4-29

4-29

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 15 MAI 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Dirk Claes au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «la protection antivol pour les entrepreneurs indépendants» (nº 4-291)

M. le président. - M. Etienne Schouppe, secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, répondra.

De heer Dirk Claes (CD&V-N-VA). - In het rapport dat door de vzw Preventie en Veiligheid werd gepubliceerd, spreekt men over een onrustwekkende stijging van inbraken bij zelfstandige ondernemers met bijna 30% in 2007. Het is dan ook belangrijk dat ondernemers voldoende maatregelen nemen ter preventie van mogelijke inbraken of diefstallen. Het is bovendien positief dat de overheid de ondernemers hierbij wil ondersteunen en fiscale voordelen biedt aan wie investeert in de beveiliging van zijn zaak. Ook in de programmawet wordt er aandacht besteed aan het fenomeen van de diefstalpreventie en worden de maatregelen versterkt.

Toch roepen ondernemersorganisaties de overheid op om de aanpak van deze ernstige vorm van criminaliteit te intensifiëren en op sommige vlakken te verfijnen. Zo zijn er nog heel wat belangrijke preventiemaatregelen die voor de ondernemer duur uitvallen maar door de overheid fiscaal niet worden gecompenseerd. Het betreft hier vier concrete punten: de kosten van de onderhoudscontracten voor het alarmsysteem, kosten verbonden aan het contract voor winkelinspectie, het contract voor verhuur van bankterminals en de kosten die voortvloeien uit de contracten met opleidingsinstituten voor wat betreft de opleiding inzake `omgaan met agressie.'

Momenteel is de situatie zo dat de overheid reeds maatregelen neemt, maar dat de ondernemers hier niet op ingaan omdat ze niet op de hoogte zijn van de belastingsvoordelen. In het verleden is hierover door het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid (VSP) al een campagne gevoerd, maar die miste haar doel. Ik pleit er daarom voor dat deze noodzakelijke informatiecampagne in de toekomst wordt gecoördineerd door erkende ondernemersorganisaties, zoals bijvoorbeeld UNIZO.

Het derde knelpunt in dit dossier is het gevoel van straffeloosheid dat bij vele zelfstandige ondernemers leeft. Wanneer ze slachtoffer worden van een diefstal of inbraak, dienen de politiediensten een proces-verbaal op te maken. Echter, in sommige zones - veelal in stedelijk gebied - wordt er weinig opvolging gegeven aan de vraag tot het opstellen van een proces-verbaal. Wanneer de daders gevonden worden, wordt hen vaak geen (effectieve) straf opgelegd. De strafuitvoering laat hierbij dus overduidelijk te wensen over. Misschien dient in deze een systeem te worden voorzien van administratieve sancties voor kleinere wanbedrijven.

Is de minister bereid om in de nabije toekomst te onderzoeken of de hierboven opgesomde maatregelen ter preventie van inbraak en diefstal bij zelfstandige ondernemers, in aanmerking kunnen komen voor fiscale compensatiemaatregelen ten gunste van de ondernemer die deze maatregelen toepast?

Erkent hij de noodzaak van een nieuwe campagne die de ondernemers zal informeren over inbraak- en preventie.

Is hij bereid om de grote, erkende ondernemersorganisaties te betrekken bij de totstandkoming van de campagne?

Zal hij er in de toekomst op toezien dat de politiediensten elke aangifte van diefstal of inbraak ernstig nemen en elke zaak met de nodige aandacht behandelen?

Is hij bereid de nodige contacten te leggen met de minister van Justitie met het oog op een correcte toepassing van de strafuitvoering inzake feiten van winkelinbraak of -diefstal?

Is hij bereid voor de kleinere wanbedrijven inzake winkeldiefstal over te stappen naar administratieve sancties?

Acht hij het raadzaam de geplande staten-generaal over de inbraakbeveiliging van woningen uit te breiden met winkels en handelszaken?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van de minister.

Op mijn initiatief werd op 8 mei in de Kamer een maatregel in de programmawet goedgekeurd om ook diensten van gespecialiseerde beveiligingsfirma's fiscaal aantrekkelijk te maken voor zelfstandigen, kmo's en beoefenaars van vrije beroepen. Vanaf 1 januari 2009 kunnen zij de volgende kosten voor 120% als beroepskosten aftrekken. Het gaat om de abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale, de huur van diensten van een bewakingsfirma voor het op- en afhalen van de lichte plofkoffer en consortiumbewaking.

In samenwerking met de overkoepelende zelfstandigenorganisaties waarmee ik op geregelde tijdstippen samenzit in het kader van het overlegplatform Veilig ondernemen, zal binnenkort een grootschalige communicatiecampagne rond de fiscale gunstmaatregelen voor veiligheidsuitgaven worden gelanceerd. Na de campagne zal worden geëvalueerd of de zelfstandigen inderdaad gebruik maken van de fiscale maatregelen en of er nood is aan een eventuele uitbreiding ervan.

Uiteraard moet elke aangifte van diefstal of inbraak bij de politiediensten ernstig worden genomen en moet de straf correct worden uitgevoerd. De minister van Justitie moet de prioriteiten vaststellen. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat mijn collega de nodige stappen zal doen. Waar nodig zullen mijn diensten de nodige ondersteuning bieden.

Een administratief sanctioneringsmechisme voor winkeldiefstallen is nu al mogelijk. Winkeldiefstal is als gemengd misdrijf opgenomen in de GAS-wet. Indien het parket zijn fiat geeft en het politiereglement in die zin wordt aangepast, kan bij het vatten van de daders een administratieve sanctie worden opgelegd. Daardoor kan de straffeloosheid efficiënt worden aangepakt. Ook bemiddeling biedt een groot voordeel. In Mechelen wordt binnenkort gestart met administratieve sancties voor winkeldiefstallen, in samenspraak met het parket. Ik weet niet of dit systeem nog door andere gemeenten of parketten wordt toegepast.

In eerste instantie beoog ik met de staten-generaal de woning integraal te benaderen als een veilige uitvalsbasis, dus zowel wat safety als security betreft. Het is de bedoeling op elk niveau een politieke wil te creëren en duidelijke kwantitatieve doelstellingen en aanbevelingen inzake te voeren maatregelen te formuleren. Ik sluit niet uit dat we in een latere fase ook een gelijkaardig uitgebreid kader ontwikkelen voor de beveiliging van zelfstandige ondernemers.