4-32

4-32

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 29 MAI 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Helga Stevens à la secrétaire d'État aux Personnes handicapées sur «le fonctionnement du Conseil supérieur national des personnes handicapées» (nº 4-325)

M. le président. - M. Jean-Marc Delizée, secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - Afgelopen week vroeg ik bij het secretariaat van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap het jaarverslag 2007 op. Ik ontving als antwoord dat het verslag helaas nog niet klaar was. Het huishoudelijk reglement van de raad bepaalt nochtans dat het jaarverslag uiterlijk op 30 april klaar dient te zijn. Ook de vorige jaren werd die deadline niet gehaald. Integendeel, in de periode 2003-2006 werd gewerkt met tweejaarlijkse werkingsverslagen, terwijl het huishoudelijk reglement heel duidelijk stelt dat elk jaar een werkingsverslag dient te worden gepubliceerd.

Uit goede bron verneem ik dat het bureau van de Hoge Raad aan de raad van bestuur heeft voorgesteld om de uiterste datum van 30 april uit het huishoudelijk reglement te schrappen. Dat is natuurlijk het probleem gewoon wegmoffelen, zonder er een oplossing voor te vinden. Vier maanden is hoe dan ook ruim voldoende tijd om een jaarverslag klaar te krijgen.

De reden voor de problemen met het jaarverslag is dat het secretariaat van de Hoge Raad structureel onderbemand is en over te weinig middelen beschikt. Een van de secretarissen is sinds lang gedetacheerd en hij is nog steeds niet vervangen. Dat kan toch niet!

Het gebrek aan ondersteuning is vast ook een gedeeltelijke verklaring voor de relatief beperkte, weinig dynamische werking van de raad: in 2003-2004 werden slechts vijftien adviezen op vraag uitgebracht en vier op eigen initiatief; in 2005-2006 steeg het aantal op vraag uitgebrachte adviezen weliswaar tot zevenentwintig, maar het aantal adviezen op eigen initiatief bleef opnieuw erg laag, met name zeven.

Bovenstaande vaststellingen brengen mij tot volgende vragen.

Mag ik erop rekenen dat de staatssecretaris de nieuwe uiterste datum voor het jaarverslag in het voorstel van huishoudelijk reglement niet zal goedkeuren?

In welke andere nieuwe bepalingen voorziet het nieuwe voorstel van huishoudelijk reglement en komen die een dynamische werking van de Hoge Raad ten goede?

Zal de staatssecretaris eerstdaags de nodige medewerkers en middelen ter beschikking stellen om een dynamische werking van de Hoge Raad te garanderen? Over hoeveel personen en om welke middelen zal het concreet gaan?

Is de werking van de Hoge Raad sinds de oprichting ervan reeds geëvalueerd? Zo ja, wat waren de conclusies? Zo neen, waarom niet?

Is de staatssecretaris bereid op korte termijn een externe instantie de werking van de Hoge Raad te laten evalueren?

Ik betreur het overigens dat de bevoegde staatssecretaris hier niet aanwezig is. Dat komt de werking niet ten goede.

De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden. - Ik lees het antwoord van staatssecretaris Fernandez Fernandez.

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap is een adviesorgaan dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 9 juli 1981.

Artikel 4, §1, van dat besluit bepaalt: `De Raad stelt zijn huishoudelijk reglement op dat hij ter goedkeuring voorlegt aan onze minister.' De goedkeuring van het huishoudelijk reglement door de leden van de Raad stond op de agenda van de plenaire vergadering van de Raad van 19 mei jongstleden. Het ontwerp is me nog niet officieel ter goedkeuring voorgelegd. Mijn vertegenwoordigster heeft de werkzaamheden wel opgevolgd. In dit stadium spreek ik me dus nog niet uit over andere ontwerpen van tekstwijziging.

Ik denk niet dat de datum van publicatie van het jaarverslag van de Hoge Raad het belangrijkste is. Ik herinner eraan dat het jaarverslag alle adviezen van het lopende jaar herneemt. Ik vind het daarentegen veel belangrijker dat de burgers toegang hebben tot de verschillende adviezen die de Raad formuleerde. Het is dan ook meer relevant de adviezen van de Raad ter beschikking te stellen op een website die regelmatig wordt bijgewerkt. Die keuze behoort volgens mij echter tot de bevoegdheden van de Raad. Er worden in de administratie, op verzoek van de Raad, thans meerdere denksporen in die zin bestudeerd.

Zoals ik net heb gezegd, is het ontwerp in dit stadium geen publiek document en ik zal er vandaag dan ook niets over zeggen.

Het secretariaat van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap bestaat uit vier medewerkers, van wie een persoon in overeenstemming met het ministerieel besluit van 6 november 2007 gedetacheerd is.

De aanwervingsprocedure om de gedetacheerde secretaresse te vervangen loopt. Er werd op het intranet van de FOD Sociale Zekerheid in de loop van de maand maart een interne werkaanbieding geplaatst om een tweede secretaresse in dienst te kunnen nemen. Er werd echter jammer genoeg geen enkele kandidatuur ingediend. Het aanbod werd nadien verspreid in het kader van de interne federale mobiliteit. Tot op heden kwamen twee kandidaturen binnen. De eerste selectie-interviews zouden in de loop van de maand juni moeten plaatsvinden.

De logistiek van de Raad, bijvoorbeeld infrastructuur en tolken, wordt betaald met de werkingskredieten van de administratie. Er is voorzien in een jaarkrediet van 10.000 euro voor de presentiegelden en de verplaatsingskosten van de Nationale Hoge Raad en de Commissie voor Sociaal Hulpbetoon.

De Nationale Hoge Raad is een adviesorgaan dat mijns inziens over een bepaalde onafhankelijkheid beschikt.

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - Ik betreur de afwezigheid van mevrouw Fernandez. Zolang het ontwerp van huishoudelijk reglement nog niet definitief is, kan de staatssecretaris zich daar uiteraard moeilijk over uitspreken. Ik zal het dossier blijven volgen.

Voor het overige is alles mij duidelijk. Ik vind echter dat de Hoge Raad een beetje meer dynamiek tentoon mag spreiden, vooral ten opzichte van de bevolking. Ik begrijp dat het belangrijk is dat de adviezen op intranet kunnen worden geraadpleegd, maar het publiek heeft ook belang bij een goede communicatie en het jaarverslag is een goede manier om na te gaan hoe actief de Raad is. We vinden op het intranet wel degelijk publicaties, maar hebben geen overzicht over de activiteiten in een bepaald werkjaar. Een jaarverslag maakt dat duidelijk. Het is bovendien een uitstekend middel om een oordeel te vellen over het nut van een Hoge Raad, maar we kunnen het daar later nog over hebben.

De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden. - Ik begrijp heel goed wat mevrouw Stevens bedoelt. Ik begrijp volkomen haar streven om een dynamische werking van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap tot stand te brengen.

Ik twijfel er niet aan dat mevrouw Fernandez dezelfde mening is toegedaan en geïnteresseerd is in het debat daarover.