4-24

4-24

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 10 AVRIL 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Hugo Vandenberghe au secrétaire d'état, adjoint au ministre des Finances sur «le remboursement aux fournisseurs des réductions accordées en application des mesures environnementales relatives aux véhicules automobiles» (nº 4-196).

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, répondra.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V-N-VA). - In uitvoering van de milieuvriendelijke maatregelen betreffende de autovoertuigen, opgenomen in artikel 147 van de programmawet van 27 april 2007, kunnen leveranciers kortingen op de factuur verlenen voor alle uitgaven die werkelijk zijn betaald om een personenauto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus in nieuwe staat te verwerven met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer. De kortingen worden toegekend aan de rechthebbende door tussenkomst van de leverancier. De leveranciers kunnen de korting terugvorderen. Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 wordt de beslissing over de aanvraag tot terugbetaling van de korting genomen door de ontvanger der belastingen van de dienst `Belastingen Auto's - Brussel' of door de door hem gedelegeerde ambtenaar. Vervolgens dient de beslissing tot terugbetaling ter kennis te worden gebracht van de leverancier uiterlijk bij het verstrijken van de derde maand volgend op de maand waarin de aanvraag werd ingediend. Vele leveranciers maakten gebruik van deze maatregel en dienden een aanvraag in, maar werden tot op heden nog niet uitbetaald.

Hoeveel dossiers werden bij de dienst Terugbetaling uitgaven milieuvriendelijke voertuigen dienaangaande ingediend? Wanneer zullen de desbetreffende kortingen aan de leveranciers terugbetaald worden of werden ze al terugbetaald?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van de staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën.

Na de inwerkingtreding van de milieuvriendelijke maatregelen voor de leveringen van de voertuigen op 1 juli 2007 werden de eerste dossiers, die betrekking hadden op verkopen in juli 2007, in augustus 2007 ontvangen. De eerste opdracht tot terugbetaling werd op 10 september 2007 gegeven. Vervolgens wordt om de veertien dagen voor de dossiers die in orde zijn, een opdracht tot terugbetaling gegeven. De leveranciers worden over de terugbetaling ingelicht door een beslissing van de bevoegde dienst.

Tot op heden werden 2.887 dossiers ontvangen: 1.737 voor 2007 en 1.150 voor 2008. Het betreft een totaal van 10.824 voertuigen waarvoor een korting van 3% of 15% gegeven wordt of waarvan de roetfilter wordt terugbetaald. In 2007 werden 14 opdrachten tot terugbetaling, 7 Nederlandstalige en 7 Franstalige, gegeven en uitgevoerd voor een totaalbedrag van 3.678.112,73 euro. In 2008 werden tot op vandaag 10 opdrachten tot terugbetaling, 5 Nederlandstalige en 5 Franstalige, gegeven en uitgevoerd voor een bedrag van 6.820.436,51 euro. In totaal werden voor 2.698 dossiers terugbetalingen gedaan. Dat betekent dat 189 recente dossiers nog het voorwerp van een bijkomend onderzoek uitmaken of bij een volgende terugbetaling zullen worden opgenomen.

Indien de ingediende dossiers volledig in orde zijn, kan onmiddellijk tot terugbetaling worden overgegaan. Eventuele vertragingen van de terugbetaling, die echter steeds binnen de drie maanden na ontvangst van het dossier plaatsvond, zijn te wijten aan de onvolledigheid van het door de leveranciers ingediende dossier: geen correcte bedragen, voertuigen die ingeschreven zijn op naam van rechtspersonen of voertuigen die nog niet ingeschreven zijn bij de DIV.