4-26

4-26

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 24 AVRIL 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Yves Buysse à la ministre de la Politique de migration et d'asile sur «la problématique des illégaux dans l'arrondissement judiciaire Bruges-Ostende» (nº 4-248)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, répondra.

De heer Yves Buysse (VB). - Het gerechtelijke arrondissement Brugge-Oostende vormt al jaren een doorgangsgebied voor illegalen die meestal naar Engeland willen gaan. Vooral de havens van Zeebrugge en Oostende en, in mindere mate, het parkeerterrein van Jabbeke op de E40 waren en zijn pleisterplaatsen die door mensensmokkelaars worden gebruikt.

Uit eerdere mededelingen weten wij dat het aantal onderschepte illegalen in het gerechtelijke arrondissement in de eerste helft van 2007 hoger lag dan in de eerste helft van 2006. Naar wij vernemen zouden er recentelijk opnieuw problemen gesignaleerd zijn, onder andere op het parkeerterrein van Jabbeke, in die mate zelfs dat daarover een nieuw politieel overleg moest worden georganiseerd.

Kan de minister beamen dat de illegalenproblematiek in het gerechtelijke arrondissement Brugge-Oostende opnieuw toeneemt? Heeft hij cijfers over de evolutie van het aantal illegalen in de voorbije jaren? Merkt men verschuivingen op basis van de nationaliteit van de opgepakte personen? In hoever is men erin geslaagd mensensmokkelaars in het arrondissement op te pakken? Welke politiële maatregelen werden getroffen om deze problematiek specifiek en van nabij te volgen? Worden, indien nodig, bijkomende maatregelen genomen?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van de minister van Migratie- en Asielbeleid.

Er wordt inderdaad een stijgend aantal illegalen opgepakt in het gerechtelijk arrondissement Brugge-Oostende. In 2003 werden er 5.850 illegalen opgepakt, in 2004 3.600, in 2005 2.235, in 2006 2.528 en in 2007 2.658. Tijdens de eerste drie maanden van 2008 werden er 898 illegalen opgepakt.

Er zijn geen grote verschuivingen inzake nationaliteit. Sinds een aantal jaren komen de meeste illegalen uit India, Palestina, Algerije en Afghanistan, Irak en Iran.

In 2006, 2007 en de eerste drie maanden van 2008 werden respectievelijk 29, 19 en 5 mensensmokkelaars van diverse nationaliteit onderschept in de havens van Oostende en Zeebrugge.

Er worden effectief politiële maatregelen genomen om het probleem in te dijken. Op vraag van de scheepvaartpolitie Zeebrugge en/of Oostende worden lokale acties en acties samen met andere partners uit het arrondissement georganiseerd, zodra een bepaalde drempel van illegalen per maand wordt bereikt of zich aankondigt. Het betreft de zogenaamde acties `Breeze' en `Beaufort'. De hele maand maart 2008 was trouwens een dergelijke actiemaand. Verder organiseert de wegpolitie geregeld acties op de parkeerterreinen rond de E40. De diensten van de federale gerechtelijke politie werken rond de thema's mensensmokkel en -handel om de toevloed proberen te stoppen.

De heer Yves Buysse (VB). - Ik dank de staatssecretaris voor dit antwoord. Vorige week had een specifieke overlegvergadering plaats van de federale politie en de lokale zone waaronder Jabbeke valt. Uit het antwoord blijkt niet duidelijk of daar nog meer concrete maatregelen werden afgesproken. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen een volgehouden, krachtdadige aanpak tot resultaten kan leiden, zowel voor het aanpakken van de mensensmokkelaars als ter ontrading voor mensen die dergelijke plannen zouden hebben. Ik verwijs naar de moedige houding van de Brugse burgemeester destijds toen hij, onder grote mediabelangstelling, een aantal safehouses in Zeebrugge heeft laten afbreken en er daarmee voor gezorgd heeft dat de toestroom in enkele maanden tijd sterk is afgenomen.