4-47

4-47

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 6 NOVEMBRE 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Yves Buysse au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «le Fonds de la sécurité routière» (nº 4-458)

M. le président. - M. Etienne Schouppe, secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, répondra.

De heer Yves Buysse (VB). - Het Administratief Technisch Secretariaat (ATS) van de minister van Binnenlandse Zaken liet al enige tijd geleden weten dat het Verkeersveiligheidsfonds minder beschikbare middelen bevat. De toegekende bedragen aan de politiezones, die onlangs werden bekendgemaakt, nemen met maar liefst 15,6% af. Dit betekent een belangrijke inkomstenderving voor de politiezones. Het is niet ondenkbaar dat dit ten nadele komt van diverse initiatieven voor een veiliger verkeer.

Vele zones stellen zich vragen bij de lagere bedragen, aangezien de inning van verkeersboetes via onmiddellijke inning in 2007 met bijna 20 miljoen euro was toegenomen. Het is dan ook eigenaardig dat het Verkeersveiligheidsfonds minder middelen te verdelen heeft. Naar verluidt zou ook Binnenlandse Zaken al vol ongeloof gereageerd hebben op de vermindering van de instroom van boetes uit het Verkeersveiligheidsfonds. De minister zou hebben laten uitschijnen dat hij zijn collega's van Financiën en Mobiliteit hierover om uitleg heeft gevraagd.

De recente wijzigingen van de wet van 6 december 2005 zorgen ervoor dat de bedragen die in 2007 aan de zones werden toegekend, worden verankerd en geïndexeerd, op voorwaarde dat de beschikbare middelen groter zijn dan in 2007. Voor 2008 zouden - volgens de beschikbare cijfers - de beschikbare middelen dus kleiner zijn, en wordt het fonds uitgekeerd naar evenredigheid van de toegekende middelen per politiezone en de federale politie in 2007.

Vanaf het begrotingsjaar 2009 wordt de mogelijke aangroei van de beschikbare middelen voor het eerst verdeeld onder de gewesten op basis van de locatie van de vaststelling van de overtredingen. Aangezien Vlaanderen in het verleden steevast het overgrote deel van de meeropbrengsten genereerde, worden de Vlamingen op die manier een tweede keer benadeeld. Vele Vlaamse steden, gemeenten en politiezones investeerden de voorbije jaren heel wat in verkeersveiligheid, waardoor het voor hen een pak moeilijker wordt om nog te groeien. De verlaagde inkomsten uit het verkeersveiligheidsfonds zullen dit gegeven enkel nog versterken. Wallonië daarentegen heeft op gebied van verkeersveiligheid nog een lange weg af te leggen en zal moeiteloos bijkomende inspanningen kunnen leveren. Een bijkomende scheeftrekking ten voordele van Wallonië is dus meer dan reëel. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten verzet zich met hand en tand tegen dit nieuwe verdeelmechanisme.

Eerder dit jaar stelde het Rekenhof ook al dat het aandeel uit het boetefonds voor de federale politie en de FOD Justitie jarenlang werd overschat en aldus miljoenen euro onterecht werden toegekend. Het zou niet meer dan logisch zijn mochten de politiezones deze bedragen kunnen recupereren.

Waarom werden de toegewezen bedragen uit het verkeersveiligheidsfonds pas onlangs bekend gemaakt, terwijl de wet bepaalt dat deze bedragen al in februari moeten worden kenbaar gemaakt?

Hoe verklaart de minister de daling van de toegekende bedragen aan de politiezones, gezien de onmiddellijke inningen in 2007 sterk zijn toegenomen? Hoe komt het dat over de cijfergegevens twijfel rijst? Klopt het dat het om officieuze cijfers gaat, terwijl een aantal politiezones de bedragen al hebben gehanteerd in hun begrotingswijziging? Kan de minister ons hierover al meer duidelijkheid verstrekken?

Acht de minister het niet reëel dat door het derven van middelen de politiezones minder inspanningen voor de verkeersveiligheid zullen kunnen leveren? Acht hij het bovendien niet denkbeeldig dat de Vlaamse politiezones door deze minderinkomsten, door de regionale verdeling van de bedragen volgens locatie van de vaststelling en omdat de Vlaamse zones de voorgaande jaren al heel wat inspanningen hebben geleverd, in een negatieve spiraal terechtkomen?

