4-47

4-47

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 6 NOVEMBRE 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Yves Buysse au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et au secrétaire d'État à la Mobilité sur «les véhicules non assurés» (nº 4-463)

De heer Yves Buysse (VB). - In 2007 heeft het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 8 259 aangiften geregistreerd van schadegevallen waarbij niet-verzekerde voertuigen betrokken waren. Dat zijn er 382 meer dan in 2006. Ten opzichte van enkele jaren is er evenwel sprake van een lichte terugval.

Toch zijn die cijfers niet echt representatief voor het aantal niet-verzekerde voertuigen. Vele vluchtmisdrijven, waarbij noch de nummerplaat, noch andere noodzakelijke gegevens van het voertuig bekend zijn, komen niet in deze gegevens voor. Niet-verzekerde voertuigen die geen ongeval veroorzaken, komen evenmin in die statistieken voor. In ons land zou het aantal bestuurders zonder verzekering dus veel hoger liggen en kunnen oplopen tot 100 000.

Nochtans werd enige jaren geleden de gegevensbank Veridass in het leven geroepen, die de gegevens van de verzekeringsmaatschappijen koppelt aan de gegevens van de dienst Inschrijving van Voertuigen (DIV). Daarmee is het mogelijk niet-verzekerde voertuigen van op afstand op te sporen. Spijtig genoeg vertoont het systeem hiaten waardoor nog heel wat niet-verzekerde voertuigen rondrijden. Dit komt voornamelijk door de slecht beheerde databank van de DIV-gegevens tot 1993, door onvolledige of foutieve informatie van verzekeringsdata en door de vertraging bij de verwerking van gegevens. Veridass is momenteel als proefproject opgenomen in de databank van bepaalde politiezones.

Daarnaast werkt de FOD Mobiliteit en Vervoer ook aan een authentieke databron, het Mobility Information System Mobivis, met inbreng van de DIV, de federale politie, het Rijksregister, de Belgische Leasingvereniging en de FOD Financiën. Mobivis lijkt voor de politie de enige efficiënte oplossing om op een vlugge en accurate manier niet-verzekerde voertuigen op te sporen.

Naar verluidt zou momenteel ook nog een werkgroep op nationaal niveau nagaan welke maatregelen mogelijk zouden zijn eigenaars van voertuigen die niet naar de technische keuring gaan en die in vele gevallen ook geen verzekering en/of rijbewijs hebben.

Hoever staat het met het project Mobivis? Wat mogen we ervan verwachten? Wanneer wordt het systeem operationeel? Hoe wordt het systeem Veridass geëvalueerd? Zal het systeem blijven bestaan naast Mobivis? Hoever staat het met de registratie van de gegevens van niet-verzekerde voertuigen in de politiedatabanken? Wat is het resultaat van de proefprojecten in de verschillende politiezones?

In hoeverre wordt het mogelijk geacht om in de toekomst meer niet-verzekerde voertuigen te kunnen uitsluiten? Klopt het dat momenteel een nationale werkgroep nagaat welke maatregelen nog mogelijk zijn tegen niet-reglementaire bestuurders? Over welke werkgroep gaat het? Wie maakt er deel van uit? Wat zijn eventueel al de bevindingen?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Het project Mobivis van de FOD Mobiliteit en Vervoer behelst de oprichting van een `authentieke bron voertuigen' - ik spreek liever van een centraal bestand van voertuigen - die in de loop van 2010 operationeel moet zijn. Met Mobivis zullen we accurate gegevens betreffende het voertuig en de houder ervan ter beschikking kunnen stellen van andere instanties, zoals de politie en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

De Veridassdatabank wordt beheerd door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, dat de niet-verzekerde ingeschreven voertuigen identificeert op basis van de maandelijkse uitwisseling van gegevens met de DIV. Het is dus niet Mobivis, maar wel Veridass dat de gegevens over de niet-verzekering bijhoudt. Het Motorwaarborgfonds heeft trouwens als wettelijke opdracht inzake niet-verzekering de nodige verificaties te verrichten bij de verzekeringsmaatschappijen en de niet-verzekerde voertuigen te signaleren aan de politie voor proces-verbaal en inbeslagname.

De federale politie spoort niet-verzekerde voertuigen al automatisch op wanneer ze de eigenaars van een nummerplaat die door een mobiele radar wordt doorgestuurd, identificeren. Zowel bij de federale als bij de lokale politie zijn er proefprojecten waarbij met behulp van een speciaal apparaat in het politievoertuig de nummerplaten van niet-verzekerde voertuigen kunnen worden opgespoord. Op dit ogenblik hebben wij nog geen evaluatiegegevens hiervan.

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds verbetert op basis van het Veridasssysteem voortdurend zijn opsporingsmethodes, maar, zoals eerder gezegd, is het uiteindelijk de politie die op het terrein moet optreden.

Ik heb aan mijn administratie gevraagd om na te gaan welke maatregelen er, naar analogie met de niet-verzekerde voertuigen, kunnen worden getroffen voor niet-gekeurde voertuigen. Het is mijn bedoeling dat de politie de eigenaars van niet verzekerde en van niet-gekeurde voertuigen kan opsporen, teneinde passende maatregelen te treffen.