo snel mogelijk te ratificeren, maar tegelijk wees de minister erop dat uiteraard ook de gemeenschappen en gewesten in deze een verantwoordelijkheid te dragen hebben.

Via onder meer het Belgian Disability Forum, het BDF, vernam ik onlangs dat de genoemde FOD's in tussentijd goed werk hebben geleverd en dat zowat alle voor de ratificatie vereiste documenten, inclusief de memorie van toelichting, voorbereid zijn. Volgens mijn informatie zou, wat het federale niveau betreft, alleen de instemmingswet nog moeten worden opgesteld.

Welke timing wordt er voor de verdere ratificatieprocedure op federaal niveau aangehouden? Is de tekst van de instemmingswet ondertussen reeds opgesteld en zal ze nog vóór 15 juli door de regering in overweging worden genomen. Voor alle personen met een handicap in dit land, zo'n 10% van de bevolking, wordt elke dag langer wachten er zo langzamerhand één te veel.

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van minister De Gucht.

België heeft op 30 maart 2007 inderdaad het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend. België heeft op dezelfde dag ook het bijbehorende Facultatieve Protocol betreffende het controlesysteem van het Verdrag ondertekend.

Het verdrag is al bekrachtigd door 41 landen en het Facultatieve Protocol door 25 landen. Deze twee instrumenten zijn op 3 mei 2008 op het internationale niveau in werking getreden.

De bevoegde diensten van de FOD Buitenlandse Zaken hebben, in nauwe samenwerking met de FOD Justitie en de andere betrokken FOD's, inderdaad verschillende maatregelen genomen met het oog op een snelle bekrachtiging van de twee instrumenten door België.

Op 5 september 2008 heeft de ministerraad op mijn voorstel een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en met het Facultatieve Protocol bij dat Verdrag. De Raad van State heeft de verschillende stukken van het bekrachtigingdossier onderzocht. Het voorontwerp zal na onderzoek van het advies van de Raad van State en na eventuele wijziging ter ondertekening worden voorgelegd aan alle bevoegde ministers en aan het Staatshoofd met het oog op de indiening in de Senaat.

Zoals ik in een vorig antwoord al heb meegedeeld, zal België deze juridische instrumenten pas kunnen bekrachtigen nadat niet alleen het federale parlement, maar ook de parlementen van de gefedereerde entiteiten, die eveneens bevoegd zijn, met de verdragen hebben ingestemd. Ik heb echter vernomen dat ook op het niveau van de gefedereerde entiteiten de voorbereidende werkzaamheden al ver gevorderd zijn.

De exacte datum van de bekrachtiging door België blijft uiteraard moeilijk te voorspellen.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Het verheugt mij dat er al stappen werden gedaan, maar het is jammer dat geen concrete datum in het vooruitzicht wordt gesteld. Ik weet wel dat dit een bijzonder complex gegeven is en dat het niet gemakkelijk is om een deadline te geven, maar toch hoop ik dat de minister het nodige zal doen om alle gefedereerde entiteiten zo snel mogelijk op één lijn te krijgen. Ik zal deze zaak zeker blijven volgen.