4-34

4-34

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 12 JUIN 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Wouter Beke au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles et au secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice sur «la fraude à la TVA au consulat général du Congo à Anvers» (nº 4-355)

M. le président. - M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, et en ce qui concerne les aspects du droit des personnes et de la famille, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

De heer Wouter Beke (CD&V-N-VA). - Onlangs verscheen in de kranten een bericht inzake mogelijk gesjoemel met btw-vrijstellingen op het Congolees consulaat-generaal in Antwerpen. Buitenlandse diplomaten genieten een btw-vrijstelling op de goederen die ze in België kopen. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen goederen bestemd voor officieel gebruik en goederen bestemd voor persoonlijk gebruik en er worden ook duidelijke voorwaarden gesteld voor de btw-vrijstelling voor beide categorieën.

Naar verluidt zouden diverse uitgaven die als strikt persoonlijke uitgaven kunnen worden beschouwd en niet relevant zijn voor de diplomatiek taken, zoals handtassen, laarzen, jurken en dergelijke meer, aangegeven zijn als uitgaven voor officieel gebruik. Het officieel gebruik moet in beperkende zin worden omschreven als de goederen en de diensten die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de eigenlijke functies van een diplomatieke zending of consulaire post.

Als we de informatie in de krant mogen geloven zou het zelfs over georganiseerd gesjoemel gaan met facturen en officiële documenten. Ook in andere ambassades en consulaten zou dit een praktijk zijn die vaak voorkomt.

Is de minister op de hoogte van de problematiek met het Congolees consulaat-generaal in Antwerpen? Indien ja, hoelang al? Kan de minister ons wat meer informatie verschaffen betreffende het concrete geval met het consulaat-generaal in Antwerpen? Is hij op de hoogte van eventuele andere problemen inzake de btw-vrijstelling met diplomatieke zendingen in België? Kan de minister iets tegen dergelijke misbruiken ondernemen? Indien ja, overweegt hij maatregelen te nemen?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister.

Ik noch mijn administratie waren op de hoogte van deze praktijken bij het Congolese consulaat-generaal te Antwerpen. Het huidige systeem voor het verlenen van btw-vrijstelling aan diplomatieke missies en consulaire posten en aan hun personeelsleden in ons land behelst in principe geen voorafgaande controle door de administratie. De begunstigde van de vrijstelling moet aan de verkoper een aanvraag voor btw-vrijstelling overhandigen. Fouten of misbruiken komen pas naar boven naar aanleiding van een fiscale controle bij de verkoper-btw-plichtige, of wanneer deze laatste mijn administratie om inlichtingen vraagt.

In het verleden zijn al fouten en misbruiken vastgesteld en de verschuldigde btw wordt steeds bij de verkoper ingevorderd. Als belastingplichtige is hij in de eerste plaats de schuldenaar van de belasting. Niettemin staat op de documenten waarmee de vrijstelling wordt aangevraagd, een engagement van de vrijstellingsgenietende waarin hij zich verbindt de verschuldigde btw te betalen ingeval de voorwaarden voor de vrijstelling niet zijn vervuld. Indien de verkoper dus te goeder trouw heeft gehandeld, dan neemt de FOD Buitenlandse Zaken contact op met wie de vrijstelling ten onrechte heeft genoten en nodigt hem uit om de verschuldigde btw aan de verkoper te betalen. Maar de verkoper draagt ook verantwoordelijkheid. Rechtspraak heeft reeds bevestigd dat hij zelf ook moet evalueren of de aankoop kan kaderen in een normaal officieel of persoonlijk gebruik. Bij twijfel kan hij steeds contact opnemen met mijn administratie.

Enkel een voorafgaande validatie van alle aankopen kan de misbruiken tot een absoluut minimum beperken. Momenteel valideren we voor de aankopen in België door diplomatieke missies, consulaire posten en hun personeelsleden enkel de aankoop van officiële gebouwen, de officiële recepties, de doorlopende leveringen van water, gas, elektriciteit, de diensten van telecommunicatie en teledistributie en de aankopen van voertuigen. Mijn administratie zal in overleg met de directie van het Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken onderzoeken of het nodig is deze voorafgaande validatie uit te breiden en de voorwaarden voor de vrijstellingen aan te passen.

De heer Wouter Beke (CD&V-N-VA). - Ik ben blij dat de minister de nodige initiatieven wil nemen om deze kwestie nader te onderzoeken. Dat kan helpen bepaalde carrousels te voorkomen, die een slechte zaak zouden zijn zowel voor de inkomsten van de staat als voor het imago van het diplomatiek personeel.