4-30

4-30

Sťnat de Belgique

Annales

JEUDI 22 MAI 2008 - S…ANCE DE L'APR»S-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Freya Piryns ŗ la ministre de la Politique de migration et d'asile sur ęle renvoi de demandeurs d'asile en GrŤceĽ (nļ 4-298)

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Minister van Binnenlandse Zaken Dewael werd op 5 maart 2008 in het parlement ondervraagd over het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland op basis van de Dublin II-Verordening. Internationale rapporten hekelen de manier waarop Griekenland met vluchtelingen omgaat en roepen de Europese landen op om geen mensen meer naar Griekenland terug te sturen. In Noorwegen heeft de bevoegde onafhankelijke instantie intussen beslist om niet langer asielzoekers naar Griekenland terug te sturen. Ook Finland heeft dezelfde beslissing genomen en er is een aanbeveling van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen om geen asielzoekers meer terug te sturen naar Griekenland.

Ook in BelgiŽ groeit dit inzicht. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft in twee dossiers, een Franstalig en een Nederlandstalig, beslist om een asielzoeker - het ging in de twee gevallen om een Irakees - niet naar Griekenland terug te sturen omdat de Griekse overheid niet garandeert dat de asielprocedure ernstig en conform de internationale verdragen zal worden gevoerd. Griekenland zou niet eens geantwoord hebben op een verzoek tot terugname van BelgiŽ.

Is het niet logisch, gelet op de beslissingen van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen, dat de dienst Vreemdelingenzaken het terugsturen naar Griekenland stopzet, ten minste tot het Europees Hof van justitie een beslissing genomen heeft over het al dan niet conform zijn van de Griekse wetgeving en praktijk met de Europese regelgeving, in casu de Dublin II-Verordening?

Is het, eveneens in het licht van die gerechtelijke beslissingen, niet beter dat BelgiŽ in de tussenperiode zijn verantwoordelijkheid op zich neemt door de soevereiniteitsclausule toe te passen en de asielaanvragen zelf te behandelen?

De minister van Binnenlandse Zaken antwoordde op 5 maart dat BelgiŽ alleen terugstuurt als de Griekse staat expliciet antwoordt dat de betrokkene bij aankomst in Athene een asielaanvraag kan indienen. Uit de uitspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat in de praktijk echter niet zo te zijn. Heeft de Dienst Vreemdelingenzaken een fout begaan of klopte het antwoord van de minister niet?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid. - Ik heb gisteren in Den Haag de Nederlandse minister van Justitie en de staatssecretaris bevoegd voor migratie en asielbeleid ontmoet en we hebben het gehad over het probleem van Griekenland. We zijn tot de vaststelling gekomen dat Nederland en BelgiŽ dezelfde visie delen. Het probleem dat mevrouw Piryns aankaart, is een Europees probleem waarvoor een Europese oplossing moet worden gevonden. Het lijkt mij, op een ogenblik waarop Europa werkt aan de consolidatie van een gemeenschappelijk asielbeleid en aan een gemeenschappelijk systeem van blue cards, niet opportuun dat elke lidstaat op zich een beslissing treft en de soevereiniteitsclausule op een geÔsoleerde manier invoert. We kunnen samen met de Europese Commissie ook nagaan hoe Griekenland nog meer kan halen uit projecten in het kader van Frontex of andere Europese fondsen.

Met mijn Nederlandse collega's kwam ik tot de vaststelling dat Griekenland al veel inspanningen heeft gedaan om zich te schikken naar de Europese richtlijnen.

We willen er echter zeker van zijn dat Griekenland al zijn verplichtingen nakomt. De Benelux-landen zullen de bevoegde Griekse minister dan ook vragen ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de aangebrachte verbeteringen.

In afwachting zal de Dienst Vreemdelingenzaken zich schikken naar de twee recentste arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Er zal op toegezien worden dat Griekenland verzekert dat het de verplichting om de betrokkene niet uit te wijzen zal naleven alvorens BelgiŽ een asielzoeker aan het land overdraagt.

Er is geen tegenstelling tussen het beleid van mijn voorganger en het huidige beleid van de Dienst Vreemdelingenzaken. Uit dit dossier blijkt nog maar eens dat Europa zo snel mogelijk werk moet maken van de tweede fase van het gemeenschappelijke Europese asielbeleid. Wij wachten dan ook vol ongeduld op de nieuwe voorstellen ter zake van de Europese Commissie.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik ben het met de minister eens dat het probleem op Europees niveau moet worden aangepakt en dat Europa druk op Griekenland zal moeten uitoefenen.

BelgiŽ zou in afwachting van Europese beslissingen geen mensen meer mogen terugsturen naar Griekenland. De rapporten, die ondertussen door het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen zijn bevestigd, bevatten immers ernstige beschuldigingen. Er is bijna sprake van martelpraktijken en ook zouden mensen niet tot de asielprocedure worden toegelaten. Het zou dan ook niet meer dan correct zijn om het Finse en Noorse voorbeeld te volgen en voorlopig geen mensen meer terug te sturen.

De minister beweerde dat het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken volledig overeenstemt met de praktijk van de dienst Vreemdelingenzaken. Ik hoop dat dit vanaf nu zo zal zijn. Uit de praktijk blijkt echter dat in het verleden mensen werden teruggestuurd zonder dat Griekenland zelfs maar een antwoord had gegeven.