4-796/3

4-796/3

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

17 JUNI 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat


AMENDEMENTEN


Nr. 3 VAN MEVROUW DEFRAIGNE

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. — Artikel 49bis van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999, wordt vervangen als volgt :

« Art. 49bis. — § 1. De behandeling van een klacht over de werking van een notariskantoor moet worden voorafgegaan door een verzoeningspoging in een ombudsdienst. Die dienst moet op federaal niveau worden opgericht, en kan in elk provinciaal genootschap worden opgericht.

§ 2. Er zijn twee federale ombudsmannen, een Nederlandstalige en een Franstalige. Zij worden benoemd door de Senaat op basis van een lijst die gezamenlijk wordt voorgesteld door de Nationale Kamer van Notarissen, de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, die instaan voor de financiering ervan; de provinciale ombudsman wordt benoemd door de provinciale kamer die het ambt opricht en die instaat voor de financiering ervan.

Het mandaat van de federale ombudsman of in voorkomend geval van de provinciale ombudsman, duurt vier jaar en kan eenmaal worden verlengd. Indien zijn mandaat niet wordt verlengd, blijft de ombudsman zijn ambt uitoefenen tot er een opvolger is benoemd.

De persoon die voor dat ambt wordt aangewezen kan noch notaris, noch erenotaris, noch kandidaat-notaris zijn; niettemin moet hij bewijzen voor die taak de vereiste beroepservaring te hebben. De onverenigbaarheidsvoorwaarden vastgesteld in artikel 38, § 6, van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt zijn op hem van toepassing. Dit ambt is eveneens onverenigbaar met een mandaat bij de Benoemingscommissie voor het Notariaat en met een mandaat bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

§ 3. De federale of provinciale ombudsman neemt kennis van de in § 1 bedoelde klachten en ziet toe op de behandeling ervan.

§ 4. Elke belanghebbende kan kosteloos klacht indienen bij de federale ombudsman of bij de provinciale ombudsman, indien er een is in de provincie waar het betreffende notariskantoor gevestigd is.

De Franstalige federale ombudsman is bevoegd voor de klachten van particulieren met betrekking tot de notariskantoren gelegen in de gerechtelijke arrondissementen bedoeld in artikel 38, § 2, derde lid, 2º.

De Nederlandstalige federale ombudsman is bevoegd voor de klachten van particulieren met betrekking tot de notariskantoren gelegen in de gerechtelijke arrondissementen bedoeld in artikel 38, § 2, tweede lid, 2º.

Voor de klachten van particulieren met betrekking tot notariskantoren, gelegen in de kantons van de vredegerechten bedoeld in artikel 38, § 3, tweede lid, 1º, heeft de particulier het recht om een Franstalige of een Nederlandstalige ombudsman te kiezen.

De provinciale ombudsman is bevoegd voor de klachten van particulieren met betrekking tot de notariskantoren gelegen in de gerechtelijke arrondissementen van zijn provincie.

Om ontvankelijk te zijn, moet de klacht schriftelijk zijn ingediend. Zij wordt ondertekend en gedagtekend door de klager of door zijn gemachtigde. Zij vermeldt de volledige identiteit van de klager en bevat een bondige beschrijving van de feiten.

De klacht kan ook elektronisch worden ingediend. De bevoegde ombudsman kan wel een schriftelijke bevestiging vragen van de klacht door de klager of zijn gemachtigde.

§ 5. Elke instantie of overheid die een klacht ontvangt over de werking van een notariskantoor deelt die onverwijld integraal mee aan de federale ombudsman of, in voorkomend geval, aan de provinciale ombudsman.

§ 6. De bevoegde ombudsman bevestigt onmiddellijk ontvangst van de klacht, met vermelding van de datum waarop hij de klacht ontvangen heeft. Tegelijk deelt hij de klager mee of de klacht al dan niet ontvankelijk is.

Na registratie van de klacht en indien ze ontvankelijk is, doet de bevoegde ombudsman het nodige om de partijen te verzoenen. Hij kan daartoe de partijen alsook elke notariële instantie horen.

§ 7. Een verzoening moet tot stand komen binnen twee maanden na ontvangst van de klacht.

