4-30

4-30

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 22 MAI 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bart Martens au ministre du Climat et de l'Énergie et au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur «la concurrence sur le marché du gaz à bas pouvoir calorifique» (nº 4-312)

M. le président. - M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État, adjoint au ministre des Finances, répondra.

De heer Bart Martens (sp.a+Vl.Pro). - De markt voor aardgas, in het bijzonder de markt voor laagcalorisch aardgas of zogenaamd L-gas, wordt in ons land gekenmerkt door een zeer grote dominantie van de groep SUEZ. De aankoopcontracten met GasTerra, het Nederlands bedrijf dat gas uit Slochteren op onze markt brengt, zijn bijna volledig in handen van twee bedrijven: Distrigas met als meerderheidsaandeelhouder SUEZ en Gaz de France. Beide bedrijven zullen bovendien weldra een fusie aangaan. Alle Belgische aardgasleveranciers moeten zich bij een van deze twee bedrijven bevoorraden. Daar de belangrijkste aardgasleverancier Electrabel is, eveneens eigendom van de groep SUEZ, betekent dit dat de concurrenten van Electrabel zich bij hun grootste concurrent moeten bevoorraden.

Alleen Electrabel werkt met telegelezen meters, elektronische meters die van een afstand kunnen worden gelezen. Dit geeft het bedrijf een erg sterke positie. Er zijn me feiten bekend waarin Electrabel klanten met zowel telegelezen als manueel gelezen meters verplicht om hun volledige verbruik bij Electrabel af te nemen. Electrabel weigert gewoon bij die klanten aardgas te leveren, als ze ook niet voor hun manueel gelezen meters bij hen aardgas afnemen. Uiteraard is dit een onverantwoorde vorm van koppelverkoop en tegelijk een bewijs van de dominantie van Electrabel op onze aardgasmarkt. Eerder dit jaar kwam de CREG al naar buiten met een studie van Cambridge Economic Policy Associates Ltd getiteld `Structure and functioning of the natural gas market in Belgium in a European context', waarin gepleit wordt om die dominantie aan te pakken met een verplicht gas release, een verplichte veiling van een aantal aankoopcontracten die momenteel in het bezit zijn van Distrigas en de SUEZ-groep.

Hebben de CREG, de Algemene Directie Controle en Bemiddeling of de Algemene Directie Energie van de FOD Economie al berichten of klachten over de genoemde praktijken van Electrabel ontvangen? Wat was desgevallend zijn reactie?

De studie van de CREG pleit voor het invoeren van een gas release voor L-gas. Hoever staat de minister met maatregelen om een dergelijke veiling uit te voeren?

Ten slotte wil ik minister Van Quickenborne vragen of de Raad voor de Mededinging al berichten of klachten over de koppelverkoop door Electrabel heeft ontvangen. Wat was desgevallend zijn reactie? Acht hij deze praktijk in strijd met de mededingingswetgeving?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën. - Ik kan alleen antwoorden op de vraag aan minister Magnette. Ik heb geen antwoord namens minister van Quickenborne. Ik lees het antwoord van minister Magnette.

De CREG heeft over deze materie geen klacht ontvangen. Wel werd de CREG door de VREG, de Vlaamse regulator, een eerste maal op 13 mei per e-mail op de hoogte gebracht. Op dit ogenblik wordt het bericht nader onderzocht in gezamenlijk overleg met de VREG. De FOD Economie heeft geen klacht ontvangen.

In de studie van de CREG van maart 2008 met als titel `Structure and functioning of the natural gas market in Belgium in a European context' uitgevoerd door Cambridge Economic Policy Associates Ltd, wordt verwezen naar 3 scenario's. Het eerste scenario is dat van `Steady state' waarbij er twee gelijktijdige processen zijn, namelijk het vervolg van het huidige beleid van geleidelijke omvorming van de L-klanten naar H-klanten evenals het opstellen van nieuwe L-gascontracten die de verzekering van de levering van L-gas aan de overige klanten mogelijk maakt. Een tweede scenario is het scenario `Marktgroei' waarin er wordt van uitgegaan dat er een op lange termijn competitieve L-gasmarkt tot stand komt. Een derde scenario tenslotte is het scenario `Geprogrammeerde stopzetting van de levering van L-gas' waarbij wordt overwogen de L-gaszone volledig om te vormen in H-gaszone en de huidige L-gas contracten niet te verlengen.

Voor elk scenario stelt de studie remedies voor met het oog op de verbetering van de competitiviteit op de gasmarkt. De studie neemt geen standpunt in met betrekking tot het scenario dat geïmplementeerd moet worden.

Deze studie stelt voor dat de CREG een studie uitvoert om te bepalen welk scenario moet worden gekozen op basis van een nauwgezette kosten-batenanalyse. Hoe dan ook, rekening houdend met het feit dat de keuze van het scenario een globale strategische beslissing is die een aanzienlijke weerslag kan hebben op de aardgasmarkt, moet deze beslissing genomen worden door de Belgische regering in overleg met de actoren van de markt en de CREG. Hiertoe werd een taskforce `Bevoorrading in L-gas' opgericht waaraan, afhankelijk van het behandelde thema, de voornaamste stakeholders deelnemen, namelijk de gewesten, Fluxys, Synergrid, de invoerders van L-gas, de CREG, ...). Deze taskforce zal onder meer volgende opdrachten hebben:

Hoe dan ook werd binnen de taskforce in dit stadium nog geen enkele beslissing met het oog op de totale omvorming van de L-gaszone genomen.

De heer Bart Martens (sp.a+Vl.Pro). - De vraag aan minister Van Quickenborne is blijkbaar ergens tussen de mazen van het net geglipt. Het Bureau had mijn vraag vorige week nochtans ontvankelijk verklaard.

Over het mogelijke misbruik door Electrabel op de aardgasmarkt is toch indirect een klacht binnengekomen bij de CREG via de Vlaamse regulator. Momenteel onderzoekt de CREG die klacht samen met de Vlaamse regulator. Ik zou uiteraard graag op de hoogte worden gehouden van het resultaat van dat onderzoek.

Wat de toekomst van de gasmarkt en de verzekering van onze bevoorrading betreft, is er een taskforce in het leven geroepen om verschillende scenario's verder te bestuderen. Ook over het resultaat daarvan zou ik graag op de hoogte worden gehouden. De gevolgen van het aflopen van de leveringen van laagcalorisch aardgas door Nederland zullen zwaar wegen. De omschakeling van onze netten zal belangrijke investeringen vergen, die uiteraard aan de consument worden verrekend. Dat debat is dus maatschappelijk zeer belangrijk en ook de Senaat moet erbij worden betrokken.

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën. - De VREG heeft geen klacht tegen de CREG ingediend maar heeft alleen een vraag om inlichtingen gesteld.