4-30

4-30

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 22 MAI 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Hugo Vandenberghe au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «l'ADN chimique» (nº 4-303)

M. le président. - M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État, adjoint au ministre des Finances, répondra.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V-N-VA). - In het Nederlandse Venray wordt geëxperimenteerd met chemisch DNA. Kostbare en waardevolle voorwerpen als laptops, auto's en camera's worden er ingesmeerd met een doorzichtige vloeistof met een unieke samenstelling, die oplicht onder ultraviolet licht. De vloeistof zet zich vast in de kieren en kleine openingen van het voorwerp en is nagenoeg niet te verwijderen. Net als zijn menselijke variant bevat het chemische DNA vier basen waarmee een unieke code wordt gebouwd. Om die code te ontcijferen is een toegangscode nodig en alleen geregistreerde laboratoria beschikken daarover.

De beveiligingstechniek heeft een dubbel doel. Het chemische DNA maakt het mogelijk gestolen voorwerpen gemakkelijker bij de eigenaar terug te krijgen. De preventieve werking van het chemische DNA zou echter nog veel belangrijker zijn. In de Londense wijk Greenwich, waar de techniek op grote schaal werd ingevoerd, zou op basis van het chemische DNA al 85% minder diefstallen worden geregistreerd. Het aantal diefstallen uit auto's zou er met 60% verminderd zijn en het aantal diefstallen van voertuigen zelf met 50%.

Welke conclusies trekt de minister uit de invoering van het chemisch DNA en de resultaten daarvan in Nederland en het Verenigd Koninkrijk? Vindt de minister het nuttig ook in ons land een proefproject met chemisch DNA op te zetten? Vindt de minister het wenselijk het gebruik van het chemisch DNA op het Europese niveau aan te kaarten?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën. - Ik lees het antwoord van minister Dewael.

Er bestaan inderdaad al een aantal goede praktijken om de traceerbaarheid van goederen te bewerkstelligen. Naast de klassieke preventiecampagnes, die burgers aansporen preventieve maatregelen te nemen om de traceerbaarheid van goederen te stimuleren door het bijhouden van een inventaris met unieke serienummers en het nemen van foto's, hebben mijn diensten al contacten gehad met verschillende firma's die systemen van markeren aanbieden. Nieuwe pistes om de traceerbaarheid van goederen te bevorderen worden ook uitgewerkt. Vele toestellen, vooral de elektronische, hebben vaak al een uniek serienummer, wat nuttig is voor de traceerbaarheid. Vandaar het nut van inventariseren en registreren van eigen waardevolle voorwerpen.

De voordelen van markeren, bijvoorbeeld met chemisch DNA, zijn bekend: preventie van diefstal door afschrikking en ontrading van heling van de gestolen goederen. Een bijkomend voordeel is tevens dat teruggevonden gestolen goederen gemakkelijk de weg naar de rechtmatige eigenaar terugvinden. Het nadeel is vaak het prijskaartje ervan. Momenteel moet meestal de consument, de gewone burger, betalen voor deze toepassing, die vaak gekoppeld is aan een databank die moet worden beheerd. Ook het gebrek aan uniformiteit van dergelijke systemen is een minpunt.

Idealiter passen de producenten en de fabrikanten deze systemen toe bij de fabricage van hun producten. Door de versnippering en beperkte toepassing van de verschillende systemen die nu bestaan, gaat een deel van hun kracht verloren.

Het aankaarten van het gebruik van eenvormige markering, zoals het chemische DNA, op Europees niveau is inderdaad wenselijk, temeer omdat de criminaliteit en de trafiek van gestolen voorwerpen niet ophouden aan de grenzen.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V-N-VA). - Ik dank de minister voor het antwoord. Ik hoop dat men op Europees niveau aandacht zal hebben voor een algemene aanpak en dat in België proefprojecten zullen worden georganiseerd.