Welk aandeel uit het verkeersveiligheidsfonds krijgt de FOD Justitie dit jaar? Is de verdeling van de bedragen die aan de federale politie en de FOD Justitie worden toegekend dit keer correct gebeurd? Wat gebeurt er met de bedragen die volgens het Rekenhof eerder onterecht werden toegekend? Mogen de politiezones nog rekenen op een recuperatie van deze bedragen?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van minister Dewael.

Mijn collega mevrouw Turtelboom heeft in de Kamercommissie van 8 oktober reeds geantwoord op drie samengevoegde mondelinge vragen betreffende het verkeersveiligheidsfonds van de volksvertegenwoordigers Van Biesen, Doomst en Peeters. Vorige week antwoordde ik eveneens op een mondelinge vraag hierover van senator Beke.

Het eigenlijke beheer van het verkeersveiligheidsfonds behoort tot de bevoegdheid van de staatssecretaris voor Mobiliteit op basis van het bedrag dat jaarlijks wordt meegedeeld door de minister van Financiën.

Mijn departement komt in dat dossier tussenbeide voor het jaarlijkse voorstel betreffende de voorafname voor het programma van gemeenschappelijke aankopen dat voorgelegd wordt aan de Ministerraad. Dat dossier werd op 25 juli door de Ministerraad goedgekeurd. Vervolgens bereiden mijn diensten een koninklijk besluit voor betreffende de weerhouden gemeenschappelijke projecten en het overeenkomstige bedrag, evenals een ministerieel besluit betreffende de verdeling van de resterende fondsen tussen de politiezones en de federale politie.

De minister van Financiën heeft in februari een voorlopig bedrag bekendgemaakt van 93 795 598 euro, hetzij 5 119 199 euro minder dan vorig jaar. Ik heb hem meermaals het definitieve bedrag meegedeeld, maar ontving nog geen antwoord.

De voorlopige verdeling per politiezone werd op de website van de Directie van de Relaties met de Lokale Politie bekendgemaakt.

De laattijdige uitbetalingen zijn het gevolg van een wijziging van de wet van 6 december 2005 door de programmawet van 16 juni 2008; dat heeft voor enige vertraging gezorgd. De volgende jaren zou alles vlotter moeten verlopen, aangezien men voor de lokale politie geen actieplannen meer moet indienen.

In de middelen voor de federale politie moet men een onderscheid maken tussen enerzijds het bedrag van de voorafname op de begroting van de federale politie voor gemeenschappelijke projecten in de geïntegreerde politie en anderzijds het bedrag dat aan de federale politie wordt toegekend voor eigen acties. Het eerste bedrag van 15 881 650 euro werd op 12 oktober bij koninklijk besluit vastgelegd. Het tweede bedrag werd met eenzelfde percentage verminderd als het bedrag voor de politiezones en bedraagt 3 718 319 euro.

Betreffende de verdeling tussen de Gewesten kan ik meedelen dat in 2004 34% werd uitgetrokken voor het Waals gewest, 5% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 61% voor het Vlaams Gewest. In 2005 was dat 38% voor het Waals gewest, 5% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 57% voor het Vlaams Gewest. In 2006 ging 39% naar Waals gewest, 4% naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 57% naar het Vlaams Gewest. In 2007 ten slotte was er 38% voor het Waals gewest, 4% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 58% voor het Vlaams Gewest.

De programmawet wijzigt niets aan de wet van 2005 inzake de middelen van het verkeersveiligheidsfonds voor Justitie. De FOD Justitie ontvangt dus hetzelfde bedrag als de federale politie namelijk 3 718 319 euro.

Volgens het Rekenhof werden er geen bedragen onterecht toegestuurd, maar moet men de berekeningscriteria wel verduidelijken en sterker verbinden aan de resultaten van het gevoerde verkeersbeleid. De programmawet van 16 juni 2008 bevriest de verdeelsleutels op basis van de verdeling 2007 wat ze loskoppelt van de criteria en de resultaten van de gevoerde acties.