4-25

4-25

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 17 AVRIL 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances et à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur «le Label Égalité Diversité» (nº 4-195)

M. le président. - M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - Eind juni 2006 ging op initiatief van de toenmalige ministers van Werk en van Maatschappelijke Integratie een lovenswaardig proefproject van start. Het doel was bedrijven, organisaties en overheden ertoe aan te zetten een actief diversiteitsbeleid voor kansengroepen, vrouwen, allochtonen, personen met een handicap en ouderen, op te starten en uit te bouwen. Veertien bedrijven, overheden en organisaties die op vrijwillige basis in het project stapten en de vooropgestelde antidiscriminatiedoelstellingen waarmaakten, kregen in het voorjaar van 2007 het `Label Gelijkheid Diversiteit' toegekend.

Ook vandaag blijft een werkgelegenheidsbeleid dat diversiteit stimuleert een absolute noodzaak. Voor personen met een handicap is dit zelfs nog meer het geval dan voor andere kansengroepen. Dit blijkt uit recente cijfers over het project `Jobkanaal' in Vlaanderen. Personen met een handicap lopen op het vlak van tewerkstelling duidelijk achterop ten opzichte van ouderen en allochtonen. In die context heeft de Vlaamse minister van Werk onlangs zijn verantwoordelijkheid opgenomen en bijkomende initiatieven ten voordele van deze specifieke groep in het vooruitzicht gesteld.

Op de eerste informatievergadering over dit project in juni 2006 waren dertig bedrijven en organisaties aanwezig. Heeft de minister een verklaring voor het feit dat slechts de helft daarvan deelnam aan het proefproject? Ik hoop dat ik er niet moet van uitgaan dat de andere helft de doelstellingen van het project niet onderschrijft?

Welke toekomst heeft het `Label Gelijkheid Diversiteit'? Welke evaluatiemechanismen zijn er voor de bedrijven die het label kregen toegekend? Welke initiatieven staan op stapel om andere bedrijven, organisaties en overheden ertoe aan te zetten zich in dit project te engageren? Is er geen nood aan een drastische schaalvergroting van het project?

In hoeverre wordt binnen de federale overheidsdiensten en federale wetenschappelijke en culturele instellingen systematisch een diversiteitbeleid op de werkvloer gevoerd, conform de bepalingen van het `Label Gelijkheid Diversiteit'?

Hoewel de gebruiksaanwijzing van het `Label Gelijkheid Diversiteit' talrijke goede ideeën bevat, vind ik er niet meteen in terug dat een bedrijf of een organisatie systematisch gegevens zou moeten bijhouden inzake het aanwerven van mensen uit kansengroepen, het deelnemen van deze werknemers aan cursussen, of het doorstromen naar hogere functies. Is in een dergelijke bepaling voorzien? Indien niet, zou het niet goed zijn om deze bepaling in de doelstellingen op te nemen?

De recente cijfers over de werkgelegenheidssituatie van personen met een handicap in Vlaanderen gaan misschien ook op voor Wallonië en Brussel. Welke andere initiatieven lopen er momenteel op federaal niveau om personen met een handicap in hun zoektocht naar werk te ondersteunen? Is de minister van mening dat bijkomende maatregelen voor deze groep nodig zijn? Coördinatie met de bevoegde gemeenschapsministers is ongetwijfeld wenselijk.

M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l'Emploi. - Je vous lis la réponse des ministres concernées.

En réponse à votre première question, lors de la présentation du Label aux organisations et entreprises qui s'est tenue en juin 2006, l'objectif était de lancer un projet pilote. Afin de garantir une mise en oeuvre et un suivi efficaces de ce projet, nous avions limité le nombre de participants à quinze organisations et entreprises, en respectant l'équilibre par régions. La conduite de ce projet pilote devait permettre de tester la faisabilité d'une politique de management de la diversité combinée à un outil « Label » et d'adapter et d'évaluer les outils de soutien, notamment le dossier de candidature, la procédure et le règlement.

Pour répondre à votre deuxième question, le projet « Label Égalité Diversité » prévoit un mécanisme de contrôle externe. Cet audit, effectué annuellement, permet d'évaluer le plan d'action de trois ans proposé par les organisations labellisées. Il permet en outre de vérifier l'amélioration continue de la politique de management de la diversité de l'organisation. Chaque audit fera l'objet d'un rapport qui sera soumis au Comité d'avis chargé de se prononcer sur l'octroi ou, éventuellement, le retrait du Label.

En réponse à votre troisième question, la politique de diversité au sein des services publics fédéraux et des institutions scientifiques et culturelles fédérales ne relève pas de la compétence du ministre de l'Emploi.

J'en viens à votre quatrième question. La procédure de conception et d'élaboration du dossier de candidature impose une analyse quantitative et qualitative de la diversité de chaque organisation. L'analyse quantitative repose sur les publics cibles du Label, en ce compris les personnes d'origine étrangère, les personnes atteintes d'un handicap, le sexe et l'âge des membres du personnel. Ce relevé devrait permettre de concevoir un plan d'actions tenant compte des besoins en termes de diversité de l'organisation.

Enfin, pour répondre à votre cinquième question, le placement des travailleurs ainsi que l'accompagnement de ces derniers dans leur recherche d'un emploi relèvent de la compétence des régions. Ces entités fédérées offrent aux travailleurs handicapés une série d'aides spécifiques à l'intégration professionnelle. Au niveau fédéral, les travailleurs handicapés qui répondent aux conditions d'octroi ont droit à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale (la réduction structurelle et, le cas échéant, les réductions accordées aux groupes cibles). Ils peuvent également bénéficier des programmes d'activation des allocations (programmes Activa, Sine et programmes de transition professionnelle).

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - Ik dank de minister voor zijn duidelijke en zeer gestructureerde antwoord. Ik begrijp dat het onderwerp van mijn vraag gedeeltelijk ook onder de bevoegdheid van andere ministers valt.

Ik ben blij te vernemen dat het Label Gelijkheid Diversiteit niet eenmalig is, dat het driejaarlijks zeer streng zal worden geëvalueerd en dat het kan worden ingetrokken als niet aan de nodige voorwaarden is voldaan.