4-46

4-46

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 23 OCTOBRE 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «la distinction entre les couples hétéros et les couples lesbigays au niveau des formulaires de déclaration fiscale» (nº 4-412)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Vóór de zomervakantie hebben alle goedmenende burgers van dit land opnieuw, zij het vaak met enige tegenzin, hun jaarlijkse plicht vervuld en hun belastingbrief ingediend. Het viel me dit jaar op dat het aanslagbiljet, ondanks de talrijke aanpassingen van de voorbije jaren, een anomalie bevat. De instructies op het formulier vermelden namelijk: `Opgelet! Waar 2 kolommen zijn voorzien, moeten personen die alleen een aangifte indienen, steeds de linkerkolom invullen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens van de man in de linkerkolom en die van de vrouw in de rechterkolom invullen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens van de oudste persoon in de linkerkolom en die van de jongste in de rechterkolom invullen.'

Waarom wordt dat onderscheid gemaakt tussen koppels van verschillend geslacht en koppels van hetzelfde geslacht? Ik begrijp het natuurlijk wel: toen het voor holebikoppels mogelijk werd een gezamenlijke aangifte te doen, ontstond er een administratief probleem: de vroegere regel die altijd opging - man links, vrouw rechts - bleek voor deze koppels niet te werken. De oplossing was, ietwat Kafkaiaans, voor de holebikoppels een nieuwe regel in te stellen, namelijk de oudste persoon links en de jongste rechts. Die maatregel was echter niet van toepassing voor heterokoppels, hoewel de partners nochtans slechts bij hoge uitzondering precies even oud zijn. Misschien speelde hier een wat al te groot respect voor de traditie.

In deze tijden van administratieve vereenvoudiging stel ik voor tegen volgend jaar de formulieren voor de belastingaangifte in die zin aan te passen, zodat er voor de in te vullen kolommen geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen hetero- en holebikoppels: de oudste partner krijgt steeds de linkerkolom toegewezen, de jongste partner de rechterkolom. Het aanslagbiljet wordt toch jaarlijks aangepast en volgens mij zal de hier voorgestelde wijziging het aanpassingsvermogen van het gemiddelde heterokoppel zeker niet overstijgen.

Graag had ik van de minister vernomen wat hij vindt van mijn voorstel.

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Het gecontesteerde tekstfragment is in de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting opgenomen als gevolg van, enerzijds, de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht vanaf 1 juni 2003, en, anderzijds, de gelijkstelling van wettelijk samenwonenden met gehuwden vanaf aanslagjaar 2005. Door die ontwikkelingen was het voor aanslagjaar 2005 voor het eerst mogelijk dat personen van hetzelfde geslacht een gemeenschappelijke aangifte moesten indienen.

Bij de opmaak van de aangifte van dat aanslagjaar is ernstig overwogen om de klassieke werkwijze waarbij de gegevens van de man in de linker- en die van de vrouw in de rechterkolom werden ingevuld, voor iedereen te vervangen door een nieuwe werkwijze waarbij de gegevens van de oudste partner in de linker- en die van de jongste partner in de rechterkolom zouden worden ingevuld.

Door de aanzienlijke complicaties die dit zou teweegbrengen op het vlak van de organisatie van de belastingdiensten enerzijds, en de niet te verwaarlozen foutenlast die dit zou veroorzaken bij gehuwden van een verschillend geslacht die de linker- en de rechterkolom uit gewoonte zouden invullen zoals voorheen, is toen uiteindelijk geopteerd voor de huidige pragmatische werkwijze waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen koppels van een verschillend geslacht, die de linker- en de rechterkolom kunnen blijven invullen volgens het geslacht van de partners, en koppels van hetzelfde geslacht die de linker- en de rechterkolom invullen volgens de leeftijd van de partners.

Dat onderscheid wordt in de voorbereiding van de aangifte ondubbelzinnig uitgelegd in een voorafgaande opmerking die speciaal in het rood is afgedrukt.

Aangezien deze pragmatische werkwijze geen enkel paar enig financieel nadeel berokkent en ze inmiddels reeds 4 aanslagjaren zonder noemenswaardige problemen wordt toegepast, zie ik geen reden om de belastingplichtigen volgend aanslagjaar opnieuw met een wijziging ter zake te confronteren.