4-30

4-30

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 22 MAI 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bart Martens à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «l'installation probable d'une centrale solaire le long de l'E19» (nº 4-311)

M. le président. - M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État, adjoint au ministre des Finances, répondra.

De heer Bart Martens (sp.a+Vl.Pro). - Ter hoogte van de gemeente Schoten loopt de hogesnelheidstrein over een lengte van meer dan drie kilometer door een halfopen kokerconstructie, evenwijdig aan de E19. De koker werd geplaatst om veiligheidsredenen en beschermt bovendien het vlakbij gelegen en vanuit ecologisch en recreatief oogpunt belangrijke domein Peerdsbos tegen lawaaihinder van de hogesnelheidslijn.

De koker heeft echter ook een belangrijke ruimtelijke impact op de omgeving. Tot verzachting werd de aanleg van een ecoduct en van wildpassages onder de E19 gepland. Desalniettemin werpt de lange koker een smet op het reeds versnipperde landschap en drukt hij op de belevingswaarde ervan.

Nu de koker er eenmaal ligt, zou men van de nood een deugd kunnen maken door aan de koker een bijkomende, duurzame functie te geven. Een groendak bijvoorbeeld zou een positieve invloed kunnen hebben op de waterbeheersing en op de filtering van fijn stof. Ook de aanleg van een grootschalige zonnecentrale bovenop de koker zou een zeer interessante optie kunnen zijn.

Volgens het voorstel van de Europese Commissie van 23 januari 2008, zal België tegen 2020 13% van zijn energie uit duurzame energie moeten halen. We moeten dus alle zeilen bijzetten.

Op de 15 meter brede koker van de hogesnelheidstrein is er plaats voor ongeveer 15.000 m² fotovoltaïsche cellen, goed voor een jaarproductie van ongeveer 1,4 GWh, wat een besparing van bijna 1.000 ton CO2 per jaar oplevert.

Van de minister van Overheidsbedrijven had ik graag vernomen of ze bereid is om dat potentieel uit te baten. Er zijn blijkbaar al kandidaten die de oppervlakte voor de installatie van zonnepanelen wensen te huren. In dergelijke huurcontracten plaatst en beheert een bedrijf de zonnepanelen en is de verhuurder, in casu Infrabel, zeker van constante huurinkomsten. Bovendien kan Infrabel de stroom tegen een gunstige prijs afnemen en kan het de installatie na een bepaalde periode gratis overnemen. Zonnepanelen plaatsen op een betonconstructie is technisch perfect haalbaar. Het project kan dus alleen voordelen opleveren voor Infrabel en de NMBS.

Weet de minister welke houding de NMBS en/of Infrabel ten aanzien van dit mogelijk lucratieve project aannemen? Is de minister bereid om er bij de NMBS en/of Infrabel op aan te dringen om het project te realiseren? Passen economisch rendabele investeringen in energiebesparing en in duurzame energie in de lopende beheersovereenkomst met Infrabel? Zo ja, wat zijn daarvan tot nu toe de resultaten. Zo neen, is de minister van plan dergelijke bepalingen in de volgende beheersovereenkomst op te nemen?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën. - Infrabel bevordert de productie van duurzame energie door haar installaties ter beschikking te stellen om projecten van opwekking van duurzame energie mogelijk te maken.

In de lopende beheersovereenkomst is bepaald dat Infrabel maatregelen onderzoekt en neemt ter verbetering van de energie-efficiëntie van haar activiteiten. Bovendien werd in 2005 samen met de andere leden van de NMBS-Groep met de federale overheid een overeenkomst gesloten om de energie-efficiëntie met 7,5% te verhogen tussen 2005 en 2012 en met 20% tussen 2005 en 2020.

Het totale energieverbruik voor verwarming van gebouwen is in 2007 met 19% gedaald ten opzichte van 2005. Dat is voor 9% het gevolg van de mildere temperaturen en voor 10% te wijten aan een hogere energie-efficiëntie.

Het verbruik van elektriciteit, uitgezonderd de tractie van treinen, is in 2007 nagenoeg gelijk gebleven. Het bijkomende verbruik in de nieuwe stations Antwerpen-Centraal en Liège-Guillemins wordt gecompenseerd door de substantiële daling op andere plaatsen.

In de nieuwe beheersovereenkomst wordt specifiek vermeld dat Infrabel mogelijke partnerschappen onderzoekt voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen of andere infrastructuur.

Infrabel heeft voor de tunnel van de HSL langs het Peerdsbos nog geen aanvraag voor het huren van het dakoppervlak ontvangen. Er is daarvoor dus nog geen concreet project.

De heer Bart Martens (sp.a+Vl.Pro). - Ik heb begrepen dat de beheersovereenkomst in een aantal zaken voorziet en dat Infrabel daar ook effectief werk van maakt.

In verband met het concreet project Peerdsbos weet ik van de lokale besturen dat sommige producenten en leveranciers van zonnepanelen wel degelijk interesse vertonen voor een grootschalig project. Ik zal hen melden dat ze met hun vraag terecht kunnen bij Infrabel en dat Infrabel dat project in het kader van haar beheersovereenkomst met een zekere welwillendheid zal bestuderen.

M. le président. - L'ordre du jour de la présente séance est ainsi épuisé.

Les prochaines séances auront lieu le jeudi 22 mai à 10 h et à 15 h.

(La séance est levée à 20 h 10.)