4-25

4-25

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 17 AVRIL 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la secrétaire d'État aux Personnes handicapées sur «le Conseil supérieur national des personnes handicapées» (nº 4-215).

M. le président. - M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - In juli vorig jaar werd in het Belgisch Staatsblad de zesjaarlijkse oproep tot kandidaatstelling voor de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap gelanceerd. Ik heb vernomen dat ondertussen een selectie is gemaakt.

Op welke manier verloopt de selectieprocedure precies? Op basis van welke criteria worden de ingediende kandidaturen beoordeeld en de kandidaten geselecteerd?

Wie verstrekt de adviezen bij de selectie? Neemt de staatssecretaris zelf de eindbeslissing? Heeft zij steeds de adviezen gevolgd die haar werden verstrekt? Zo neen, in welke gevallen niet en waarom?

Welke kandidaten zullen uiteindelijk zetelen in de Nationale Hoge Raad? Hoeveel nieuwe leden zijn er? Is er onder de nieuwe leden van de Nationale Hoge Raad een vertegenwoordiger van de gebarentaalgebruikers? Zo neen, op welke manier zal de staatssecretaris dan de vertolking van de standpunten van deze groep waarborgen?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk. - De hernieuwing van de mandaten van de leden van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap gebeurde via het koninklijk besluit van 29 februari 2008 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de raad. Dat is pas enkele weken geleden, op 2 april 2008, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De raad bestaat uit twintig leden: tien Nederlandstaligen en tien Franstaligen. De leden zijn benoemd op basis van hun deelname aan activiteiten van organisaties van personen met een handicap of wegens hun sociale of wetenschappelijke activiteiten. De leden van de Raad worden benoemd door de toezichthoudende minister, zoals bepaald in artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 juli 1981.

De oproep tot kandidaten voor het hernieuwen van de mandaten verscheen op 16 juli 2007 en vijftig personen stelden zich kandidaat: 24 Nederlandstaligen en 26 Franstaligen. Minister Onkelinx wenste zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de vroegere raad, dit met het oog op de continuïteit en om de expertise van de leden te behouden. De minister gaf de voorkeur aan personen die een rechtstreekse band hebben met personen met een handicap en met de verenigingen die hen vertegenwoordigen.

Ze wenste ook personen te kiezen die in andere organen zetelen, om de coördinatie tussen de organen die van verschillende beleidsniveaus afhangen, makkelijker te maken. Daarbij heeft zij ervoor gezorgd personen te selecteren die een algemeen zicht hebben op de verschillende facetten van de problematiek, maar ook personen die kennis hebben van handicaps of specifieke ziektes. Tot slot heeft de minister gezorgd voor de bevordering van een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen: twaalf mannen en acht vrouwen.

Ik zal de senator de lijst van de leden van de Nationale Hoge Raad bezorgen. Onder de leden bevindt zich mevrouw Pascale Van der Belen, coördinatrice van Infosourds te Brussel, die gebarentaal kent, wat een meerwaarde is voor deze raad.

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - Ik dank de staatssecretaris voor het duidelijke antwoord. Ik ben blij dat ik de lijst met leden zal krijgen. Indien nodig zal ik later op dit onderwerp terugkomen.