4-10/6

4-10/6

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

11 JULI 2008


Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de geco÷rdineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State


ONTWERP GEAMENDEERD DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN TERUGGEZONDEN NAAR DE SENAAT


Onderzoekstermijn : 15 dagen (artikel 81, derde lid, en artikel 79, eerste lid, van de Grondwet). Uiterste datum : 28 juli 2008.