4-47

4-47

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 NOVEMBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over źdigitale flitspalen╗ (nr. 4-446)

De voorzitter. - Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid, antwoordt.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Dat minister Turtelboom zal antwoorden terwijl de heer Schouppe, aan wie de vraag ook is gericht hier aanwezig is, lijkt me wel een rare gang van zaken.

Er worden in Vlaanderen op de autosnelwegen in snel tempo digitale flitspalen bijgeplaatst. Dit jaar komen er twintig bij en volgend jaar volgen er nog eens twintig. Dat is op zich een goede zaak. Snelheidscontrole is belangrijk voor de verkeersveiligheid.

Ik heb begrepen dat de federale politie op termijn vijftig personeelsleden aanwerft om die extra geregistreerde overtredingen te verwerken. De timing is echter niet duidelijk. In afwachting van dat extra personeel worden nu mensen die normaal bemande controles uitvoeren, voor deze taak ingezet. Afhankelijk van de berichtgeving zou het om vier of zes personen gaan.

Er wordt in ieder geval drastisch gesnoeid in het team voor de bemande controles. Deze maatregel zal geen verbetering brengen, integendeel. Nochtans heeft het BIVV, en in navolging ook de staatssecretaris, reeds bij herhaling gezegd dat optreden tegen rijden tegen overdreven snelheid en rijden onder invloed, een significante daling in het aantal verkeerslachtoffers met zich zou meebrengen. BelgiŰ kan geen goede cijfers voorleggen op het vlak van verkeersveiligheid.

Hoeveel mensen worden er weggehaald bij de dienst die bemande controles uitvoert?

Is dat een tijdelijke maatregel en, zo ja, hoe lang zal die van kracht zijn? Met andere woorden, wanneer zal de politie uiterlijk extra personeel aanwerven voor het verwerken van de gegevens van de digitale camera's?

Wat zal het effect zijn op de werking van de ploeg die instaat voor de bemande controles? Het kan toch niet de bedoeling zijn minder bemande controles uit te voeren?

Is het niet mogelijk om, in plaats van gespecialiseerde agenten, burgerpersoneel in te schakelen voor de verwerking van de overtredingen?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid. - Ik lees het antwoord van de minister.

Dit project kadert in de strijd tegen overdreven snelheid op onze wegen, een strijd die met alle beschikbare middelen wordt gevoerd. Het doel is het aantal doden en gewonden te doen dalen.

In een eerste fase, vanaf 15 december, zullen de binnenkomende gegevens van de digitale camera's behandeld worden door zestien gespecialiseerde leden van de technische secties van de federale wegpolitie: zes in Gent, zes in Antwerpen en vier in Namen. De hard- en de software voor de werking van de drie verwerkingscentra werd aangekocht met middelen van het Verkeersveiligheidfonds 2007.

Deze regeling heeft inderdaad tot gevolg dat er tijdelijk misschien minder mobiele snelheidscontroles uitgevoerd zullen worden, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door het onmiddellijke gebruik van de digitale camera's.

Op termijn, wanneer alle digitale camera's op de autosnelwegen ge´nstalleerd zijn en verbonden zijn met de verwerkingscentra, denkt men 68 personeelsleden nodig te hebben. Dat is een voorlopige raming.

Er zal overigens met middelen van het verkeersveiligheidfonds 2008 een gedetailleerde en grondige analyse worden gemaakt van de ge´ntegreerde werking en implementatie van die centra.

Momenteel kunnen we, rekening houdend met de wetgeving, enkel gerechtelijk bevoegde politiemensen, inspecteurs en agenten voor dit werk inschakelen. Het departement Mobiliteit bereidt een koninklijk besluit voor waardoor het mogelijk zal worden om, naar Frans voorbeeld, burgerpersoneel in te zetten voor de verwerking van alle vaststellingen met volautomatisch werkende toestellen, dus niet enkel de vaststelling van snelheidsovertredingen.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik begrijp nu waarom de regering die rare kunstgreep uitvoert door minister Turtelboom te laten antwoorden terwijl de staatssecretaris van Mobiliteit aanwezig is.

De staatssecretaris zou het wellicht nooit over zijn lippen krijgen dat bemande controles in grote mate worden vervangen door onbemande controles. Beide zijn nodig. Het extra personeel moet dringend worden ingezet in het belang van de verkeersveiligheid,.