Indien het tot een verzoening komt, wordt de klacht als afgedaan beschouwd; de bevoegde ombudsman brengt de bevoegde provinciale kamer daarvan op de hoogte. Indien het niet tot een verzoening komt, verzoekt de bevoegde ombudsman de klager hem schriftelijk te bevestigen dat zijn klacht aan de bevoegde provinciale kamer moet worden gezonden. Indien er binnen een maand na het verzoek geen schriftelijke bevestiging komt, wordt de klager geacht van zijn klacht af te zien.

De provinciale kamer moet de klacht die haar door de bevoegde ombudsman is gezonden binnen vier maanden na ontvangst behandelen.

De beslissing van de provinciale kamer moet worden gemotiveerd. De provinciale kamer deelt haar beslissing tegelijkertijd mee aan de bevoegde ombudsman en de partijen.

§ 8. Niet ontvankelijk zijn :

1º klachten die behoren tot de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke bevoegdheid van de rechtbanken;

2º klachten met betrekking tot de uitoefening van het notarisambt, indien daarover een gerechtelijke procedure loopt of definitief werd beëindigd nadat een rechterlijke beslissing werd genomen;

3º klachten die reeds behandeld zijn volgens de hierboven beschreven procedure en die geen enkel nieuw element bevatten;

4º klachten die kennelijk ongegrond zijn.

De beslissing over de ontvankelijkheid van een klacht behoort tot de bevoegdheid van de federale ombudsman of, in voorkomend geval, van de provinciale ombudsman. Deze beslissing moet worden gemotiveerd maar is niet vatbaar voor enig beroep.

§ 9. De Nationale Kamer van Notarissen stelt na advies van de ombudsmannen een reglement van klachtenbehandeling op, waarbij de informatie-uitwisseling tussen beide instanties wordt gegarandeerd.

§ 10. De provinciale ombudsmannen die opgericht zijn door de provinciale kamers brengen jaarlijks schriftelijk verslag uit over hun activiteiten bij de federale ombudsman van hun taalrol.

§ 11. De federale ombudsmannen brengen jaarlijks schriftelijk verslag uit over hun activiteiten en de activiteiten van de provinciale ombudsmannen bij de Nationale Kamer van Notarissen, de Verenigde Beroepscommissies voor het notariaat en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Zij doen voorstellen tot verbetering van de werking van het notariaat aan de betrokken instanties. ».

Verantwoording

Wij hebben besloten om de provinciale kamers de mogelijkheid te bieden om op het niveau van hun provincie een provinciale ombudsdienst op te richten. Een dergelijke nabijheid komt ten goede van particulieren, die ontmoedigd kunnen raken indien zij zich moeten wenden tot een federale, gecentraliseerde instelling die te ver van hun woonplaats gelegen is en ongeïnteresseerd kan lijken voor de bijzonderheden van plaatselijke kwesties.

Op federaal niveau blijven er twee ombudsmannen voor elke taalrol. Zij moeten door de Senaat worden benoemd om een echte controle van buitenaf op de behandeling van de klachten te garanderen.

De termijn voor verzoening door de federale ombudsman en voor de klachtenbehandeling door de bevoegde provinciale kamer is met de helft ingekort om de burger sneller uitsluitsel te geven over zijn klacht.

Het jaarlijks verslag moet worden gericht aan de drie belangrijkste instanties die belast zijn met de werking van het notariaat, en niet aan de minister van Justitie. Het verslag moet met name wijzen op mogelijke tekortkomingen die aan het licht zijn gekomen bij de klachtenbehandeling door de provinciale kamers.

De eventuele provinciale ombudsmannen moeten jaarlijks verslag uitbrengen bij de federale ombudsman van hun taalrol.

Nr. 4 VAN MEVROUW DEFRAIGNE

Art. 3

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 3. — In artikel 76 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999, wordt het 4º vervangen als volgt :

« 4º om alle klachten te behandelen tegen de leden van het genootschap die haar zijn toegezonden door de federale ombudsman of, in voorkomend geval, door de provinciale ombudsman. ».

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe rekening te houden met een eventuele provinciale ombudsman die door een van de Belgische provinciale kamers werd aangewezen.

Christine DEFRAIGNE.