4-25

4-25

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 17 AVRIL 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «la possibilité d'effectuer un appel d'urgence par SMS» (nº 4-217)

M. le président. - M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - Wanneer iemand betrokken raakt bij een ongeval of daarvan getuige is, of wanneer iemand het slachtoffer is van een misdrijf of getuige is van een dergelijk feit, of wanneer iemand geconfronteerd wordt met een medische crisissituatie, is het bijzonder belangrijk, vaak zelfs letterlijk van levensbelang, om snel de hulpdiensten te kunnen verwittigen.

Voor de medeburgers in onze samenleving die doof of slechthorend zijn of een spraakstoornis hebben, is het doen van een noodoproep vandaag echter nog steeds in vele gevallen onmogelijk. Het gaat niet om een beperkte groep mensen want vandaag zijn er in ons land ongeveer 400.000 doven en gehoorgestoorden. Voor hen is het noodfaxsysteem tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen de Vlaamse dovenfederatie Fevlado en plichtbewuste politiemensen die zich verenigd hebben onder de naam `Het Reddend Gebaar', maar dat systeem is buiten de thuissituatie niet te gebruiken. Dezelfde opmerking geldt voor de Vlaamse dienst Teletolk die enkel op werkdagen tussen 9 en 19 uur beschikbaar is. Verder is het, opnieuw dankzij een initiatief van onder meer `Het Reddend Gebaar', in de politiezones VLAS, met onder andere Kortrijk, en RIHO, met onder andere Roeselare, sinds enkele jaren voor doven en slechthorenden mogelijk een sms-noodoproep te doen op het algemeen telefoonnummer van de lokale politiezone. Deze dienst is momenteel wegens technische beperkingen bij Belgacom enkel beschikbaar tussen 8 en 22 uur. Het blijft overigens een lokale oplossing die buiten de genoemde politiezones niet beschikbaar is.

Hoe ver staat de nv ASTRID met het opzetten van een sms-noodoproepsysteem? Op welke termijn zal dit systeem operationeel zijn?

Welke resultaten heeft het overleg met de communicatiesector opgeleverd en wanneer is een volgend overlegmoment gepland?

Is de minister bereid de nodige budgettaire middelen vrij te maken zodat er op korte termijn een oplossing komt voor deze letterlijk levensbelangrijke problematiek, die toch al heel wat jaren wordt aangekaart?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk. - De noodzakelijke voorwaarde voor het uitwerken van het project `sms voor doven' is dat een gsm-oproep moet kunnen worden gelokaliseerd. Kan een gsm-oproep niet worden gelokaliseerd, dan rijzen er in de werking van noodcentrales ernstige problemen, zoals reeds is gebleken.

In een koninklijk besluit van 27 april 2007 worden de telecomoperatoren verplicht tot het aanleveren van lokalisatiegegevens aan de noodcentrales. De uitvoering van dit koninklijk besluit is aan het BIPT toevertrouwd. Een werkgroep Nooddiensten, onder leiding van het BIPT en met onder meer experts van de nooddiensten, maar ook vertegenwoordigers van de gsm-operatoren, is momenteel bezig met de implementatie van de regelgeving ter zake. Ik kan me moeilijk uitspreken over de concrete stand van zaken, en verwijs u in dat verband graag door naar mijn collega die bevoegd is voor telecom, minister Van Quickenborne.

Eens de lokalisatie van gsm-oproepen gerealiseerd zal zijn, zijn er nog een aantal andere problemen in het kader van het project `sms voor doven'. De materie werd momenteel, in afwachting van de lokalisatiegegevens, op technisch vlak al verkend in een aantal vergaderingen. Vooralsnog is er geen oplossing.

Het versturen van sms-berichten is gemeengoed geworden, maar er rijzen problemen als deze commerciële dienst wordt gebruikt voor het uitsturen van een noodoproep. Zo is er geen gegarandeerde aflevering, het bericht kan niet naar de territoriaal bevoegde meldkamer worden gerouteerd en het opnieuw contact maken met de `oproeper' is niet altijd mogelijk. Dit zijn nochtans fundamentele voorwaarden waaraan een noodoproep moet voldoen, wil men een adequate interventie kunnen uitsturen.

De hele zaak zal, na het uitklaren van de lokalisatieproblematiek, door de werkgroep Nooddiensten binnen het BIPT worden behandeld. Aangezien deze werkgroep de specialisten van de nooddiensten en de mobiele operatoren verenigt, is dit forum het beste geplaatst om een zo goed mogelijke oplossing voor te stellen.

Het technische concept kan nog niet onmiddellijk operationeel zijn. Er is nog studiewerk nodig. In de meerjarenraming ASTRID wordt hiervoor in de nodige financiële middelen voorzien voor 2009.