4-37

4-37

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 JULI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over ędodehoekongevallenĽ (nr. 4-400)

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Gisteren gebeurden er twee zware ongevallen waarbij mensen werden aangereden door een vrachtwagen. Beide ongevallen waren te wijten aan een dode hoeksituatie. De afloop was zeer dramatisch: in Antwerpen kwam een bejaarde om het leven, in Oostende een moeder en een kindje van drie jaar. Dergelijke ongevallen zijn helaas niet zeldzaam. Ik heb op 13 december 2007 hierover al vragen gesteld. De toenmalige minister van Mobiliteit heeft daarop geantwoord dat extra maatregelen nodig waren. Die werden ondertussen helaas nog niet genomen.

Het aantal dodehoekongevallen neemt toe, zowel in BelgiŽ als in Nederland. We kunnen dus concluderen dat de verplichte dodehoekspiegel voor vrachtwagens geen afdoende oplossing biedt op het vlak van de verkeersveiligheid. Het was een eerste belangrijke maatregel die jaren geleden genomen werd, maar de vrachtwagenchauffeurs moeten de spiegel ook nog gebruiken.

Welke maatregelen denkt de staatssecretaris in overleg met de gewestministers te nemen om het aantal dodehoekongevallen in de toekomst te doen dalen?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik deel de bezorgdheid van mevrouw Piryns over de geregeld voorkomende dodehoekongevallen met vrachtwagens. Daarbij komt meestal een fietser en soms ook een voetganger terecht onder een vrachtwagen die rechts afslaat. Er gaat inderdaad geen maand voorbij of we kunnen in de media lezen dat zich een dodehoekongeval heeft voorgedaan, dikwijls met dodelijke afloop.

Ik wil eerst de maatregelen in herinnering brengen die in het recente verleden werden genomen met betrekking tot de dode hoek van vrachtwagens. BelgiŽ heeft in 2003 een voortrekkersrol gespeeld inzake de verplichte installatie van de dodehoekspiegel, niet alleen op nieuwe vrachtwagens, maar op alle vrachtwagens die al in het verkeer waren.

Europa heeft dat voor nieuwe vrachtwagens verplicht vanaf 2006 en gaat het nu ook, op basis van een kalender, verplichten voor vrachtwagens die reeds in het verkeer zijn.

Alle vrachtwagens in BelgiŽ dienen dus over drie spiegels aan de rechterzijde te beschikken: naast de klassieke achteruitkijkspiegel, ook de breedtespiegel en de trottoirspiegel. Daardoor wordt het probleem van de dode hoek opgevangen, behalve uiteraard wanneer de spiegels slecht zijn afgesteld of de vrachtwagenbestuurder de spiegels niet gebruikt.

Deze problemen kunnen op verschillende manieren verholpen worden. Er bestaan specifieke plaatsen waar vrachtwagenbestuurders hun spiegels kunnen afstellen. Zij worden ook geÔnformeerd en gesensibiliseerd door de werkgevers, de beroepsfederaties en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid om aandacht te hebben voor de dode hoek en de mogelijke gevolgen daarvan.

Fietsers en voetgangers worden gesensibiliseerd voor vrachtwagens die op kruispunten en ronde punten rechts afslaan. Dat gebeurt vooral in de scholen, waarbij de facto op het probleem wordt gewezen door er werkelijk een vrachtwagen bij te betrekken.

Er moet uiteraard ook aandacht worden besteed aan de infrastructuur. Dat is weliswaar een bevoegdheid van de gewesten, maar ook wij wijzen de wegbeheerders er toch op dat ze oog moeten hebben voor het standpunt van de fietser. Zo moeten aanliggende, enkel gemarkeerde fietspaden in de nabijheid van verkeerslichten zo veel mogelijk worden vermeden.

Ik moet toegeven dat ondanks deze technische en sensibiliserende maatregelen de problematiek van de dode hoek bij vrachtwagens nog niet is opgelost.

Ook op Europees vlak wordt verder nagedacht over camera- en radarsystemen die de fietser rechts van de vrachtwagen kunnen detecteren. Op het ogenblik bestaat er blijkbaar nog geen betrouwbaar elektronisch systeem, dat is een systeem dat niet te veel valse positieven of valse negatieven detecteert. Wanneer het systeem in werking treedt en er geen fietsers worden waargenomen (valse positieve), dan gaat de chauffeur op den duur geen acht meer slaan op het signaal of de beelden. Maar als er een fietser is en het systeem niet in werking treedt (valse negatieve), dan is er natuurlijk een groot probleem.

Ik heb al eerder aan het BIVV gevraagd om de technologische evolutie inzake systemen die de dode hoek kunnen voorkomen op te volgen en bepaalde systemen uit te testen. In elk geval zal er nog verder onderzoekswerk moeten gebeuren om een valabel en betaalbaar systeem te vinden om op een actieve wijze voor de vrachtwagenbestuurder de aanwezigheid van een fietser of voetganger rechts van de vrachtwagen te signaleren.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord, waaruit blijkt dat hij zich bewust is van het probleem en onze bezorgdheid ter zake deelt. Gelet daarop en op het feit dat er zoveel dodelijke slachtoffers vallen, vind ik dat de dodehoekproblematiek meer actie verdient. Er moet niet worden gewacht tot Europa iets doet of tot de technologie met camera's en radarsystemen rijp is. Ik meen bijvoorbeeld dat vrachtwagens beter uitgerust moeten zijn zodat fietsers of voetgangers niet meer - of alleszins minder gemakkelijk - meegesleurd kunnen worden of onder de wielen terecht kunnen komen. Ook daar bestaan systemen voor.

Ook op het vlak van de wegcode kan worden ingegrepen. Verkeerslichten kunnen beter worden afgesteld, zodat fietsers en voetgangers afzonderlijk groen licht hebben terwijl alle andere verkeer stilstaat. In overleg met de gewesten en de gemeenten zijn er nog andere mogelijkheden. Ik wil de staatssecretaris oproepen om daarin het voortouw te nemen.

Ik zal eerstdaags een resolutie indienen met een aantal voorstellen in verband met een actieplan dodehoekongevallen.

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid test op dit ogenblik verschillende systemen. Wij wensen een betaalbaar systeem waarvan de foutenmarge voor de positieve en negatieve signalen zo gering mogelijk is. Ik verzeker u dat we vanaf het ogenblik dat we een betaalbaar en betrouwbaar systeem vinden, niet zullen aarzelen om de passende maatregelen te treffen.