4-693/2

4-693/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

14 MEI 2008


Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake huurgeschillen


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW RUSSO C.S.

Art. 2

In het voorgestelde artikel 1344septies de volgende wijzigingen aanbrengen :

A) Het tweede lid vervangen als volgt :

« Onverminderd het bepaalde in de artikelen 731, eerste lid, 732 en 733 poogt de rechter de partijen te verzoenen voor de raadkamer. »;

B) Tussen het tweede en het derde lid, het volgende lid invoegen :

« Zo verzoening wordt bereikt, worden de bewoordingen ervan opgetekend in het proces-verbaal, waarvan de uitgifte wordt voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging. »;

C) Het derde lid vervangen als volgt :

« Wordt geen verzoening bereikt, dan wordt de procedure ten gronde aangevat op de volgende rechtsdag. ».

Verantwoording

Het klopt dat de bij de programmawet van 24 december 2002 ingevoerde verplichte verzoeningsprocedure soms problemen met zich brengt op het stuk van de termijnen en de procedure. Die problemen kunnen zich met name voordoen als de huurder afwezig is wanneer de verzoeningspoging is gepland of als gevolg van de tijd die sommige rechtbanken nodig hebben om de partijen op te roepen.

Toch biedt die verplichte verzoening échte bescherming aan huurders in moeilijkheden, zeker in het licht van de ernstige huisvestingscrisis die thans vele steden en streken van het land treft. Een voorafgaande verzoeningspoging ware aangewezen, zonder dat de procedure daarom duurder wordt voor de partijen.

Dit amendement strekt ertoe de verzoening te doen plaatsvinden voor de raadkamer, omdat de procedure in die context makkelijker kan verlopen en geen kosten meebrengt. Mislukt de verzoeningspoging, dan wordt de procedure ten gronde op de volgende rechtsdag aangevat.

Die formule heeft een dubbel voordeel : ze genereert geen bijkomende kosten en biedt een interventiemogelijkheid aan de verenigingen die de huurdersbelangen behartigen.

Carine RUSSO.
Christophe COLLIGNON.
Guy SWENNEN.