4-37

4-37

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 JULI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Voorburg op 30 mei 2006 (Stuk 4-780)

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - De fracties van Groen! en Ecolo zullen zich bij de stemming over dit ontwerp en het volgende onthouden omdat de Belgische migratiepolitiek zowel in toon als in feiten zeer repressief is. Denk maar aan de gesloten centra waarvoor nog steeds geen oplossing is. Denk maar aan het feit dat minister Turtelboom er nog altijd niet in geslaagd is een circulaire met criteria voor regularisatie op te stellen. De eerste wetsontwerpen die ons nu op dit terrein worden voorgelegd, tonen nog eens te meer aan dat de regering een zeer repressief beleid voert.

De voorzitter. - We gaan over tot de stemming.

Stemming 10

Aanwezig: 55
Voor: 50
Tegen: 0
Onthoudingen: 5

-Het wetsontwerp is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.