4-41

4-41

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 18 JULI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (Stuk 4-680)
Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform (Stuk 4-863) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van artikel 468 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Stuk 4-865)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Stuk 4-764)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoŲrdineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State (Stuk 4-10) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Stuk 4-866) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 4-497)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de verklaring van de benadeelde persoon (van mevrouw Christine Defraigne en de heer Berni Collas, Stuk 4-567)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 4-757)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (van mevrouw Olga Zrihen c.s., Stuk 4-755)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (van de heren Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux, Wouter Beke, de dames Christine Defraigne, Anne Delvaux, Nahima Lanjri en de heer Jacques Brotchi, Stuk 4-825)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem (van de heer Dirk Claes c.s., Stuk 4-828)
Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 4-843)
Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (van de heer FranÁois Roelants du Vivier c.s., Stuk 4-773)
Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van het derde Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van de hulp te Accra (van mevrouw Marleen Temmerman en mevrouw Sabine de Bethune, Stuk 4-827)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 4-829)

Wensen

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Evocaties
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - PrejudiciŽle vragen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Economische Overheidsbedrijven - Telecommunicatie
Europees Parlement