4-25

4-25

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 17 AVRIL 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Yves Buysse au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur «les effectifs prévus pour le quartier de haute sécurité à la prison de Bruges» (nº 4-234)

De heer Yves Buysse (VB). - Begin juni 2008 zou in het penitentiair complex van Brugge een superbeveiligde afdeling voor risicogevangenen operationeel moeten zijn. Kan de minister mij bevestigen dat dit in de praktijk ook zo zal zijn? Ik maak me immers nogal zorgen over de personeelsbezetting. Blijkbaar verlopen de voorbereiding en de selectie zeer moeilijk.

Hoeveel personeelsleden zijn op het ogenblik geselecteerd voor deze speciale afdeling? Is dat voldoende om van start te kunnen gaan of zal een beroep moeten worden gedaan op beambten van andere afdelingen?

Klopt het dat drie examens moesten worden uitgeschreven en dat, om toch aan het vereiste aantal te komen, de aanwervingvoorwaarden telkens versoepeld dienden te worden?

Is er al duidelijkheid over de extra premies voor de beambten die in deze risicovolle omgeving aan de slag zullen gaan? Hoeveel bedraagt deze extra vergoeding?

De heer Jo Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen. - Het complex zal begin juni 2008 operationeel zijn. De plaatsing in de afdeling voor uitvoering van individuele bijzondere veiligheidsmaatregelen zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen van de basiswet interne rechtspositie, titel VI, betreffende orde, veiligheid en dwang. Deze bepalingen voorzien in de mogelijkheid een gedetineerde bij beslissing van de directeur-generaal in een individueel beveiligingsregime te plaatsen. De beslissing van de directeur-generaal zal worden genomen op basis van een gemotiveerd voorstel van de plaatselijke besturen, dossier per dossier.

De basiswet en de ministeriële omzendbrief 1792 bevatten ook de toepassingscriteria en de procedure en leggen de nadruk op het uitzonderlijke karakter van een plaatsing. Pas wanneer de al genomen bijzondere veiligheidsmaatregelen niet voldoende zijn en wanneer de veiligheid op geen andere manier gewaarborgd kan worden, kan tot een plaatsing in een individueel bijzonder beveiligingsregime beslist worden.

Op het ogenblik zijn zesentwintig penitentiair beambten geselecteerd: vijf kwartieroversten, vier penitentiair assistenten, een psycholoog, een maatschappelijk assistent en een psychiater. Met de rekrutering van een opvoeder is men nog bezig. Dit aantal is voldoende om van start te gaan. Er zal geen beroep worden gedaan op beambten van andere afdelingen.

Er waren drie rekruterings- en selectieprocedures. De algemene selectiecriteria bleven hierbij behouden, met uitzondering van de vereiste beroepservaring op het ogenblik van de indiensttreding op de afdeling. Momenteel worden de administratieve en de budgettaire procedure gevolgd. Het dossier zal binnen de normale termijn worden afgerond.

De heer Yves Buysse (VB). - Ongeveer een jaar geleden stelde ik dezelfde vraag aan de vorige minister van Justitie. Toen kreeg ik als antwoord dat het complex voor het einde van vorig jaar operationeel zou zijn. We zullen dit dossier volgen en er eventueel later op terugkomen.